Tom 323

Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Opublikowane: 29-12-2017
323 tom czasopisma „Prawo” z serii „Acta Universitatis Wratislaviensis” zawiera refleksje przedstawicieli nauki prawa nad prawnymi instrumentami oddziaływania na ważne współcześnie problemy społeczne i gospodarcze. Stanowi próbę uchwycenia kierunków reakcji władzy publicznej wobec wyzwań związanych m.in. z globalizacją, cyfryzacją, integracją gospodarczą czy ewolucją funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Artykuły w nim zawarte dotyczą problematyki zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym — zostały przygotowane przez autorów reprezentujących czołowe ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie. Lektura artykułów może skłaniać do refleksji nad rzymską paremią Hominum causa omne ius constitutum sit — czyli czy ustawodawca kreuje prawne instrumenty oddziaływania na współczesne problemy społeczne i gospodarcze, w rzeczy samej, ze względu na człowieka, jego potrzeby, dążenia i interesy?

Władza publiczna a podmioty działalności gospodarczej