Recenzenci

Stali recenzenci

Marta Baranowska, Konstantin Bieliakov, Magdalena Budyn-Kulik, Maciej Chmieliński,Krystyna Chojnicka, Anna Citkowska-Kimla, Przemysław Dąbrowski, Lech Dubel, Marto Ferronato, Olgierd Górecki, Leonard Górnicki, Żaneta Gwardzińska, Alicja Jagielska-Burduk, Włodzimierz Kaczorowski, Krzysztof Kawalec, Marcin Kazimierczuk, Piotr Kimla, Marek Wojciech Kornat, Ewa Kozerska, Beata Kozicka, Jarosław Kostrubiec, Miłosz Kościelniak-Marszał, Tomasz Kruszewski, Bartłomiej Krzan, Marek Kulik, Grzegorz Ławnikowicz, Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński, Mateusz Machaj, Henryk Malewski, Przemysław Malinowski, Barbara Mielnik, Katarzyna Miksza, Anna Muszyńska, Arent van Nieukerken, Patrycjusz Pająk, Jacek Przygodzki, Joanna Ryszka, Arkady Rzegocki, Jacek Srokosz, Rafał Stankiewicz, Witold Stankowski, Piotr Stec, Ryszard A. Stefański, Rafał Szubert, Andrzej Szymański, Anna Tylusińska-Kowalska, Dominika Uczkiewicz, Michał Urbańczyk, Adam Wielomski, Karina Wojtowicz, Andrzej Wrzyszcz, Maria Zmierczak, Olha Zolotar

 

 1. Zasady recenzowania tekstów w periodyku Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem są zgodne z zasadami COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/peerreview
 2. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.
 3. Teksty do podlegają ocenie recenzentów. Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie przez Autora lub Autorów zgody na poddanie artykułu procedurze i zasadom recenzowania.
 4. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.
 6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu. Formularze recenzyjne w języku polskim i angielskim dostępne są na stronie internetowej czasopisma.
 7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną. W wyjątkowych przypadkach Redaktor naczelny może dopuścić do druku tekst, w stosunku do którego recenzent wniósł o uzupełnienie lub poprawki, bez wprowadzenia sugerowanych przez recenzenta zmian.
 8. Podstawą odrzucenia publikacji przez Recenzenta może być w szczególności brak oryginalności tekstu i jego niska wartość naukowa.
 9. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez recenzenta wystarczającego poziomu merytorycznego tekstu; dotyczy to w szczególności jego oryginalności.
 10. Komitet Redakcyjny przekazuje informację Autorom o recenzji, jeżeli recenzja jest negatywna oraz jeżeli recenzent postulował wprowadzenie obligatoryjnych lub fakultatywnych zmian. Jeżeli jednak Redaktor naczelny, w przypadku zmian fakultatywnych uznał, że tekst może zostać skierowany do druku bez ich uwzględnienia, wówczas recenzję przekazuje się na prośbę Autora. Recenzje przekazuje się Autorom wyłącznie w formie zanonimizowanej.
 11. W wypadku, gdy sporządzone zostały w wyniku decyzji Komitetu Redakcyjnego co najmniej dwie recenzje oraz, gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.
 12. Redakcja ma prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
 13. Listę stałych recenzentów oraz recenzentów, którzy podjęli się recenzowania w danym roku, Redakcja publikuje raz w roku w ostatnim numerze Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2300-7249
e-ISSN: 2957-2290
10.19195/2300-7249
Licencja

Kontakt do redakcji

ul. Uniwersytecka 22/26
50-137 Wrocław
sfzh@wuwr.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities