Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny

 

REDAKTOR NACZELNY

 • Dr hab. prof. UWr Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Dr hab. prof. UAM Konrad Dominas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 • Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys (Uniwersytet Warszawski, Polska)

 • Dr hab. prof. SWPS Agnieszka Nieracka (Uniwersytet SWPS, Polska)

 

KOMITET REDAKCYJNY

 • Dr hab. prof. UWr Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor naczelny

 • Dr hab. prof. UAM Konrad Dominas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

 • Dr hab. prof. UŁ Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska) – sekretarz redakcji

 • Dr Agnieszka Szurek (Uniwersytet Warszawski, Polska) – członek Komitetu Redakcyjnego

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Język polski

 • Dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 • Dr Dorota Ucherek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Język angielski / English

 • Dr hab. prof. UJK Grzegorz Trębicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

 • Dr J. Eric Starnes (Uniwersytet Śląski, Polska)

 

Język niemiecki / Deutsch

 • PD Dr. Rolf Füllmann (Universität zu Köln, Deutschland)

 • Dr Paweł Wałowski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

 

Języki rosyjski i ukraiński / russkij jazyk, ukrajinska mowa

 • Dr hab. prof. UZ Roman Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

 • Prof. dr hab. Olena Poliszczuk (Żytomyrskyj derżawnyj uniwersytet imeni Iwana Franka, Ukrajina)

 

Języki hiszpański, kastylijski i portugalski / español, castellano, português

 • Dr Wojciech Charchalis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 • Dr Raúl Fernández Jódar (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

Język włoski / lingua italiana

 • Dr Małgorzata Ślarzyńska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

 • Dr Federico della Corte PhD, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

 

 

REDAKTOR NACZELNY I KOMITET REDAKCYJNY CZASOPISMA „LITERATURA I KULTURA POPULARNA”

 

Komitet Redakcyjny jest ciałem kolegialnym, nadzorującym proces redakcyjny i wydawniczy. Do jego podstawowych obowiązków należy:

 • ustalanie harmonogramów wydawniczych,

 • opiniowanie nadsyłanych artykułów pod kątem zgodności z profilem czasopisma oraz wartości merytorycznej,

 • rozpatrywanie aktualnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Redakcji.

Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W sprawach niejednoznacznych ostateczne decyzje podejmuje redaktor naczelny.

W skład Komitetu Redakcyjnego „Literatury i Kultury Popularnej” wchodzą: Redaktor naczelny, zastępca Redaktora naczelnego, sekretarz redakcji i redaktorzy tematyczni.

 

REDAKTOR NACZELNY

Redaktor naczelny jest powoływany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkowie Komitetu Redakcyjnego są powoływani i odwoływani na wniosek Redaktora naczelnego. Posiedzenia Komitetu odbywają się dwa razy do roku w formie spotkań wirtualnych bądź fizycznych. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez sekretarza redakcji na wniosek Redaktora naczelnego.

Zadaniem Redaktora naczelnego jest kierowanie pracą zespołu, nadzór nad doborem materiałów do publikacji, utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Redakcyjną oraz wykonywanie niezbędnych czynności w toku procedury wydawniczej. Redaktor naczelny zwołuje posiedzenia Komitetu i kieruje jego obradami.

 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Zastępca Redaktora naczelnego przejmuje jego obowiązki podczas jego nieobecności i wykonuje zadania, powierzone mu przez redaktora naczelnego (za jego zgodą).

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Do zadań Sekretarza redakcji należą czynności administracyjne i organizacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania redakcji, w tym: przyjmowanie nadesłanych artykułów, przekazywanie ich redaktorowi naczelnemu, utrzymywanie kontaktu z członkami Komitetu, Rady, Recenzentami, Autorami i Wydawnictwem. W razie nieobecności Sekretarza jego obowiązki przejmuje wskazany przez Redaktora naczelnego Zastępca Redaktora naczelnego lub inny członek redakcji (za ich zgodą).

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Redaktorzy tematyczni wypełniają zadania powierzone przez Redaktora naczelnego bądź jego zastępcę. Redaktorów tematycznych powołuje Redaktor naczelny w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym i Radą Redakcyjną.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List