Spis wszystkich numerów

Tom 44 Nr 1 (2022)

W numerze znalazło się dziesięć obszernych studiów doktrynologicznych, dogmatycznych oraz historycznoprawnych, jak też jedna recenzja. Otwierają go cztery artykuły odnoszące się do historii Europy pierwszej połowy XX wieku. Na drugą część niniejszej publikacji składają się dwa artykuły poświęcone prawu i polityce Polsce doby reżimu komunistycznego. Trzecia zaś część zawiera teksty poświęcone współczesności i pojawiającym się stale zagrożeniom dla wolności. Całość domyka recenzja autorstwa Konrada Graczyka dotycząca książki Bogumiła Rudawskiego o niemieckich grabieżach mienia w Kraju Warty.

Tom 42 Nr 3 (2020)

Trzeci numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera dwanaście artykułów opisujących cztery aspekty badań nad reżimami autokratycznymi: zależności ustrojowe, doktrynalną i prawne między systemami demokratycznymi i autokratycznymi, prawne uregulowanie stosunku państwa do dziedzictwa historycznego, działanie systemu prawnego i sądów w okresie okupacji hitlerowskiej oraz — w sposób podsumowujący — badania historycznoprawne nad pra-wem Polski Ludowej.


Numer rozpoczyna Michał Bernarczyk (WPAiE UWr), przedstawiający rozumienie idei kon-stytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych. Następnie Adam Sulikowski (WPAiE UWr) rozważa zależności między demoliberalizmem, populizmem i autorytaryzmem w kontekście kryzysu hegemonii. Rafał Czachor (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo-drzewskiego) w swoim artykule analizuje doktrynę ,,demokracji suwerennej” — rosyjskiej próby realizacji postulatów ustrojowych demokracji. Część doktrynalnoprawną kończy Maciej Marszał (WPAiE UWr) opisem stosunku Adolfa Kliszewicza do bolszewizmu.


Analizę stosunku RP do dziedzictwa historii zaczyna Maciej Trzciński (WPAiE UWr) uwa-gami dotyczącymi przestępczości przeciw dziedzictwu martyrologicznemu. Magdalena Tabernacka (WPAiE UWr) w swojej pracy opisuje orzecznicze rozumienie kategorii prawnej symbolu w kon-tekście niedawnych zmian ustawodawczych, mających na celu rozprawienie się z dziedzictwem komunistycznym na terenie budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz w formie pomników.


Część numeru dotyczącą okupacji hitlerowskiej i prawa III Rzeszy rozpoczyna Hubert Mielnik (UMCS), opisujący charakter tez prawnych orzecznictwa polskich sądów Generalnego Guber-natorstwa okresu okupacji niemieckiej. Konrad Graczyk (UŚ) z kolei porusza problematykę donosi-cielstwa w postępowaniach przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach w latach 1939–1945. Tę część numeru podsumowują Barbara Bernfeld (niezrzeszona) i Jacek Mazurkiewicz (UZ), przedstawiając problematykę niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego


Numer posumowuje analiza historycznoprawna prawa Polski Ludowej. Kamila Kamińska-Chełminiak (UW) prezentuje wybrane zagadnienia współpracy cenzorów z UB i SB. Numer zaś kończy Joanna Kozińska (UO), która analizuje wpływ inspirowanej socjalizmem regulacji instytucji użytkowania wieczystego na dzisiejsze stosunki cywilnoprawne.

