Spis wszystkich numerów

Tom 28 (2022)

28 tom „Literatury i Kultury Popularnej” to jak zwykle zbiór tekstów ciekawych i ważnych. W dziale Szekspiriana znalazły się artykuły poświęcone współczesnej literaturze popularnej, w tym kryminalnej, odwołującej się do dramatów Szekspira. W dziale O lekturach (nie tylko) dla młodzieży między innymi kontynuujące tę tematykę artykuły o powieściach sensacyjnych dla dziewczyn, a także o buddyzmie dla młodych. Dział Literackie światy zawiera publikacje o Dziejach grzechu Stefana Żeromskiego jako powieści metapopularnej, strukturach baśniowych w dziełach Tolkiena oraz pesymistycznej antropologii weird fiction. A sekcja Audiowizualności i technologie medialne teksty o czarnoskórych bohaterach w polskim kinie oraz relacjach muzyki i obrazów w wideoklipach. Oprócz tego w numerze recenzje najnowszych książek oraz pożegnanie prof. Adama Smuszkiewicza, uczonego, dydaktyka, autora pojęciowego „alfabetu” polskiej fantastyki.

Tom 27 (2021)

27 tom „Literatury i Kultury Popularnej” otwiera wspomnienie o wszechstronnym humaniście prof. Wojciechu J. Burszcie. I tak jak szerokie były jego zainteresowania, tak zróżnicowane są artykuły zebrane w tym roczniku. Znajdziecie tu teksty dotyczące zarówno literatury fantastycznej, kinematografii, jak i odniesień do twórczości Williama Shakespeare’a w kulturze popularnej, w tym na przykład w latynoamerykańskiej narkopowieści.

Tom 26 (2020)

Na wstępie 26 tomu „Literatury i Kultury Popularnej” żegnamy Krzysztofa Dmitruka — znakomitego humanistę, znawcę literatury i kultury polskiej, który przez całe życie poszukiwał źródeł kultury oraz kontemplował jej piękno w każdym wymiarze. Następnie przechodzimy do zebranych w aż siedmiu grupach artykułów naukowych, analizujących takie przejawy kultury, jak literatura kryminalna, fantasy, SF i powieści przygodowe, komiksy, seriale, a także sztuki teatralne. W tomie nie zabrakło również działu „Recenzje”.

Tom 25 (2019)

Pojęcie supersystemu rozrywkowego funkcjonuje w badaniach nad tekstami kultury od 1991 roku, to jest od czasu opublikowania przez Marshę Kinder monografii poświęconej rodzącemu się w kulturze amerykańskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku zjawisku szczególnie pojętej intertekstualności. Jej istota polegała na „powinowactwach z wyboru” między pojedynczymi tekstami kultury nie tylko w obrębie danego medium, lecz przede wszystkim ponad nim. To właśnie bowiem wielość mediów wykorzystywanych do tworzenia przekazu można uznać za warunek konieczny do pojawienia się supersystemu rozrywkowego; zarazem jego granice pozostają niedookreślone, albowiem dany supersystem może pojawić się w dowolnym medium (doświadczenie uczy jednak, że przeważać będą cyfrowe media audiowizualne). (...)

Prezentowane czytelnikowi rozważania mają charakter rekonesansu i wstępnych dopiero ustaleń — stąd tak szerokie spektrum tematów i sposobów ujęcia podejmowanych kwestii. Intencjonalnie mają też charakter zaproszenia do merytorycznej dyskusji naukowej, dzięki której stanie się możliwe zarówno wypracowanie wspólnej terminologii opisu zjawisk kulturowych, jak i podjęcie dyskusji nad możliwymi interpretacjami kulturowych praktyk codzienności.

 

Fragment Wprowadzenia autorstwa Adama Mazurkiewicza

Tom 24 (2018)

Dwudziesty czwarty numer „Literatury i Kultury Popularnej” zawiera prace, które w dużej mierze stanowią pokłosie wystąpień podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Artykuły zostały napisane w językach polskim i angielskim i zgrupowane są w czterech działach. Teksty dotyczą między innymi pełnometrażowych filmów Jana Švankmajera, opery w filmie — opery filmowej, wizerunku kobiety w kinie giallo oraz fenomenu Jamesa Bonda w piśmiennictwie kulturalnym Polski Ludowej.

Tom 23 (2017)

Dwudziesty trzeci numer „Literatury i Kultury Popularnej” przynosi prace o szerokim spojrzeniu badawczym. Znajdują się tu zarówno artykuły poruszające problematykę literatury dla dzieci, w tym powieści detektywistycznych i kryminalnych, wątków baśniowych i współczesnych adaptacji legend, jak i analizy publikacji zagranicznych — pod lupę zostają wzięte między innymi gry w literaturze latynoamerykańskiej oraz motyw sportu w pisarstwie Edgara Allana Poe, a także kwestia przedstawienia wierzeń w estetyce japońskiej. Autorzy zastanawiają się również nad tym, gdzie w wypadku dzieł Stanisława Lema kończą się powieści, a zaczynają formy dyskursywne. Artykułom w językach polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim towarzyszą recenzje ważnych dla literatury i kultury popularnej publikacji.

Tom 22 (2016)

W dwudziestym drugim numerze „Literatury i Kultury Popularnej” proponujemy Państwu prace dotyczące szeroko pojętej problematyki współczesnej literatury i kultury popularnej, zarówno polskiej, jak i światowej. Znajdą tu Państwo teksty dotyczące kwestii bardziej ogólnych, jak np. artystyczne myślenie we współczesnej ukraińskiej kulturze popularnej, przemiany medium elektronicznej rozrywki, nurt bizarro fiction w polskiej literaturze czy motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej, ale też omawiające szczegółowo konkretne zjawiska, motywy i tytuły, jak w artykułach dotyczących Mythopoei i Sillmarillionu J.R.R. Tolkiena, Świętego Wrocławia Łukasza Orbitowskiego, wizerunku wybranych monstrów w popularnym serialu telewizyjnym albo wykorzystywania performansu w budowaniu marki. Artykułom w języku polskim, angielskim i rosyjskim towarzyszą recenzje istotnych dla literatury i kultury popularnej prac, zarówno tych wydanych w języku polskim, jak i tych, które nie doczekały się jeszcze przekładu.

Tom 21 (2015)

Dwudziesty pierwszy numer „Literatury i Kultury Popularnej” przynosi prace o szerokim spectrum. Znaleźć tu można zarówno teksty dotyczące konstruowania świata w kulturze popularnej, problemów społecznych w twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, analizę młodej prozy amerykańskiej, niemieckiej powieści drogi i renarracji baśni o Czerwonym Kapturku, jak i polskich telewizyjnych filmów kryminalnych z epoki PRL-u, mariażu fantastyki i literatury grozy czy wreszcie ewolucji komiksu w perspektywie transmedialnej. Artykułom w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim towarzyszą recenzje ważnych dla literatury i kultury popularnej prac oraz tłumaczenie „kultowego” tekstu S.S. Van Dine’a na temat reguł pisania tekstów detektywistycznych.

Tom 20 (2014)

„Literatura i Kultura Popularna” XX pod redakcją Anny Gemry przynosi 24 prace, zamieszczone w dwóch działach: Artykuły oraz Polemiki i recenzje. W pierwszym znalazło się 11 tekstów w j. polskim, angielskim i niemieckim, poświęconych fantastyce (w tym fantasy, prozie Jacka Dukaja, steampunkowi, wilkołakom i zombie), postmodernistycznym podróżom na Księżyc, najnowszej niemieckiej literaturze popularnej, powieściom Christiana Krachta, zagadnieniom związanym z gender, piosenkom „Budki Suflera” i utworowi The Grudge zespołu Tool. Do artykułów dołączono streszczenia w j. angielskim oraz, w wypadku prac obcojęzycznych, także polskim. W drugim dziale znalazło się 13 recenzji w j. polskim i angielskim. Ich autorzy omawiają wybrane i w większości wypadków opublikowane stosunkowo niedawno pozycje z literatury przedmiotu. Recenzowane są zarówno teksty polskie, jak i zagraniczne — tłumaczone i nietłumaczone, co pomaga czytelnikowi, do pewnego stopnia, zorientować się w aktualnym stanie badań.

Tom 19 (2013)

Kolejny tom rocznika „Literatura i Kultura Popularna” zawiera 24 artykuły zgrupowane w dwóch działach: „Artykuły” oraz „Polemiki i recenzje”. Dotyczą one takich zagadnień, jak Strategie rekonstrukcji przeszłości we współczesnej polskiej literaturze popularnej, granice między wysoką i niską literaturą (kulturą) na przykładzie literatury niemieckiej, a także tematów związanych z kinem czy multimediami. Omówione zostało zagadnienie na przykład gier komputerowych w praktyce dydaktycznej czy adaptowanie gier RPG. Jednym z ważnych tekstów zamieszczonych w tomie jest Studium zawiedzenia na przykładzie „Małej Fantastyki”, dotyczące sytuacji prasy w latach 80. XX wieku. Tom zawiera również wspomnienie o profesorze Erazmie Kuźmie (1926–2014), wybitnym humaniście, historyku literatury, krytyku literackim i nauczycielu kilku pokoleń studentów.

Tom 18 (2012)

Najnowszy numer „Literatury i Kultury Popularnej” (XVIII) poświęcony został w dużej mierze szeroko rozumianym problemom związanym z obecnością wątków metafizycznych w literaturze i kulturze popularnej, nie tylko polskiej, ale i światowej. Kwestie te stały się obiektem naukowej refleksji zarówno dojrzałych, jak i młodych badaczy W polu ich zainteresowań znalazła się literatura i kultura światowa, a nie tylko polska. Z główną tematyką tomu powiązanych jest siedem z dziesięciu zamieszczonych w numerze prac, dwa zaś poświęcone zostały nieco odmiennej tematyce. Tom został wzbogacony bibliografią prac dotyczących literatury i kultury popularnej za rok 2010 z uzupełnieniami za lata 2008–2009.

Tom 17 (2011)

Niemal połowa artykułów zawartych w 17. tomie „Literatury i Kultury Popularnej” została poświęcona tematyce związanej z grami fabularnymi, zwanymi z angielska RPGs (role-playing games). Zyskały one sporą popularność zarówno za granicą, jak i w Polsce, ale stan badań nad tym zjawiskiem jest wciąż mało zaawansowany. Drugą grupę tekstów zamieszczonych w niniejszym numerze stanowią te poświęcone stricte literaturze popularnej – m.in.: kierunkom rozwoju rodzimej prozy kryminalnej po zmianach politycznych roku 1989 i wybranym aspektom twórczości amerykańskiego pisarza postmodernistycznego Thomasa Pynchona. Tom zamyka bibliografia prac poświęconych literaturze i kulturze popularnej, wydanych w roku 2009.

Tom 16 (2010)

XVI tom serii Literatura i Kultura Popularna pod redakcją Anny Gemry przynosi dziesięć artykułów, których autorzy zajmują się problematyką funkcjonowania sztuki i rozrywki w wydaniu popularnym. Tematyka opracowań jest zróżnicowana: od literatury fantasy, poprzez filmy grozy i gry komputerowe, aż po poezję dwudziestolecia międzywojennego. Niezwykle zajmująca lektura dla wszystkich interesujących się zagadnieniami współczesnej kultury masowej.

Tom 15 (2009)

Tom zawiera różnorodne prace dotyczące zarówno literatury popularnej jak i kultury masowej. Odbiorcami pozycji mogą być poloniści, kulturoznawcy, studenci wydziałów humanistycznych, krytycy literaccy i filmowi, czy też czytelnicy o zainteresowaniach humanistycznych.

Tom 14 (2008)

Czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” jest pierwszym i najstarszym periodykiem w Polsce, które zajmuje się stricte literaturą i kultura popularną w różnych ich przejawach i aspektach, tak pod kątem tradycji, historii, jak i współczesności.

Ekstrapolując rozwój zjawisk kulturowych, cywilizacyjnych i literaturoznawczych, badacze dostrzegli bowiem konieczność podjęcia studiów nad literaturą i kulturą popularną i cyklicznego publikowania ich wyników w ramach wyspecjalizowanego wydawnictwa, co umożliwiłoby dotarcie do szerszej publiczności, poszukującej opracowań o konkretnej, interesującej ją i aktualnej z punktu widzenia kulturowego i cywilizacyjnego tematyce. Publikując teksty dotyczące zarówno zjawisk dawniejszych, jak współczesnych, „Literatura i Kultura Popularna” wypełniła istniejącą w badaniach naukowych istotną lukę, studia takie były bowiem w Polsce marginalizowane i deprecjonowane.