• Hegel and Anticapitalism: Notes on the Political Economy of Poverty

Hegel and Anticapitalism: Notes on the Political Economy of Poverty

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.1.5
Ankica Čakardić
Google Scholar Ankica Čakardić
Publikacja:

Abstrakt

Hegel już na samym początku swojej drogi filozoficznej interesował się zagadnieniami ekonomii politycznej. W swoich najwcześniejszych pismach poświęconych religii, polityce i ekonomii Hegel zwrócił uwagę na temat, który miał odegrać istotną rolę w jego późniejszych pracach: fenomenem własności prywatnej. Aby przystępnie przedstawić Heglowską refleksję dotyczącą ekonomii politycznej, artykuł jest podzielony na trzy części. Pierwsza z nich poświęcona jest Heglowskiej analizie własności prywatnej, industrializacji i kapitalizmu. Drugi dotyczy postawy filozofa wobec rewolucji francuskiej, czyli przejścia od feudalizmu do kapitalizmu oraz związanego z nim problemu pracy. Wreszcie, trzeci rozdział traktuje o ekonomii politycznej ubóstwa w kontekście Heglowskiej Zasad filozofii prawa, w których filozof zauważa, że skrajne ubóstwo i postępująca pauperyzacja nie są zjawiskami przypadkowymi, ale endemicznymi dla nowoczesnego społeczeństwa produkującego towary.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.