• Tom 308 (2009): Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika

Tom 308 (2009): Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika

Artykuły

Jan Kosik – naukowiec, organizator, żołnierz
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 7 - 13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do dobrego imienia postaci historycznej a granice wolności wypowiedzi dotyczące wydarzeń dziejowych
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 15 - 30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona dóbr osobistych osób sprawujących funkcje publiczne
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 31 - 49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zobowiązująco-rozporządzającym skutku umowy licencyjnej i o ustawowym prawie odstąpienia od tej umowy
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 51 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 67 - 81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kara umowna jako kontraktowa regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej – wybrane zagadnienia
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 83 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 99 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Środki ochrony uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 121 - 136
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowy rodzaj służebności – służebność przesyłu
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 137 - 156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jurysdykcja w sprawach dotyczących praw rzeczowych oraz statut rzeczowy w prawie wspólnotowym na przykładzie prawa upadłościowego
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 157 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakres swobody przyznanej małoletniemu w ramach umowy rachunku bankowego
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 167 - 182
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jan Kosik – opiekun Biblioteki Wydziału Prawa
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 183 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia dotyczące pojęcia utworów architektonicznych
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 195 - 214
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O odpowiedzialności przedsiębiorstwa lotniczego komunikacyjnego za szkody wyrządzone osobom trzecim
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 215 - 224
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrowersje wokół cywilnoprawnych skutków abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy konsumenckiej
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 225 - 242
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie się zdolności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego w sferze imperium
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 243 - 268
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wywłaszczenie w orzecznictwie Irańsko-Amerykańskiego Trybunału ds. Roszczeń
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 269 - 280
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od winy anonimowej do bezprawności organizacyjnej. Ewolucja zasady odpowiedzialności na tle art. 417 § 1 k.c.
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 281 - 297
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag dotyczących akcesoryjności zastawu rejestrowego po wejściu w życie ustawy z 5 września 2008 roku
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 299 - 311
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone nieprawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 313 - 358
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność za podwładnego
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 359 - 375
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pośmiertne losy nazwisk dwóch panów S.
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 377 - 398
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 399 - 415
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle wybranych instytucji prawnych
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 417 - 435
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 437 - 455
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona praw dziecka wybrane zagadnienia w aspekcie praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 457 - 474
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 475 - 495
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w kodeksie zobowiązań i w kodeksie cywilnym
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 497 - 513
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakres autonomii osób fizycznych w możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami dla celów transplantologicznych za życia oraz na wypadek śmierci
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 515 - 534
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Celebrity Rights in the UK after the Human Rights Acts: Confidentiality, Privacy and Publicity
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 535 - 548
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instrumenty kontroli wzorców umownych w obrocie profesjonalnym
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 549 - 569
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W sprawie szkody występującej pod postacią zwiększenia się pasywów poszkodowanego
Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 571 - 581
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF