Tom 318 (2015)

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Strony redakcyjne i spis treści
Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Wprowadzenie
Strony 9 - 10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych
Strony 13 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Strony 25 - 39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym
Strony 53 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej
Strony 69 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym
Strony 85 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju
Strony 95 - 103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski
Strony 105 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym
Strony 121 - 129
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zrównoważony rozwój regionalny
Strony 131 - 146
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym
Strony 149 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 167 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
Strony 159 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika
Strony 169 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strefa Schengen a Karta Polaka
Strony 179 - 189
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH
Strony 191 - 206
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym
Strony 207 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy przed piractwem domenowym można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej
Strony 219 - 233
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Program komputerowy jako przedmiot umowy o dzieło
Strony 235 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF