Zasady etyki

Etyka publikacyjna czasopisma "Praktyka Teoretyczna" jest zgodna z najlepszymi praktykami w świecie akademickim opracowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Link: https://publicationethics.org/

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość i integralność przyjmowanych tekstów, jak również wdrożyć i utrzymać wysokie standardy komunikacji z autorami, recenzentami i czytelnikami.

Od autorów oczekuje się potwierdzenia oryginalności nadesłanych prac. Jeśli korzystają z własnych, wcześniej opublikowanych prac lub prac innych autorów, muszą się do nich odpowiednio odnieść. Plagiat we wszystkich możliwych formach jest nieetyczny i niedopuszczalny. Wszystkie takie ujawnione przypadki niewłaściwego postępowania w badaniach naukowych będą publicznie ogłaszane w oświadczeniach redakcyjnych, a jednostka naukowa zatrudniająca autora, który naruszył tę zasadę, zostanie poinformowana o takim zachowaniu.

Zarówno ghostwriting (zatajenie roli rzeczywistego współautora), jak i guest authorship (wskazanie jako współautora osoby, która nie wniosła wkładu do artykułu) uznawane są za nadużycia, a każdy ujawniony przypadek będzie skutkował odrzuceniem złożonej pracy.

Fałszowanie i fabrykowanie danych, rozumiane jako świadome pomijanie wszelkich odniesień lub danych podważających twierdzenia autora, czy po prostu konstruowanie zdarzeń, procesów, przypadków itp. nie mających miejsca w rzeczywistości, będzie skutkowało odrzuceniem złożonej pracy lub wycofaniem już opublikowanej.

Wszyscy autorzy są zobowiązani do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów podczas składania pracy (jeśli taki zachodzi).

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów.

Wydawca
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
e-ISSN: 2081-8130
10.19195/prt
Licencja

Kontakt do redakcji

„Praktyka Teoretyczna”
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
praktyka.teoretyczna@gmail.com

Indeksacja

  • DOAJ
  • CEEOL
  • ERIH PLUS 2015
  • ARIANTA
  • PKP Index
  • Google Scholar
  • WorldCat
  • Scopus
  • EBSCO