Dla autorów

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

 1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

 2. Przyjmujemy teksty w języku polskim i w językach obcych.

 3. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

 4. Teksty prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: adammazurkiewicz@tlen.pl oraz angemra@tlen.pl z tematem „Literatura i Kultura Popularna”.

 5. Teksty do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym.

 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego.

 7. W przypadku uzyskania przez artykuł dwu recenzji pozytywnych Redakcja zastrzega sobie prawo pierwodruku.

 8. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty.

 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej.

 10. Redakcja ma prawo do niedopuszczenia artykułu do druku w przypadku stwierdzenia plagiatu i/lub tzw. autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące zasad redagowania tekstu zostały zamieszczone w zakładce „Wskazówki redakcyjne”. Zob. również wytyczne Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: www.wuwr.com.pl, zakładka: „Dla Autorów”, a następnie zakładki: „Wskazówki techniczne” oraz „Bibliografia i przypisy”.

 12. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów przed wszczęciem wszystkich procedur. Autorzy mają 14 dni na dostosowanie artykułów do wymogów pisma pod względem redakcyjnym i językowym. Niedostosowanie artykułu do standardów redakcyjnych oznacza rezygnację z procedury recenzowania i publikacji.

 13. Wraz z artykułem należy nadesłać:

   • afiliację;

   • nr ORCID (Open Research and Contributor ID)

   • słowa kluczowe (do 6) w językach polskim, angielskim oraz w języku artykułu, jeśli jest inny niż polski i angielski;

   • obszerne streszczenie (do 1500 znaków ze spacjami) w języku angielskim, wraz z tytułem artykułu;

   • uporządkowaną alfabetycznie od nazwisk autorów bibliografię załącznikową (w formie listy) przywoływanych prac (także ze źródeł elektronicznych, jak e-booki i internetowych), podzieloną na: teksty, opracowania, netografię, filmografię, ludografię, dyskografię etc. z inicjałami imion twórców, wykonawców, producentów, autorów, tłumaczy, redaktorów, autorów wstępów i posłowi, jeśli zostali wymienieni w zapisie bibliograficznym, dokumentującym cytację; nazwiska i inicjały imion autorów prac podanych w bibliografii oraz tytuły ich dzieł, zapisane w oryginale w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w transkrypcji na alfabet łaciński.

   • określenie obszaru, dziedziny i dyscypliny nauk, do której należy praca – zgodnie z aktualnymi wytycznymi MNiSW: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf (nie dotyczy Autorów obcojęzycznych);

   • dane teleadresowe prywatne lub miejsca afiliacji;

   • aktualny adres e-mail;

   • pisemne oświadczenie, w formie skanu, o posiadaniu praw autorskich do artykułu i zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych i innych informacji niezbędnych do indeksowania czasopisma w bazach naukowych (do pobrania ze strony czasopisma, zakładka „Dla Autorów”). Skan należy przesłać na adresy: adammazurkiewicz@tlen.pl oraz angemra@tlen.pl, z tematem: oświadczenie o prawach autorskich.

Brak któregokolwiek z wyszczególnionych elementów uniemożliwia wszczęcie procedowania. Na wezwanie Redakcji Autor jest zobowiązany dosłać wszystkie brakujące dane w ciągu tygodnia od otrzymania e-maila informującego o istniejących lukach w dokumentacji. Nieuzupełnienie danych w tym terminie będzie równoznaczne z wycofaniem artykułu z procedowania.

 1. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word (.doc albo .docx) lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

  • artykuł – 25 000 znaków ze spacjami;

  • artykuł recenzyjny – 5400 znaków ze spacjami.

 1. Teksty przekraczające powyższy limit będą przyjmowane wyłącznie za osobną zgodą redakcji.

 2. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” są recenzowane (recenzje w procesie double-blind). Szczegółowe informacje o procesie recenzowania w zakładkach „Recenzenci” i „Etyka”.

 3. Recenzja jest własnością redakcji czasopisma “Literatura i Kultura Popularna” i nie może być przekazywana przez Autora innym redakcjom i wydawnictwom bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego “Literatury i Kultury Popularnej”.

 4. Czasopismo stosuje procedury zapobiegające praktykom ghostwriting i guest authorship.

 5. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.

 6. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, tzw. autoplagiaty, nieuprawnione cytowania, ghostwriting, guest authorship etc.) ponoszą Autorzy, którzy nadesłali tekst.

 7. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. Autorzy są zobowiązani do uwzględniania uwag Recenzentów.

 8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta autorska nie może wprowadzać poprawek istotnie zmieniających pierwotną treść artykułu. Dopuszcza się jedynie nieznaczne modyfikacje tekstu.

 9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów po korekcie autorskiej.

 10. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”.

 11. Przekazane przez Autora dane, takie jak: adres mailowy, adres tradycyjny, numer telefonu pozostają wyłącznie do wiadomości redakcji/ wydawnictwa i mogą być wykorzystane jedynie do kontaktów z Autorem.

 12. Szczegółowe informacje dla Autorów: http://wuwr.pl/lkp/for-authors; http://wuwr.pl/lkp/reviewers.

 13. Adres redakcji: Anna Gemra, Instytut Filologii Polskiej, „Literatura i Kultura Popularna”, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA

 

miejscowość, data

 

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko

Nr ORCID

Afiliacja

Adres do korespondencji (tradycyjny)

Adres e-mail

Nr telefonu

 

Oświadczenie Autora/Współautora*

 

Oświadczam, iż jestem Autorem/Współautorem*) artykułu naukowego, zatytułowanego ………………………………………………………………………………………………...… ………………………………………………………………………………………………......, i dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do tego artykułu, zarówno do tekstu, jak i tabel oraz materiału ilustracyjnego, zamieszczonych w niniejszym artykule. Oświadczam, że powyższy artykuł jest utworem oryginalnym, jest pozbawiony wad prawnych, nie został dotychczas opublikowany w części ani w całości w żadnym z języków oraz nie jest zgłoszony do procedury kwalifikacyjnej w żadnym innym postępowaniu wydawniczym.

Oświadczam, że jako Współautor artykułu odpowiadam za:* …………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Mój procentowy wkład w opracowanie artykułu wynosi:* ………………

Wyrażam zgodę na umieszczenie artykułu w bazach naukowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych i innych informacji niezbędnych do indeksowania czasopisma w bazach naukowych.

 

czytelny podpis Autora zgłaszającego artykuł

 

*niepotrzebne skreślić

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List