Dla autorów

 

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

 1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

 2. Przyjmujemy teksty w języku polskim i w językach obcych.

 3. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

 4. Teksty prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: angemra@tlen.pl z tematem „Literatura i Kultura Popularna”.

 5. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego.

 6. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty.

 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej.

 8. Redakcja ma prawo do niedopuszczenia artykułu do druku w przypadku stwierdzenia plagiatu i/lub tzw. autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship.

 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące zasad redagowania tekstu, zgodne z wytycznymi Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: www.wuwr.com.pl, zakładka: „Dla autorów”, a następnie zakładki: „Wskazówki techniczne” oraz „Bibliografia i przypisy”.

 11. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów przed wszczęciem wszystkich procedur. Autorzy mają 14 dni na dostosowanie artykułów do wymogów pisma pod względem redakcyjnym i językowym. Niedostosowanie artykułu do standardów redakcyjnych oznacza rezygnację z procedury recenzowania i publikacji.

 12. Wraz z artykułem należy nadesłać:

  1. afiliację;

  2. słowa kluczowe (do 6) w językach polskim, angielskim oraz w języku artykułu, jeśli jest inny niż polski i angielski;

  3. obszerne streszczenie (do 1500 znaków ze spacjami) w języku angielskim, wraz z tytułem artykułu;

  4. uporządkowaną alfabetycznie od nazwisk autorów bibliografię załącznikową (w formie listy) przywoływanych prac (także ze źródeł elektronicznych, jak e-booki i internetowych), filmografię, ludografię, dyskografię etc. z rozwiniętymi imionami twórców, wykonawców, producentów, autorów, tłumaczy, redaktorów, autorów wstępów i posłowi, jeśli zostali wymienieni w zapisie bibliograficznym, dokumentującym cytację;

  5. określenie obszaru, dziedziny i dyscypliny nauk, do której należy praca – zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nie dotyczy Autorów obcojęzycznych), (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/748f846e0255320d2846109ed372a25d.pdf);

  6. dane teleadresowe prywatne lub miejsca afiliacji;

  7. aktualny adres e-mail;

  8. pisemne oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do artykułu i zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych i innych informacji niezbędnych do indeksowania czasopisma w bazach naukowych (do pobrania ze strony czasopisma, zakładka „Dla Autorów”).

 13. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word (.doc albo .docx) lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

  1. artykuł – 25 000 znaków ze spacjami;

  2. artykuł recenzyjny – 5400 znaków ze spacjami.

 14. Teksty przekraczające powyższy limit będą przyjmowane wyłącznie za osobną zgodą redakcji.

 15. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” są recenzowane (recenzje w procesie double-blind). Szczegółowe informacje o procesie recenzowania w zakładkach „Recenzenci” i „Etyka”.

 16. Recenzja jest własnością redakcji czasopisma “Literatura i Kultura Popularna” i nie może być przekazywana przez Autora innym redakcjom i wydawnictwom bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego “Literatury i Kultury Popularnej”.

 17. Czasopismo stosuje procedury zapobiegające praktykom ghostwriting i guest authorship.

 18. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.

 19. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, tzw. autoplagiaty, nieuprawnione cytowania, ghostwriting, guest authorship etc.) ponoszą autorzy, którzy nadesłali tekst.

 20. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. Autorzy są zobowiązani do uwzględniania uwag recenzentów.

 21. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta autorska nie może wprowadzać zmian istotnie zmieniających pierwotną treść artykułu.

 22. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów po korekcie autorskiej.

 23. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”.

 24. Szczegółowe informacje dla Autorów: http://lkp.wuwr.pl/page/dla-autorow-66http://lkp.wuwr.pl/page/recenzenci-65.

 25. Adres redakcji: Anna Gemra, Instytut Filologii Polskiej, „Literatura i Kultura Popularna”, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

 

 

 

   miejscowość, data

 

 

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko

 

adres do korespondencji)

 

telefon

 

e-mail

 

Oświadczenie Autora*

 

Oświadczam, iż jestem autorem/współautorem*) artykułu naukowego, zatytułowanego ………………………………………………………………………………………………...… ………………………………………………………………………………………………......, i dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do tego artykułu, zarówno do tekstu, jak i tabel oraz materiału ilustracyjnego, zamieszczonych w niniejszym artykule. Oświadczam, że powyższy artykuł jest utworem oryginalnym, jest pozbawiony wad prawnych, nie został dotychczas opublikowany w części ani w całości w żadnym z języków oraz nie jest zgłoszony do procedury kwalifikacyjnej w żadnym innym postępowaniu wydawniczym.

Wyrażam zgodę na umieszczenie artykułu w bazach naukowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych i innych informacji niezbędnych do indeksowania czasopisma w bazach naukowych.

 

 

czytelny podpis Autora zgłaszającego artykuł

 

*niepotrzebne skreślić