Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

Regulamin publikowania w Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

 

Informacje ogólne i tematyka czasopisma

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (do 2011 r. „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) są kwartalnikiem naukowym poświęconym zagadnieniom zbrodni totalitarnych (komunistycznych, nazistowskich i faszystowskich) ujmowanych w kategoriach historycznych oraz badanych z punktu widzenia prawa, a także analizie zjawiska despotyzmu, autorytaryzmu, totalitaryzmu faszyzmu, komunizmu i nazizmu w kategoriach doktrynalnych, prawnych, historycznych, politologicznych, socjologicznych, psychologicznych, religioznawczych i ekonomicznych.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i jest kierowane do szerokiego spektrum przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych nawiązujących w swych badaniach do wymienionych wyżej obszarów tematycznych.

W czasopiśmie publikowane są:

 • oryginalne artykuły naukowe,

 • artykuły przeglądowe,

 • glosy,

 • artykuły recenzyjne (recenzje naukowe),

 • recenzje,

 • sprawozdania z badań lub konferencji naukowych.

   

Przykładowa problematyka

W czasopiśmie publikowane są w szczególności teksty poświęcone:

 • badaniom historycznym i prawniczym nad zbrodniami totalitarnymi (komunistycznym, nazistowskim, faszystowskim i innym), w tym badaniom nad podstawami odpowiedzialności (w krajowych porządkach prawnych i prawie międzynarodowym) za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości itp...

 • interdyscyplinarnym badaniom nad miejscami pamięci zbrodni totalitarnych i polityką historyczną;

 • prawnym aspektom funkcjonowania państw autorytarnych i totalitarnych (w szczególności: teoria prawa, konstytucjonalizm, ustrój i praktyka wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowanie poszczególnych gałęzi prawa w państwa autorytarnych i totalitarnych);

 • badaniom prawniczym nad autorytaryzmem i totalitaryzmem we współczesnych porządkach prawnych (karalność propagowania ustrojów totalitarnych, granice wolności słowa i prawa do prywatności, inwigilacja, mowa nienawiści, itp...);

 • badaniom z zakresu bezpieczeństwa nad zagrożeniami ze strony państw autorytarnych i totalitarnych oraz ruchów fundamentalistycznych;

 • badaniom historycznym nad ustrojami, instytucjami prawnymi i ideami politycznymi, których zrozumienie przyczynia się do wyjaśnienia zjawisk totalitaryzmu i autorytaryzmu (także sprzed XX wieku);

 • badaniom nad despotyzmem, autorytaryzmem, totalitaryzmem, faszyzmem, komunizmem i nazizmem w kategoriach doktrynalnych, prawnych, historycznych, politologicznych, socjologicznych, psychologicznych, religioznawczych i ekonomicznych;

 

Wymogi formalne tekstów

 1. W czasopiśmie publikowane są teksty sporządzone w jednym z wymienionych języków: polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

 2. Objętość nadsyłanych tekstów:

  • w przypadku oryginalnych artykułów naukowych, artykułów przeglądowych, artykułów recenzyjnych – nie powinna być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego i nie większa niż 2 arkusze wydawnicze (arkusz wydawniczy wynosi 40 000 znaków ze spacjami);

  • w przypadku glos, recenzji, sprawozdania z badań lub konferencji naukowej – wielkości te kształtują się odpowiednio 0,1–0,5 arkusza wydawniczego.

 1. Teksty należy zgłaszać do publikacji drogą elektroniczną – przesyłając maszynopis wraz z pozostałymi wymaganymi metadanymi bibliograficznymi w pliku o rozszerzeniu *.doc. lub *.docx. na adres e-mail snat@uwr.edu.pl.

 2. Maszynopis oraz pozostałe metadane bibliograficzne muszą odpowiadać wymogom ustalonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, udostępnionym na stronie internetowej wydawnictwa:

 1. Oryginalne artykuły naukowe powinny prezentować problem, pytanie i cel badawczy.

 2. Do maszynopisu należy dołączyć:

  • dane autora/listę autorów wraz z afiliacją każdego autora, wypisaniem roli każdego z autorów w przygotowaniu tekstu, adresem do korespondencji, adresem e-mail oraz numerem ORCID (w lewym górnym rogu strony tytułowej maszynopisu);

  • tytuł artykułu w języku, w którym tekst został sporządzony oraz w języku angielskim;

  • bibliografię załącznikową sporządzoną w całości w alfabecie łacińskim (w przypadku bibliografii w innym alfabecie należy dołączyć jej transliterację na alfabet łaciński) styl Chicago (zob. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii);

  • abstrakt (300-600 słów) w języku sporządzenia artykułu oraz w języku angielskim (szczegóły dotyczące treści abstraktu wskazane są w ustępie 5. poniżej);

  • listę (od 3 do 6) słów kluczowych w języku, w którym tekst został sporządzony oraz w języku angielskim;

  • skan podpisanego własnoręcznie przez każdego z autorów oświadczenia autorskiego (zob. Oświadczenie autorskie) potwierdzającego, że:

   • autorzy zapoznali się i przy sporządzeniu tekstu przestrzegali zasad etycznych dla autorów „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”,

   • autorzy zapoznali się i akceptują treść mniejszego „Regulaminu publikowania w Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”,

   • publikacja nie narusza praw autorskich innych osób,

   • publikacja lub jej istotna część nie została równocześnie złożona lub opublikowana w innym czasopiśmie, dziele zbiorowym lub monografii,

   • nie istnieje żaden konflikt interesów, które mógłby wpłynąć na treść publikacji (w przypadku istnienia takiego konfliktu interesów należy go opisać – np. poprzez wskazanie źródła finansowania publikacji).

 1. Abstrakt winien zawierać wprowadzenie w problematykę badawczą (background), hipotezy lub pytania badawcze (objectives), metody badawcze (methods), najważniejsze ustalenia (results) oraz ich interpretacje i wnioski (conclusions). W artykułach przeglądowych oraz innych artykułach o szerokiej tematyce można zastosować abstrakty opisowe, tzn. wymieniające najważniejsze poruszane tematy, bez konkretnych wyników. Zaleca się użycie słów kluczowych w treści abstraktu.

 2. Profil ORCID - Open Research and Contributor ID umożliwia śledzenie dorobku naukowego autora w sieci. Formularz rejestracji znajduje się na stronie internetowej: https://orcid.org/signin.

 

Zgłoszenie tekstu do publikacji

 1. 1. Przesłanie przez autora tekstu do czasopisma jest równoznaczne z:

  • jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma;

  • udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” oraz jego nieograniczone, co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie;

  • wyrażeniem zgody na umieszczenie tekstu w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, a także, oprócz samego tekstu, również podstawowych danych o artykule, m.in. jego abstraktu, słów kluczowych, bibliografii (w języku, w którym tekst został sporządzony oraz jeżyku angielskim) oraz danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, afiliacja, adres e-mail).

 1. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tekstu, autorzy w drodze korespondencji mailowej otrzymają potwierdzenie jego zgłoszenia do publikacji.

 2. Komitet Redakcyjny (dalej „Redakcja”) weryfikuje teksty zgłaszane do publikacji w „Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod względem wymogów formalnych, zasad etyki oraz zgodności z profilem tematycznym czasopisma. Teksty niespełniające wymogów formalnych będą odsyłane do autorów z prośbą o ich poprawienie lub uzupełnienie. Teksty sporządzone niezgodnie z zasadami etyki lub czasopisma będą odrzucane (odrzucenie tekstu z tych powodów może nastąpić na każdym etapie procedury). Tekst może zostać również odrzucony przez redakcję, jeżeli jego oryginalność lub jakość naukowa (merytoryczna) budzą poważne i uzasadnione wątpliwości.

