Tom 315, Nr 2

Studia historycznoprawne

Opublikowane: 03-03-2014

Niniejszy tom Studiów historycznoprawnych rozpoczyna artykuł J. Rominkiewicza traktujący o literackich paszkwilach Marcjalisa. M.J. Ptak zajął się prejudykatami prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 r., P. Wiązek zaś przedstawił poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich. Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893 stanowi temat rozprawy T. Kruszewskiego. A. Stawecka-Firlej przybliżyła małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w RP w dwudziestoleciu międzywojennym, a J. Grabowska uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II RP w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej. Problemy administracji publicznej na łamach "Gazety Administracji i Policji Państwowej" z 1923 r. omówił J. Przygodzki, T. Dolata zaś genezę, budowę i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 5 II 1924 r. J. Koredczuk napisał o właściwości sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939, a A. Pasek o warunkowym zawieszeniu wykonania kary: genezie instytucji i jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r. Tematem artykułu M. Podkowskiego jest wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 r. Publikację zamyka praca E. Włodarczyk o przejęciu i likwidacji katolickiej organizacji Caritasw województwie wrocławskim w 1950 r.

Artykuły