Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Zasady etyki

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Studia Filmoznawcze

 

 

 

 

Redakcja

Redakcja „Studiów Filmoznawczych” w swojej pracy przestrzega zasad etyki publikacyjnej sformułowanych według wskazówek Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org). Redakcja jest odpowiedzialna za wszelkie treści publikowane w czasopiśmie i dba o przestrzeganie wymogów prawnych oraz norm publikacji naukowych. Zapewnia bezstronność procesu wydawniczego – zgłoszone artykuły są oceniane tylko na podstawie ich wartości merytorycznej. Redakcja dba także o poufność prac redakcyjnych – przed publikacją zgłoszone teksty są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces wydawniczy (recenzentom, redaktorom, korektorom, tłumaczom itp.).

Komitet redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania prawa autorskiego i zasad etyki obowiązujących w nauce. W przypadku podejrzenia wykrycia nierzetelności w artykule redakcja gromadzi niezbędną dokumentację i wykazuje, w jakim stopniu tekst narusza zasady etyki publikacyjnej. Jeśli podejrzenie okaże się uzasadnione, redakcja zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. W przypadku braku satysfakcjonującego wyjaśnienia manuskrypt zostaje odrzucony, a o naruszeniu zasad etyki publikacyjnej mogą zostać poinformowane osoby oraz instytucje sprawujące bezpośredni nadzór nad badaniami, które były przedmiotem artykułu (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). W przypadku wykrycia nierzetelności w już opublikowanym artykule redakcja publikuje stosowną informację (sprostowanie, oświadczenie), może także dokonać retrakcji tekstu.

 

Recenzenci

Proces recenzowania artykułu przebiega według zasad sformułowanych na stronie czasopisma (http://sf.wuwr.pl/page/-81). Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review).

Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Ocena artykułu musi dotyczyć jego aspektu merytorycznego, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autora.

Autorzy

Zgłoszone do czasopisma artykuły powinny odpowiadać tematyce pisma, być rzetelne, oryginalne oraz obiektywne. Autorzy zobowiązani są do zadeklarowania, że proponowane teksty nie stanowią plagiatu (przywłaszczenie cudzego dzieła w całości lub części) lub autoplagiatu (ponownej, częściowej lub całościowej, publikacji własnego dzieła).

Każdy zgłaszany artykuł powinien zawierać imiona, nazwiska i afiliacje autorów oraz precyzyjnie określać ich rolę w powstawaniu artykułu oraz wkład ich pracy. Informacje te powinny wskazywać, kto jest autorem koncepcji pracy, jej założeń, metod itp. Ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (sytuacja, gdy osoba została wskazana jako współautor artykułu, mimo że nie miała znaczącego udziału w jego przygotowaniu) są przejawem nierzetelności naukowej. Napisane w ten sposób prace nie mogą zostać opublikowane.