 3. Teksty prezentujące wyniki badań statystycznych mogą być weryfikowane przez redakcję pod kątem zastosowanej metodologii i prawidłowości przeprowadzonych rachunków.

 4. Niespełnienie wymogów formalnych może wstrzymać przekazanie tekstów do recenzji merytorycznej.

 

Procedura recenzji

 1. Teksty spełniające wymogi formalne i zgodne z tematyką czasopisma podlegają merytorycznej recenzji.

 2. Każdy tekst jest przesyłany do oceny dwóm niezależnym recenzentom wybranym przez redakcję z listy stałych recenzentów wymienionych w czasopiśmie lub też wybranych doraźnie, na potrzeby recenzji konkretnego artykułu. Wszyscy recenzenci muszą być uznanymi specjalistami w dziedzinie, której dotyczy artykuł, posiadającymi, co najmniej tytuł naukowy doktora, spoza jednostki, w której afiliowani są autorzy artykułu i niepozostający z autorami w konflikcie interesów (podległość zawodowa, pokrewieństwo, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Lista recenzentów z danego roku jest publikowana w ostatnim w roku numerze czasopisma.

 3. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji typu double-blind review, tzn. autorom nie są ujawniane nazwiska recenzentów odwrotnie – recenzenci nie znają tożsamości autorów i pozostałych recenzentów.

 4. Proces recenzji merytorycznej trwa trzy miesiące. Recenzenci wyrażają opinię na temat tekstu oceniając w pięciostopniowej skali (Niedostateczny, Dostateczny, Dobry, Bardzo dobry, Wyróżniający) następujące jego aspekty:

  • Walor poznawczy i oryginalność pracy (W jakim stopniu opracowanie wnosi nowe elementy do wiedzy i nauki?);

  • Poprawność metodologiczna (W jakim stopniu przyjęta metoda badawcza jest prawidłowo dobrana i zastosowana?);

  • Strona formalno–językowa (W jakim stopniu opracowanie jest napisane poprawnym, fachowym i zrozumiałym językiem?);

  • Logiczność i przejrzystość wywodów (W jakim stopniu wywód jest jasny, spójny, przejrzysty i logiczny?);

  • Dobór i wykorzystanie literatury (W jakim stopniu literatura jest dobrana poprawnie i wystarczająco?);

  • Użyteczność (W jakim stopniu zagadnienia ujęte w opracowaniu mogą być użyteczne w praktyce lub wykorzystane dla rozwoju nauki?);

obligatoryjnie przedstawiając odrębne uzasadnienie dla każdej oceny niedostatecznej.

 1. Recenzenci zobowiązani są wskazać obligatoryjne i fakultatywne zmiany, które winny znaleźć się w tekście przed jego publikacją.

 2. Recenzja kończy się konkluzją, będącą całościową oceną tekstu:

  • opracowanie nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji;

  • opracowanie nadaje się do publikacji po wprowadzeniu zmian;

  • opracowanie nie nadaje się do publikacji;

 1. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji tekst zostaje skierowany do druku według ustalonego przez Redakcję planu wydawniczego. W przypadku konkluzji stwierdzającej, że opracowanie nadaje się do publikacji po wprowadzeniu zmian, uważa się taką recenzję za pozytywną pod warunkiem uwzględnienia przez autora obligatoryjnych uwag.

 2. W przypadku wskazania przez recenzentów konieczności naniesienia obligatoryjnych lub fakultatywnych zmian, zanonimizowane recenzje przesyłane są autorowi w celu poprawy lub uzupełnienia tekstu. Autor ma jeden miesiąc na korektę pod rygorem odrzucenia tekstu. Redakcja, ocenia wprowadzone do tekstu zmiany stosownie do uwag zawartych w recenzjach i na tej podstawie podejmuje ostateczną decyzje o publikacji. Redakcja może także zwrócić się do recenzenta o ponowną ocenę zanonimizowanego tekstu pod kątem uwzględnienia przez autora uwag recenzenckich.

