Procedura recenzji

1. Publikacje muszą spełniać wymogi stawiane pracom naukowym pod względem formalnym, treściowym, językowym i merytorycznym.
2. Nadsyłane artykuły muszą się mieścić w profilu tematycznym czasopisma.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania tekstów niespełniających wspomnianych wymogów przed przystąpieniem do procedury recenzowania.
4. Artykuły przekraczające wymaganą liczbę znaków nie będą przyjmowane.
5. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
6. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów-ekspertów spoza jednostki naukowej, przy której afiliowany jest Autor publikacji.
7. Procedurom recenzyjnym podlegają wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie, w tym również artykuły recenzyjne.
8. Publikacje są recenzowane w procedurze double-blind review. Dane zarówno Autorów, jak i Recenzentów pozostają poufne.
9. Szczegółowa ocena publikacji przyjętych wstępnie przez redakcję należy do Recenzentów.
10. Warunkiem dopuszczenia do publikacji jest uzyskanie dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji.
11. Negatywna ocena tekstu przez jednego lub dwóch Recenzentów oznacza, że tekst nie zostaje przyjęty do publikacji.
12. W przypadku uzyskania jednej recenzji jednoznacznie pozytywnej i jednej jednoznacznie negatywnej tekst zostaje wysłany do Superrecenzenta. Opinia Superrecenzenta jest uznawana za ostateczną.
13. Jedna recenzja pozytywna i jedna recenzja warunkowa, w której Recenzent zaznaczył, iż tekst po poprawieniu musi uzyskać jego pozytywną opinię oznacza, że artykuł po naniesieniu wskazanych przez Recenzenta poprawek zostaje przesłany do ponownego zaopiniowania przez tego samego Recenzenta. Poprawienie tekstu nie jest równoznaczne z tym, że otrzyma on w ponownej recenzji pozytywną opinię. Druga opinia Recenzenta na temat poprawionego artykułu jest uznawana za ostateczną.
14. Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji i skierowaniu go do konkretnego numeru czasopisma podejmuje Rada Redakcyjna. Głos decydujący ma redaktor naczelny.
15. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję w porozumieniu z Recenzentami.
16. Do oceny publikacji służy formularz, który Recenzentom przesyła redakcja. Formularz zawiera skróconą (tabelaryczną) ocenę części składowych i istotnych elementów pracy oraz część opisową.
17. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący:
a. dopuszczenia artykułu do publikacji;
b. dopuszczenia artykułu pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian;
c. dopuszczenia artykułu pod warunkiem naniesienia poprawek i zaakceptowania zmienionego tekstu w ponownej recenzji, dokonanej przez tego samego Recenzenta;
d. odrzucenia artykułu.
18. Komplet recenzji jest przesyłany Autorom w formie elektronicznej w terminie do dwóch tygodni od otrzymania ostatniej recenzji artykułu.
19. Autorzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych przez Recenzentów poprawek i korekt. W przypadku konieczności dokonania zmian w artykule, Autorzy w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania recenzji wprowadzają poprawki sugerowane przez Recenzentów.
20. Redakcja nie przekazuje Recenzentom uwag i odpowiedzi Autorów, dotyczących recenzji.
21. Recenzja jest własnością redakcji czasopisma „Literatura i Kultura Popularna” i nie może być przekazywana przez Autora i Recenzentów innym redakcjom i wydawnictwom bez pisemnej zgody Redaktora Naczelnego „Literatury i Kultury Popularnej”.
22. Lista Recenzentów jest publikowana raz do roku w wersji papierowej i elektronicznej każdego numeru czasopisma.
23. Redaktor naczelny ma prawo do korekty tekstów recenzji pod względem językowym i nieprzyjęcia recenzji, które nie spełniają warunków etycznych i merytorycznych stawianych przed Recenzentami.
24. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla Autorów” (polska wersja: http://lkp.wuwr.pl/page/dla-autorow-66).

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journals Master List