• Tom 98 (2014): Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Tom 98 (2014): Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Wprowadzenie
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 9 - 10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 13 - 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 25 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 35 - 45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 47 - 62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Planowanie przestrzenne wobec interesu publicznego i prywatnego
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 63 - 77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu usług publicznych
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 79 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 91 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 109 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 123 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procesie współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 135 - 143
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 145 - 157
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 159 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrola regulowanej działalności gospodarczej jako płaszczyzna współdziałania organów samorządowych i przedsiębiorców
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 173 - 184
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 185 - 192
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 193 - 208
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i gmin w świetle art. 16 ust. 12 ustawy Prawo energetyczne
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 209 - 221
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF