Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

RECENZENCI

 • Dr hab. prof. UMK Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 • Dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski, Polska)

 • Dr hab. Konrad Dominas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 • Prof. Dr. Jörg Döring (Universität Siegen, Deutschland)

 • Prof. Terri Doughty, M.A. (Vancouver Island University, Canada)

 • Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys (Uniwersytet Warszawski, Polska)

 • Prof. Dr. Hans Esselborn (Universität zu Köln, Deutschland)

 • Prof. Dr. Detlef Haberland (Carl von Ossietzky Universität, Deutschland)

 • Dr hab. Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

 • Dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek (Uniwersytet Śląski, Polska)

 • Dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski, Polska)

 • Dr hab. prof. UWM Joanna Kokot (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

 • Dr hab. Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 • Dr hab. prof. SPWS Agnieszka Nieracka (Uniwersytet SWPS)

 • Prof. dr hab. Jacek Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 • Dr (kandydat nauk) Olesya Stuzhuk, (Nacionalna akademija nauk Ukrajiny, Ukrajina)

 • Doc. dr. Krystyna Syrnicka (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Lietuva)

 • Dr Józef Szostakowski (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Lietuva)

 • Dr. Heather Wright, PhD (University of Wittenberg, Ohio, US)

 • Dr hab. prof. UMK Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 

 

PROCEDURA RECENZOWANIA W CZASOPIŚMIE

LITERATURA I KULTURA POPULARNA”

 1. Publikacje muszą spełniać wymogi stawiane pracom naukowym pod względem formalnym, treściowym, językowym i merytorycznym.

 2. Nadsyłane artykuły muszą się mieścić w profilu tematycznym czasopisma.

 3. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania tekstów niespełniających wspomnianych wymogów przed przystąpieniem do procedury recenzowania.

 4. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

 5. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów-ekspertów spoza jednostki naukowej, przy której afiliowany jest Autor publikacji.

 6. Procedurom recenzyjnym podlegają wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie, w tym również artykuły recenzyjne.

 7. Publikacje są recenzowane w procedurze double-blind review. Dane zarówno Autorów, jak i Recenzentów pozostają poufne.

 8. W wypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z Recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia/narodowość Autora publikacji i co najmniej jeden z Recenzentów musi być native speakerem.

 9. Szczegółowa ocena publikacji przyjętych wstępnie przez redakcję należy do Recenzentów.

 10. Warunkiem dopuszczenia do publikacji jest uzyskanie dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji.

 11. Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch Recenzentów zewnętrznych kierowany jest do publikacji. W przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji (gdy Recenzenci wskazują konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień), Autor informowany jest pisemnie o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu.

 12. W sytuacji jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji oraz w innych przypadkach spornych decyzję o dalszym procedowaniu podejmuje Redaktor naczelny Czasopisma. W sytuacjach szczególnych powołany zostaje Superrecenzent.

 13. Negatywna ocena tekstu przez dwóch Recenzentów skutkuje odrzuceniem tekstu, o czym Autor informowany jest pisemnie.

 14. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję w porozumieniu z Recenzentami.

 15. Do oceny publikacji służy formularz, który Recenzentom przesyła redakcja. Formularz zawiera skróconą (tabelaryczną) ocenę części składowych i istotnych elementów pracy oraz część opisową.

 16. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący:

  • dopuszczenia artykułu do publikacji;

  • dopuszczenia pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian;

  • dopuszczenia po naniesieniu poprawek i zaakceptowaniu ich przez Recenzenta;

  • odrzucenia artykułu.

 1. Recenzje są przesyłane Autorom w formie elektronicznej w terminie do dwóch tygodni od otrzymania ostatniej recenzji artykułu.

 2. Autorzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych przez Recenzentów poprawek i korekt. W przypadku konieczności dokonania zmian w artykule, Autorzy w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania recenzji wprowadzają poprawki sugerowane przez Recenzentów.

 3. Jeśli w recenzji zaznaczono, że poprawki muszą zostać zaakceptowane przez Recenzenta, tekst zostaje wysłany do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta. Druga opinia Recenzenta na temat poprawionego artykułu jest uznawana za ostateczną.

 4. Ostateczną decyzję co do publikacji podejmuje Redaktor naczelny.

 5. Redakcja nie przekazuje Recenzentom uwag i odpowiedzi Autorów, dotyczących recenzji.

 6. Recenzja jest własnością redakcji czasopisma “Literatura i Kultura Popularna” i nie może być przekazywana przez Autora i Recenzentów innym redakcjom i wydawnictwom bez pisemnej zgody Redaktora Naczelnego “Literatury i Kultury Popularnej”.

 7. Nazwiska Recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma są podane w zakładce „Recenzenci” (http://wuwr.pl/lkp/reviewers). Aktualna lista Recenzentów jest publikowana raz do roku, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 8. Redaktor naczelny ma prawo do korekty tekstów recenzji pod względem językowym i nieprzyjęcia recenzji, które nie spełniają warunków etycznych i merytorycznych stawianych przed Recenzentami.

 9. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla Autorów” (polska wersja: http://wuwr.pl/lkp/for-authors).