Tom 42 Nr 2 (2020)

Drugi numer 42. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera 12 artykułów, obejmujących swoją tematyką tak dwudziestowieczne systemy autorytarne i totalitarne, rozważania teoretyczne o idei autokracji, jak i współczesne aspekty zagrożenia podstawowych praw, mogące prowadzić do systemów totalitarnych. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS) przedstawia aspekty kryminalizacji propagowania totalitaryzmu w polskim kodeksie karnym. Damian Rafał Kaczan (UMK) rozważa aspekty teoretyczne wolności działalności gospodarczej na kanwie sprawy ,,drukarza z Łodzi”. Bartłomiej Krzan (UWr) analizuje celowość kodyfikacji zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ. Tomasz Kalisz (UWr) przedstawia analizę pracy skazanych w systemie więziennym Polski Ludowej w okresie 1944–1969. Następnie Przemysław Malinowski (Uniwersytet Opolski) prezentuje, jaki status w postępowaniu arbitrażowym w ramach gospodarki nakazowo-rozdzielczej PRL miały przedsiębiorstwa państwowe. Witold Małecki (UWr) analizuje znaczenie prawa gospodarczo-administracyjnego w koncepcji „dwóch sektorów” Piotra Iwanowicza Stuczki, Paweł Jabłoński (UWr) zaś poruszył zagadnienie formuły Radbrucha w świetle krytyki Herberta L.A. Harta. Rozważania teoretycznoprawne na temat banalności zła jako problemu moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym przedstawia Przemysław Kaczmarek (UWr). Grzegorz Ławnikowicz (UMCS) dokonuje analizy koncepcji cezaryzmu demokratycznego Antoniego Peretiakowicza. Kolejne opracowanie, Dominika Héjja (UKSW), prezentuje początki węgierskiej transformacji ustrojowej od czasów Kádára aż do roku 1990. Ostatni artykuł problemowy, Marcina Rojszczaka (Politechnika Warszawska), przestawia wzajemne związki koncepcji państwa autorytarnego i nieograniczonych programów inwigilacji. Numer drugi kończy recenzja książki Jonathana Pieslaka Radicalism & Music autorstwa Agnieszki Kosmeckiej (St. Francis de Sales Seminary, Milwaukee, WI, USA).

Tom 42 Nr 1 (2020)

Pierwszy numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera sześć artykułów problemowych. Większość dotyczy prawnych aspektów karania mowy nienawiści i propagowania ustrojów totalitarnych. W pierwszym tekście (w języku angielskim) Tomasz Sikorski i Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński) opisują warunki życia więźniów w podobozie koncentracyjnym Stutthof w Policach. Kolejne opracowania (w języku polskim) poruszają następującą problematykę: Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki) prezentuje ewolucje prawa oporu w teologii politycznej lidera szkockiej reformacji Johna Knoxa; Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) analizuje wybrane symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku; natomiast Michał Urbańczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prezentuje, jak definiowana jest mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych. Łukasz Machaj (Uniwersytet Wrocławski) w swoim artykule (w języku angielskim) przedstawia na przykładzie sprawy Wisconsin v. Mitchell problem zaostrzenia kary za przestępstwa na tle rasowym. W ostatnim tekście problemowym Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja analizuje kwestię postrzegania używania symboli i ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Numer zawiera także bibliografię tekstów, które ukazały się na łamach czasopisma w latach 2008–2019 (tomy 30–41).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 41 Nr 4 (2019)

Numer 4 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera przede wszystkim artykuły problemowe dotyczące prawnych, historycznych, ideologicznych, a także psychologicznych aspektów autorytaryzmu i totalitaryzmu. Numer otwiera publikacja poświęcona średniowiecznym koncepcjom konfliktów zbrojnych (autorstwa Małgorzaty i Artura Łuszczyńskich), który to temat, choć niepowiązany bezpośrednio z teorią państwa totalitarnego, dotyczy jednak istotnego dla każdego reżimu problemu — uzasadnienia militarnej ekspansji. W drugim tekście autor (Wojciech Wichert) podejmuje się analizy okoliczności i politycznych reperkusji w Niemczech uchwalenia tak zwanej ustawy o pełnomocnictwach z 1933 roku. W kolejnej publikacji (Jakuba Isańskiego) przedstawiona została problematyka zbrodni i przemocy seksualnej na polskiej ludności w trakcie II wojny światowej, zakreślona na podstawie napisanych już po wojnie pamiętników świadków i ofiar. W numerze znajdują się także dwa teksty poświęcone problematyce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce (Marcin Birt) oraz Organizacja nauki PRL (Rafał Kania). Następna publikacja dotyczy mitologii politycznej filmu Psy Władysława Pasikowskiego (Mateusz Nieć), a kolejna — Psychologicznych uwarunkowań aktów dehumanizacji (Amadeusz Citlak). Łukasz Święcicki na łamach numeru prezentuje natomiast doktrynę Carla Schmitta w polskich interpretacjach politologicznych z lat 1984–2007. Dwa następne artykuły skupiają się na problematyce administracyjnoprawnej: pierwszy dotyczy administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej (Jarosław Kostrubiec), a drugi — danin publicznych związanych z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski (Dobrosława Antonów). Ostatnim tekst problemowy dotyczy prawa karnego w Korei Północnej. Numer zamyka recenzja książki Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa (red. B. Grott, O. Grott) autorstwa Rafała Łętochy.

Tom 41 Nr 3 (2019)

Numer 3 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego, dr. Tomasza Schefflera oraz dr. Radosława Antonowa zawiera jedenaście artykułów problemowych i jeden artykuł recenzyjny. Periodyk otwierają trzy teksty poświęcone dorobkowi naukowemu Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza: Rozprawy Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (Tomasz Scheffler, Marek Maciejewksi), Idee Carla Schmitta w dorobku Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza (Anna Citkowska-Kimla) oraz Przewrót Machiavellego (Piotr Kimla). Kolejna publikacja — Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945). Część II (Adam Wielomski) — jest kontynuacją analizy podjętej w numerze 2 tomu 41 czasopisma. W następnym tekście autorzy (Roman Bäcker, Joanna Rak) podejmują się sformułowania kategorii teoretycznej demokracji opancerzonej i konstrukcji elementów istotnościowych jej trajektorii. Kolejny artykuł prezentuje doktrynę władzy Samuela Ruhterforda i stara się dowieść, że prowadzi ona do bezkompromisowego usprawiedliwienia nietolerancji religijnej (Tomasz Tulejski). Następny tekst dotyczy poglądów Leona Halbana na Kościół katolicki i neopogaństwo niemieckie (Ryszard Polak). W periodyku opublikowany został także artykuł prezentujący kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku (Wawrzyniec Kowalski). Następne dwa teksty poświęcone są zagadnieniom bezpieczeństwa. Pierwszy, w języku angielskim, dotyczy misji stabilizacyjnej ONZ w Mali (Zbyšek Korecki), natomiast w drugi charakteryzuje tak zwane miękkie czynniki bezpieczeństwa państwa (Alicja Paluch, Henryk Spustek). Ostatnim artykułem problemowym jest publikacja dotycząca europejskiej inicjatywy ustawodawczej prezentująca między innymi badania sondażowe, których celem było ustalenie, jak ta instytucja jawi się w świadomości Polaków (Katarzyna Daniel). Numer zamyka artykuł recenzyjny integralnej i kontekstowej analizy szariatu wyrażonej przede wszystkim w książce Mirosława Sadowskiego Islam. Religia i prawo (Ryszard Michalak).

Tom 41 Nr 2 (2019)

Numer 2 tomu 41 z 2019 roku poświęcony jest zagadnieniom prawnym, filozoficznym, ekonomicznym i politycznym związanym z problematyką totalitaryzmu i autorytaryzmu. Zeszyt otwiera kolejna część cyklu poświęconego analizie przestępstwa publicznego propagowania faszyzmu (Tomasz Scheffler). W drugim artykule, zatytułowanym Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945), będącym pierwszą częścią większej pracy, autor (Adam Wielomski) polemizuje ze stereotypem, wedle którego nacjonalizm to synonim pojęcia „skrajna prawica”. Trzeci tekst (Lech Kurowski, Piotr Szymaniec) poświęcony jest postrzeganiu polityki gospodarczej III Rzeszy przez polskich ekonomistów tamtego czasu. W następnym artykule autorka (Dominika Uczkiewicz) podejmuje się analizy Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne z dnia 30 marca 1943 roku. W numerze znajduje się także tekst poświęcony wizualnym reprezentacjom procesu i egzekucji nazistowskiego zbrodniarza Arthura Greisera (Agata Jankowska). W ostatnim artykule Agata Grudzińska porównuje założenia myślicieli utopijnych, Tomasza More’a i Roberta Owena, z praktyką kibuców.