 3. Autor ma prawo odwołać się od konkluzji lub poszczególnych uwag recenzenta pod warunkiem przesłania uzasadnienia swojego stanowiska. W sprawach spornych, ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny.

 4. W szczególnych wypadkach Redakcja może poprosić Radę Naukową (Radę Redakcyjną) lub wybranych jej członków o podjęcie decyzji w sprawie publikacji, w szczególności w razie polemiki między autorem a recenzentami lub w wypadku konfliktu interesu z członkami redakcji.

 5. W przypadku dwóch recenzji o niedopuszczalności tekstu do publikacji podlega on odrzuceniu. W przypadku rozbieżnej oceny recenzentów Redaktor Naczelny może powołać trzeciego recenzenta i w razie wyrażenia przez niego opinii o przyjęciu tekstu, zdecydować o publikacji.

 

Korekta wydawnicza

 1. Przed drukiem, numery poddawane są korekcie wydawniczej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 2. Przed publikacją wyniki korekty wydawniczej przekazywane są do poszczególnych autorów w celu zapoznania się z uwagi redaktorów i dokonania korekty autorskiej.

 3. Autorzy dokonują korekty autorskiej w nieprzekraczalny terminie 7 dni, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, według jednej z metod z poniższych metod:

  • za pomocą programu Adobe Reader (LINK) — narzędzia „Skomentuj”;

  • wskazując w osobnym pliku tekstowym zmiany poprzez podanie strony, numeru wiersza (od góry lub od dołu) i wersji: „jak jest” / „jak powinno być”.

 1. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może skutkować zmianą planów wydawniczych i przesunięciem publikacji tekstu do innego numeru.

 

Prawa autorskie

 1. Autor (autorzy) z dniem przyjęcia tekstu do publikacji nieodpłatnie przenoszą autorskie prawa majątkowe do utworu na Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000184833) („Wydawnictwo”) na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – w tym utrwalania i zwielokrotniania w pamięci komputera, sieci Internet oraz każdym innym nośniku pamięci oraz wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • w zakresie obrotu w kraju i za granicą oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono w wersji drukowanej lub cyfrowej, w tym poprzez dostęp on-line – poprzez wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem egzemplarzy, w nieograniczonej ilości wydań i wielkości nakładu;

  • w zakresie rozpowszechniania utworu w kraju i za granicą w sposób inny niż określony w lit b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępniania utworów lub ich części w sieci Internet oraz elektronicznych bazach (zbiorach) danych, w których Wydawnictwo rozpowszechnia publikowane przez siebie treści aktualnie lub będzie rozpowszechniać w przyszłości;

  • w zakresie wykorzystania utworów lub jego fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych w dowolnej formie w kraju i za granicą.

 1. Autor (autorzy) wyraża zgodę na dokonanie przez Redakcję wszelkich zmian, które Redakcja uzna za wymagane w toku prac redakcyjnych.

 

Publikacja tekstu

 1. O przyjęciu tekstu do publikacji i planie wydawniczym autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu 6 miesięcy od złożenia tekstu. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może ulec wydłużeniu, o czy autor zostanie poinformowany.

 2. Numery czasopisma dostępne są online (w formacie PDF) za pośrednictwem repozytorium Czasopisma Naukowe w Sieci, której właścicielem jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (plac Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław, nr KRS 0000184833). Numery dostępne są na stronie internetowej: http://sfzh.wuwr.pl/.

 3. Pod warunkiem przekazania Redakcji adresu do korespondencji, autor (autorzy) opublikowanego w czasopiśmie tekstu otrzymają bezpłatny egzemplarz autorski.

 4. O ile nic innego nie zostało ustalone, autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za publikowane teksty.

 

Pliki do pobrania: