Wskazówki redakcyjne

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

 1. Plik tekstowy w formacie doc, .docx lub .rtf

 2. Marginesy: standardowe Worda (2,5 cm)

 3. Tekst główny: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5. Proszę justować tekst. Proszę wstawiać numery stron (u dołu strony, pośrodku).

 4. Pod imieniem i nazwiskiem autora artykułu proszę podawać w osobnych wersach:
  a) tytuł artykułu (proszę nie wstawiać po nim kropki);
  b) afiliację autora;
  c) nr ORCID autora;
  d) obszerne streszczenie (od 1400 do 1600 znaków ze spacjami) w języku angielskim, wraz z tytułem artykułu; w artykułach w języku angielskim streszczenie musi być w języku polskim i zawierać polski tytuł;
  e) słowa kluczowe (od 8 do 10) w językach polskim, angielskim oraz w języku artykułu, jeśli jest inny niż polski i angielski;
  f) treść artykułu
  g) bibliografię uporządkowaną alfabetycznie i podzieloną na odpowiednie działy.
  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Dla Autorów”.

 5. Proszę rozdzielać wyrazy tylko jedną spacją.

 6. Czcionka tekstu głównego: Times New Roman rozmiar 12. Interlinia 1,5

 7. Przypisy:

  • Dolne. Proszę nie stosować przypisów końcowych;

  • Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 10, interlinia 1;

  • Proszę nie stosować przypisów MLA;

  • Numer przypisu w tekście głównym proszę umieszczać przed znakiem interpunkcyjnym. Przykład: ogród1. NIE: ogród.1;

  • Proszę nie stosować wcięć akapitowych.

 1. W tekście głównym wcięcia akapitowe proszę ustawiać tabulatorami (automatycznie).

 2. Proszę nie stosować dodatkowych odstępów między akapitami.
 3. Wszelkie wyróżnienia proszę zaznaczać wyłącznie rozstrzelonym drukiem (bez kursywy i boldu). Przykład: 

  k i e r u n e k

 4. Obce terminy, nazwy itd. proszę podawać kursywą – w tekście głównym i w przypisach.

 5. Proszę nie wyróżniać wydzielonych w tekście cytatów kursywą, pomniejszoną (powiększoną) czcionką, oddzielać ich od tekstu dodatkową interlinią itd. Proszę włączać cytaty w zwykły tok wywodu, opatrując je jedynie cudzysłowami i przypisami. Przykład: „Warszawa jest stolicą Polski”. Wyjątek: dłuższe cytaty (powyżej 4 wersów) z utworów poetyckich.

 6. W przypisach proszę podawać pełne numery cytowanych stron. Przykład: s. 164-165, NIE s. 164-5.

 7. W przypisach proszę stosować skrót op. cit. zapisany kursywą.

 8. Podając pierwszy raz nazwisko osoby rzeczywistej, proszę zawsze podawać jej pełne imię (imiona).

 9. Tytuły czasopism, serii i nazwy cykli wydawniczych proszę podawać w cudzysłowach i bez kursywy. Wszystkie pozostałe tytuły (także tytuły obrazów, ilustracji, filmów, gier komputerowych, artykułów w czasopismach, atlasów, słowników, encyklopedii itd.) proszę podawać kursywą i bez cudzysłowów.

 10. Przy podawaniu po raz pierwszy polskich tytułów książek, artykułów itd. proszę w nawiasach podawać tytuł oryginału, datę jego wydania i datę wydania polskiego – jeśli to możliwe. Przykład: Inwazja morza (L’invasion de la mer, 1905, pol. 1934). Przy podawaniu tytułów filmów proszę podawać tytuł oryginału, dane reżysera, nazwę kraju produkcji, datę produkcji. Przykład: Małżeństwo po włosku (Matrimonio all' italiana, reż. V. De Sica, Italy-France 1964).

 11. Proszę podawać pełne tytuły wszelkich cytowanych prac czy artykułów – wraz z podtytułami.

 12. Za znak wycięcia fragmentu tekstu proszę przyjąć [...] NIE (…). W nawiasach kwadratowych proszę także zamieszczać pochodzące od Państwa wtrącenia, np.: [podkreśl. J.D.], [przeł. J.D.].

 13. Na początku i końcu cytatów proszę nie stosować [...]. Wyjątek: fragmenty poetyckie.

 14. Proszę stosować rozróżnienie pomiędzy dywizem (-) a półpauzą (–).

 15. Proszę nie stosować cudzysłowów i apostrofy prostych, ale drukarskie.

 16. Za cudzysłowy wewnętrzne (w obrębie cytatu opatrzonego cudzysłowami drukarskimi) proszę przyjąć: »«.

 17. W tekstach w języku polskim w zapisie bibliograficznym proszę stosować „red.” zamiast „pod red.”. W zapisie bibliograficznym tekstów obcojęzycznych proszę tłumaczyć na język polski informacje dodatkowe, np.: zamiast ed. – red., zamiast intr. – wstęp.

 18. W zapisie bibliograficznym w przypisach proszę podawać nazwę wydawnictwa (wydawcy), miejsce i rok wydania oraz odpowiednie do cytatu numery stron.

 19. Jeśli w cytowanym tekście brak miejsca wydania, proszę podawać tylko nazwę wydawnictwa i numery stron.

 20. W zapisie bibliograficznym pod artykułem proszę podawać inicjały imion, a nie pełne imiona – także jeśli chodzi o tłumaczy, redaktorów etc.

 21. Proszę nie rozdzielać spacjami inicjałów imion.

 22. W pracach bibliograficznych informację o liczbie stron danej pozycji proszę podawać jako s. (nie ss.).

 23. Format przypisu (przykłady):

 

Książki

 • O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.

 • U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Mediasat Poland, Kraków 2004.

 

Artykuły z książek

 • R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.

 • A. Mickiewicz, Przypomnienie, [w:] idem, Wiersze, Czytelnik, Warszawa 1973, s. 60.

 • A. Conrad, Zielona dolina, przeł. J. Kowalski, [w:] Ogrody, red. A. Wolska, P. Fiskowski, Refleksja, Porosno 2014.

 

Hasła encyklopedyczne

 • K. Walc, Horror [hasło w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 222-227.

 

Artykuły z czasopism

 • B. Hadaczek, Czas i przestrzeń w konstrukcji bohatera powieści rozwojowej, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 7-9, s. 117-127.

 

Piosenki

 • „Closterkeller”, Dwa oblicza Ewy, [na płycie]: Violet, Izabelin Studio 1993, utwór 15.

 

Filmy

 • I Bóg stworzył kobietę (Et Dieu créa la femme, reż. R. Vadim, Francja 1956).

 

Seriale TV

 • Ludzie Paco (Los hombres de Paco, 2005-2010, Antena 3, Hiszpania).

 • Doktor Who (Doctor Who, 1963-, BBC, Wlk. Brytania).

 

Ścieżki dźwiękowe

 • Ścieżka dźwiękowa, [w:] Lśnienie (The Shining, reż. S. Kubrick, Wlk. Brytania-USA 1980, 8. min.).

 

Gry

 • Wiedźmin, prod. CD Projekt RED, wyd. Atari, Polska 2011.

 

Źródła elektroniczne

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441
Licencja

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List