Tom 41 Nr 1 (2019)

Numer 1 z roku 2019 poświęcony został problematyce doktrynalnej i prawnej z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Zawarte w zeszycie artykuły dotyczą zróżnicowanych kwestii osadzonych w doktrynach politycznych i prawnych, kryminologii, naukach administracyjnych czy naukach o bezpieczeństwie. Treść artykułów zawartych w zeszycie odnosi się do problemów współczesnego świata.

Tom 40 Nr 4 (2018)

Numer 4 tomu 40 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego i dra Tomasza Schefflera zawiera dziewięć artykułów problemowych i trzy recenzyjne. Pierwszy tekst prezentuje najważniejsze przejawy negatywnej stereotypizacji, która stanowi jedną z wyraźnych form dehumanizowania wrogów (Amadeusz Citlak). Drugi dotyczy Ruchu Narodowo-Socjalistycznego (NSB) w Niderlandach i jego koncepcji polityki zagranicznej w latach 1931–1945 (Paweł Kołek). W następnym artykule poruszony został problem obecności hitlerowskich elit w strukturach Republiki Federalnej Niemiec i dyskusji o przywróceniu obozów koncentracyjnych w RFN (Sebastian Fikus). Kolejne cztery teksty podejmują temat obecności zagadnień związanych z totalitaryzmem i autorytaryzmem w dziełach kultury, takich jak film czy literatura. Pierwszy z nich prezentuje mechanikę biurokracji w serialu The Wire (Mateusz Machaj). Drugi traktuje z kolei o wątkach systemowych w twórczości Janusza A. Zajdla (Andrzej Wróbel). W następnym artykule autor podjął się analizy zmian ustrojowych Republiki z uniwersum Gwiezdnych wojen (Piotr Stec). Ostatni z tych tekstów poświęcony jest autokracji w czeskich dystopiach literackich (Joanna Czaplińska). W numerze opublikowane zostały także dwa artykuły poruszające problematę prawną. Pierwszy z nich prezentuje proces unifikacji opłat stemplowych w okresie rządów sanacji (Dobrosława Antonów), natomiast drugi stanowi analizę doktrynologiczną wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury dotyczących przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.) (Tomasz Scheffler). Publikacja zawiera także trzy artykuły recenzyjne. Pierwszy tekst zawiera refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec (Maria Zmierczak), drugi dotyczy włoskiego nacjonalizmu i pracy na ten temat autorstwa Joanny Sondel-Cedarmas (Jacek Bartyzel), a ostatni prezentuje ocenę wyników badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zawartych w publikacji zbiorowej Doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Interpretacje (Ewa Kozerska).

Tom 40 Nr 3 (2018)

Anglojęzyczne artykuły zawarte w tomie 40.3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) są poświęcone różnym aspektom pamięci o faszyzmie, narodowym socjalizmie oraz komunizmie. Tom otwiera artykuł traktujący o problemie wypędzenia Niemców z zachodnich terytoriów Polski po II wojnie światowej w polityce historycznej Niemiec i jego wpływie na relacje polsko-niemieckie (Ewa Bojenko-Izdebska). Trzy kolejne teksty (Filippo Focardi, Francesco Berti, Joanna Sondel-Cedarmas) dotyczą problematyki pamięci faszyzmu we współczesnych Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem jego oceny oraz miejsca w kulturze pamięci, a także nowych prób interpretacji reżimu Mussoliniego. Dwa ostatnie artykuły zostały poświęcone rozmaitym formom upamiętniania zbrodni i ofiar reżimów totalitarnych na przykładzie europejskich muzeów oraz miejsc pamięci (Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Lidia Zessin-Jurek).

