Proces recenzji

Liczba recenzji zewnętrznych: 2

Liczba wstępnych recenzji wewnątrzredakcyjnych: 1-2

Rodzaj recenzji zewnętrznej: dwóch anonimowych, niezależnych recenzentów spoza redakcji, dobieranych ze względu na zainteresowania badawcze (tzw. double-blind review process). W wypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany przez instytucję zagraniczną spoza kraju pochodzenia autora pracy.

„Praktyka Teoretyczna” jest czasopismem naukowym, przestrzegającym standardów jakości publikacji przyjętych w świecie akademickim. Pismo kierowane jest zarówno do środowisk uniwersyteckich, jak i ludzi kultury, aktywistów, działaczy politycznych i wszystkich tych, którym nieobca jest krytyczna, zaangażowana refleksja nad otaczającą rzeczywistością. W szczególności pismo poświęcone jest filozofii politycznej (zarówno tej teoretycznej, jak i o bardziej praktycznym zacięciu), krytycznym naukom społecznym i szeroko rozumianym naukom o kulturze. Publikuje zarówno teksty teoretyczne, analityczne, jak i empiryczne analizy i wyniki badań.

Wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom w produkcji wiedzy, „Praktyka Teoretyczna” zachęca również do wykraczania poza standardowe mechanizmy pracy nad tekstem. Dlatego zaprasza autorów i autorki nie tylko do nadsyłania gotowych tekstów, ale i samych abstraktów, pomysłów i projektów badań, które mogą stać się początkiem kolektywnej pracy, owocnej wymiany myśli pośród redakcji i jej współpracowników, których grono będzie się tym samym stale rozszerzać.

Procedura publikacji tekstu w Praktyce Teoretycznej:

Nadsyłane lub wypracowane w zespole teksty nie mogą być wcześniej publikowane lub równolegle złożone do druku w innym miejscu. Artykuły podlegają najpierw ocenie redakcyjnej (1-2 osoby), ewentualne uwagi przekazywane są autorowi w postaci not naniesionych na plik tekstowy i krótkiego komentarza. Autor/-ka w razie potrzeby przygotowuje poprawioną wersje tekstu. W następnej kolejności jakość tekstu oceniana jest przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów kompetentnych w danej dziedzinie wiedzy. Przy recenzji artykułów i kwalifikowaniu ich do publikacji w czasopiśmie brane są pod uwagę takie kryteria jak: znajomość literatury przedmiotu, znaczenie naukowe artykułu, warsztat naukowy i metoda, klarowność wywodu, spójność argumentacji, uzasadnienie wniosków. Formularz wypełniany przez recenzentów naukowych do pobrania tutaj. Autor/-ka otrzymuje informację o przyjęciu do publikacji wraz z raportem recenzenckim uzasadniającym decyzję i zawierającym ewentualne sugestie poprawek i modyfikacji. Po przygotowaniu przez autora/-kę ostatecznej wersji tekstu przekazywany jest on do korekty i w dalszej kolejności do publikacji w odpowiednim numerze „Praktyki Teoretycznej”.

Teksty prosimy przesyłać na adres: praktykateoretyczna@gmail.com.

Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi „Praktyki Teoretycznej”. Wraz z tekstem głównym plik powinien zawierać abstrakt (do 150 słów) oraz pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim. W osobnym pliku prosimy dołączyć dane kontaktowe (w tym afiliację akademicką), adres pocztowy i e-mail do korespondencji oraz biogram akademicki autora. Po otrzymaniu e-maila z tekstem redakcja przesyła autorowi/-ce potwierdzenie odbioru tekstu. Wszystkie dalsze ustalenia dotyczące publikacji tekstu odbywać się będą drogą elektroniczną.

Wydawca
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
e-ISSN: 2081-8130
10.19195/prt
Licencja

Kontakt do redakcji

„Praktyka Teoretyczna”
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
praktyka.teoretyczna@gmail.com

Indeksacja

  • DOAJ
  • CEEOL
  • ERIH PLUS 2015
  • ARIANTA
  • PKP Index
  • Google Scholar
  • WorldCat
  • Scopus
  • EBSCO