Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Redakcyjna

RADA REDAKCYJNA

  • Dr hab. prof. nadzw. Dejan Ajdačić (Kyjiwsskyj nacionalnyj uniwersytet imeni Tarasa Szewczenka, Ukrajina)

  • Dr Maria Bujnicka (dr. em., Uniwersytet Śląski, Polska)

  • Prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk (prof. em., Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

  • Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys (Uniwersytet Warszawski, Polska)

  • Dr Tomasz Ewertowski (Shanghai International Studies University, China)

  • Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski (prof. em., Uniwersytet Wrocławski, Polska)

  • Prof. dr hab. Marta Součková (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)

  • Prof. dr hab. Roch Sulima (prof. em., Uniwersytet Warszawski)

  • Doc. dr. Halina Turkiewicz (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Lietuva)

  • Dr prof. nadzw. Andrea Virginás (Universitatea Sapientia/Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, România)

 

RADA REDAKCYJNA CZASOPISMA

LITERATURA I KULTURA POPULARNA”

 

Rada Redakcyjna jest ciałem kolegialnym czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”. Składa się z uczonych-ekspertów pochodzących z różnych krajów i reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych. Członków Rady powołuje i odwołuje Wydawca na wniosek Redaktora naczelnego. Większość członków Rady stanowią samodzielni pracownicy naukowi. Przy powoływaniu do Rady uwzględniane są różnice pomiędzy wagą stopni i tytułów w poszczególnych krajach. Przewodniczącym Rady jest Redaktor naczelny.

Skład Rady, wraz z afiliacją oraz tytułem (stopniem naukowym) danego członka jest ogłaszany raz do roku, zarówno w wersji papierowej (podstawowej), jak i w elektronicznej czasopisma. Rada Redakcyjna określa zakres przedmiotowy czasopisma, wyznacza cele i kierunki jego rozwoju.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY REDAKCYJNEJ

Członkowie Rady stanowią zespół opiniodawczo-doradczy Redaktora naczelnego. Współdecydują o dopuszczeniu artykułów do recenzji, wyborze recenzentów oraz zawartości następnych numerów. Rada Redakcyjna ma prawo wskazywać potencjalnych Autorów, do których mogą być kierowane osobne zaproszenia. Dotyczy to numerów tematycznych. Zaproszenie do publikacji nie zwalnia tekstu z wszystkich niezbędnych procedur i nie gwarantuje druku.

Redaktor naczelny, Komitet Redakcyjny i Rada Redakcyjna oceniają nadesłane artykuły jedynie pod kątem merytorycznym. Wstępną decyzję o procedowaniu nadesłanych artykułów podejmuje Redaktor naczelny w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym. Decyzja Redaktora naczelnego i Komitetu o odrzuceniu lub przyjęciu tekstu do recenzji zostaje przesłana Autorowi. Zaakceptowane przez Redaktora naczelnego i Komitet artykuły zostają przekazane wybranym członkom Rady Redakcyjnej, specjalizującym się w danej problematyce, do konsultacji. Decydują oni o dalszym procedowaniu artykułu i wskazują potencjalnych Recenzentów. W przypadkach niejednoznacznych ostateczną decyzję co do wyboru Recenzentów podejmuje Redaktor naczelny.

Rada spotyka się co najmniej raz w roku wirtualnie lub fizycznie. Czas, miejsce i formę spotkania ustala Redaktor naczelny w porozumieniu z członkami Rady. Na posiedzeniach omawiane są bieżące sprawy czasopisma, podejmuje się decyzje co do kształtu następnych numerów i przyjmuje zasady polityki redakcyjnej na kolejne lata. Członkowie Rady są proszeni o wskazywanie potencjalnych Recenzentów-ekspertów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przez cały rok poszczególni członkowie Rady są proszeni ustnie bądź pisemnie o konsultacje w sprawie napływających tekstów.