Tom 40 Nr 2 (2018)

Numer drugi 40. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” ukazał się pod redakcją prof. dra hab. Marka Maciejewskiego i dra Radosława Antonowa. Zebrane w nim teksty to sześć artykułów problemowych autorstwa badaczy z kilku polskich ośrodków naukowych. Norbert Slenzok z Uniwersytetu Śląskiego prezentuje ewaluację koncepcji demokracji totalitarnej, występującej w pracach reprezentantów libertariańskiej filozofii politycznej — Murraya Rothbarda i Hansa-Hermanna Hoppego. Michał A. Piegzik z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia historyczny proces rozwoju doktryny kokutai (pol. polityki narodowej), która ukształtowała się w Cesarstwie Japonii w latach 1867–1945 i stanowiła jeden z fundamentów ideologicznych japońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Artykuł Bogumiła Rudawskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu jest próbą biograficznego ujęcia działalności Rolfa-Heinza Höppnera — nazistowskiego intelektualisty i eksperta od okupacyjnej polityki ludnościowej i narodowościowej oraz szefa regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa SS w Poznaniu. Niemieckojęzyczna praca Wojciecha Wicherta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie) traktuje o polityce niemieckiej w okręgu Rzeszy Kraj Warty, czyli na terenie zachodniej Polski, wcielonym do Niemiec w latach 1939–1945. Wawrzyniec Kowalski z Wojskowej Akademii Technicznej przybliża faktyczny wpływ socjalistów z PPS i zależnych od nich związków zawodowych na przygotowanie i przebieg zamachu majowego w 1926 roku. Łukasz Bojko z Uniwersytetu Wrocławskiego, bazując głównie na materiałach archiwalnych, zapoznaje czytelnika z tematyką prawną i ustrojową konstytucji kwietniowej oraz argumentacją prawniczą na rzecz przebudowy ustroju politycznego II RP.

Tom 40 Nr 1 (2018)

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” tom 40, nr 1 pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego i dra Radosława Antonowa zawierają osiem artykułów opartych na szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa. Trzy pierwsze traktują o teoretycznych aspektach zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie (Henryk Spustek, Alicja Paluch i Tomasz Dukiewicz), dwa kolejne natomiast sytuują je w kontekście polityki międzynarodowej: Filip Tereszkiewicz analizuje dokumenty strategiczne Unii Europejskiej dowodząc, że unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi oparta jest na paradygmacie Human Security; Adrian Szumski zaś pisze o działalności Interpolu wobec aktywności foreign terrorist fighters. Andrzej Żebrowski omawia mechanizmy pracy służb specjalnych, a Kamila Kaperska-Kurzawa wpływ terroryzmu islamskiego na poczucie bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Publikację zamyka tekst Mirosława Karpiuka o postępowaniu sprawdzającym jako elemencie systemu ochrony informacji niejawnych w naszym kraju.

Tom 39 Nr 4 (2017)

Anglojęzyczne artykuły zawarte w tomie 39.4 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) poświęcono w całości tematyce bezpieczeństwa w ujęciu międzynarodowym. Pochylono się w związku z tym nad systemem edukacyjnym francuskiej policji i funkcjonowaniem kształcącej tamtejszych funkcjonariuszy Narodowej Akademii Policyjnej (Jacek Dworzecki, Dominik Hryszkiewicz), podejmowaniem decyzji wspierających działania antyterrorystyczne (Jozef Wesselényi, Jaroslav Kompan) czy zarządzaniem informacjami w obrębie sił policyjnych na Słowacji (Jacek Dworzecki, Dominik Hryszkiewicz). W publikacji znajduje się również tekst omawiający zagadnienie wojny uprzedzającej w kontekście prawa międzynarodowego (Michał Pietkiewicz).

