Zasady etyki

ETYKA PUBLIKACJI NAUKOWYCH W CZASOPIŚMIE „LITERATURA I KULTURA POPULARNA”

ISSN: 0867-7441

 

 1. OBOWIĄZKI AUTORÓW

  1. Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.

  2. W czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” wydawane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane. Dotyczy to również artykułów publikowanych pierwotnie w innych językach oraz na prywatnych stronach Autorów.

  3. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.

  4. Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości i możliwa do zweryfikowania przez innych prezentacja problemu badawczego i metody jego opracowania. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

  5. W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.

  6. Jeśli Autor nie zna cytowanej pracy, kopiowanie odesłań do niej z innych publikacji jest nieetyczne.

  7. Bez pisemnej zgody danej osoby lub jej przedstawiciela prawnego Autorzy nie mogą publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych, zebranych w trakcie badań.

  8. Czasopismo wdrożyło zaporę ghostwriting i guest publishing. Przypadki ghostwriting i guest publishing uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku Autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu, charakterze tego wkładu (zbieranie danych, opracowanie danych itp.) i musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna”. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia nazwisk wszystkich osób, które miały wkład w przygotowanie artykułu.

  9. Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania badań naukowych oraz innego rodzaju wsparcia przy przygotowywaniu publikacji.

  10. W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, w tym w finansowania badań naukowych, odpowiedzialność za naruszenie ich praw autorskich do tekstu ponosi zgłaszający go Autor.

  11. Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe itp.).

    

 2. OBOWIĄZKI REDAKTORÓW, KOMITETU REDAKCYJNEGO I RADY REDAKCYJNEJ

  1. Rada Redakcyjna, Komitet Redakcyjny i redaktorzy czasopisma „Literatura i Kultura Popularna” podejmują decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się zgodnością z profilem czasopisma, jakością naukową (merytoryczną) nadesłanej pracy, oryginalnym charakterem zawartych w niej badań, twierdzeń i analiz. Żadnego wpływu na ocenę tekstu nie mają obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne Autorów.

  2. Wszystkie informacje dotyczące Autora, w jakich posiadaniu są Rada, Komitet i redaktorzy, są poufne.

  3. Informacje o nadesłanej pracy mogą zostać ujawnione przez redaktora naczelnego, redaktorów, członków Komitetu i Rady wyłącznie Autorowi/Autorom tekstu, Recenzentom, potencjalnym recenzentom, konsultantom redakcyjnym (np. tłumaczom) i wydawcy.

  4. Osoby wymienione w punkcie trzecim, które otrzymały informacje o pracy, nie mogą wykorzystać zawartych w niej wyników, danych, twierdzeń, opinii, analiz etc. do czasu publikacji artykułu.

  5. Członkowie Rady mają obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu. Obowiązkiem członków Rady jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting.

  6. W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”, Autor/Autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje przesłaniem informacji o sprawie instytucjom, w których afiliowani są i/lub z którymi współpracują Autorzy.

    

 3. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

  1. Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” procedura double-blind gwarantuje, że Autor i Recenzenci nie znają swych tożsamości.

  2. Recenzenci wskazani przez Radę Redakcyjną czasopisma „Literatura i Kultura Popularna” są zobowiązani do poinformowania redakcji o niepodjęciu się opiniowania tekstu. W takim przypadku redaktor naczelny w porozumieniu z Radą Redakcyjną wskazuje innego Recenzenta.

  3. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Redakcyjnej czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez Recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

  4. Podstawowym obowiązkiem Recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

  5. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: naukowy charakter zgłoszonego tekstu; oryginalność przeprowadzonych badań; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, zgodność z profilem tematycznym czasopisma.

  6. Recenzent informuje Radę redakcyjną o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship i/lub plagiatu albo tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

  7. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla Autorów” (wersja: http://wuwr.pl/lkp/for-authors).

    

 4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH PODEJRZENIA O PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, GUEST AUTHORSHIP I GHOSTWRITING

  1. Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

  2. W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Redakcyjna czasopisma „Literatura i Kultura Popularna” stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem Recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

  3. W przypadku potwierdzenia bezprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, Autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu.

  4. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest Autor.

  5. W przypadku stwierdzenia tzw. autoplagiatu, gdy Autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa bez odpowiednich informacji, sekretarz redakcji z upoważnienia redaktora naczelnego i za zgodą Rady Redakcyjnej czasopisma „Literatura i Kultura Popularna” informuje Autora/Autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

  6. Przypadki guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń co do guest authorship i ghostwriting Autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest Autor.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441
Licencja

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List