Tom 39 Nr 3 (2017)

Tom 39.3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) poświęcono działalności Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (Łukasz Machaj; tekst anglojęzyczny), wpływowi ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce (Anna Machnikowska) oraz pobytowi Jędrzeja Giertycha w Hiszpanii w latach 30. XX wieku (Dawid Kabaciński). W publikacji znajduje się również tekst recenzyjny, omawiający dwie publikacje, których autorzy pochylają się nad wiedeńskim okresem w życiu Adolfa Hitlera (Marek Maciejewski).

Tom 39 Nr 1 (2017)

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 1 to kolejne wydanie dedykowane prof. Marii Zmierczak w związku z 70. rocznicą jej urodzin. Tym razem gros publikacji stanowią artykuły podejmujące tematykę totalitaryzmu i autorytaryzmu z perspektywy historyczno-prawnej. W tomie można zatem znaleźć analizę przejawów ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę (Leonard Górnicki, Tomasz Kruszewski), dwa spojrzenia na panujące od XV w. w Rosji samodzierżawie (Krystyna Chojnicka oraz Dariusz Szpoper) czy omówienie genezy antropologii politycznej Carla Schmitta (Adam Wielomski).

Tom 39 Nr 2 (2017)

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 2 to już ostatni numer, który autorzy dedykują prof. Marii Zmierczak z okazji jej 70. urodzin. Po raz kolejny główny trzon tomu poświęcony został prawnym kwestiom związanym z totalitaryzmem i autorytaryzmem. W zbiorze autorzy pochylają się m.in. nad dziedzictwem prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych (Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler), działalnością i strukturą prawną wileńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w dwudziestoleciu międzywojennym (Przemysław Dąbrowski), a także polskim ustawodawstwem antyterrorystycznym (Radosław Antonów).

Tom 38 Nr 4 (2016)

Tom 38.4 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) to pierwszy z trzech zeszytów dedykowanych prof. Marii Zmierczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z 70. rocznicą jej urodzin. W zbiorze znajdują się m.in. artykuły dotyczące totalitaryzmu i terminów mu pokrewnych w naukach społecznych oraz w języku prawnym i prawniczym (Hubert Izdebski), idei Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina (Lech Dubel) oraz efektywnej demokracji parlamentarnej Michela Debré (Kazimierz M. Ujazdowski).

Tom 38 Nr 3 (2016)

Tom 38.3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) w sporej części skupia się na rozważaniach tworzących w XX w. autorów o Holokauście i totalitaryzmie. Pod lupę zostaje wzięta koncepcja „nieuświadomionego Boga” Victora Frankla (Mateusz Nieć), działalność Ezry Pouda (Tomasz Sikorski) oraz stosunek Carla Schmitta i Leo Straussa do pozytywizmu prawniczego (Marek Maciejewski). W zbiorze umieszczono także dwa artykuły zagranicznych badaczy: Olhi Zołotar (Права человека — от эпохи Просвещения до информационного общества) oraz Valeriego Vasilishyna (Причинный комплекс пропаганды терроризма).

Tom 38 Nr 2 (2016)

Artykuły zawarte w tomie 38.2 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) poświęcono m.in. kategoriom teoretycznym totalitaryzmu (Roman Bäcker), nauczaniu o Holokauście (Jolanta Ambrosewicz-Jacobs) czy kontaktom prominentów nazistowskich z polskością przed 1933 rokiem (Wojciech Kapica). W publikacji znajduje się również tekst podsumowujący działalność Wacława Makowskiego (Maria Zmierczak) oraz recenzja monografii A.P. Polanka Franciszkanie na Górze św. Anny w czasie drugiej wojny światowej (Łukasz Denys).

Tom 38 Nr 1 (2016)

Zawarte w tomie 38.1 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) artykuły dotyczą m.in. przestępczości Romów na Słowacji (Jaromír Mlýnek), roli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w walce z przestępstwem handlu ludźmi (Jacek Dworzecki) czy filozofii prawa w Republice Białorusi (Barys Liapeshka). Joanna Sondel-Cedarmas snuje zaś refleksje wokół biografii Benita Mussoliniego autorstwa Emilia Gentilego.