Tom 42, Nr 3

Opublikowane: 19-04-2021

Trzeci numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera dwanaście artykułów opisujących cztery aspekty badań nad reżimami autokratycznymi: zależności ustrojowe, doktrynalną i prawne między systemami demokratycznymi i autokratycznymi, prawne uregulowanie stosunku państwa do dziedzictwa historycznego, działanie systemu prawnego i sądów w okresie okupacji hitlerowskiej oraz — w sposób podsumowujący — badania historycznoprawne nad pra-wem Polski Ludowej.


Numer rozpoczyna Michał Bernarczyk (WPAiE UWr), przedstawiający rozumienie idei kon-stytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych. Następnie Adam Sulikowski (WPAiE UWr) rozważa zależności między demoliberalizmem, populizmem i autorytaryzmem w kontekście kryzysu hegemonii. Rafał Czachor (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo-drzewskiego) w swoim artykule analizuje doktrynę ,,demokracji suwerennej” — rosyjskiej próby realizacji postulatów ustrojowych demokracji. Część doktrynalnoprawną kończy Maciej Marszał (WPAiE UWr) opisem stosunku Adolfa Kliszewicza do bolszewizmu.


Analizę stosunku RP do dziedzictwa historii zaczyna Maciej Trzciński (WPAiE UWr) uwa-gami dotyczącymi przestępczości przeciw dziedzictwu martyrologicznemu. Magdalena Tabernacka (WPAiE UWr) w swojej pracy opisuje orzecznicze rozumienie kategorii prawnej symbolu w kon-tekście niedawnych zmian ustawodawczych, mających na celu rozprawienie się z dziedzictwem komunistycznym na terenie budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz w formie pomników.


Część numeru dotyczącą okupacji hitlerowskiej i prawa III Rzeszy rozpoczyna Hubert Mielnik (UMCS), opisujący charakter tez prawnych orzecznictwa polskich sądów Generalnego Guber-natorstwa okresu okupacji niemieckiej. Konrad Graczyk (UŚ) z kolei porusza problematykę donosi-cielstwa w postępowaniach przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach w latach 1939–1945. Tę część numeru podsumowują Barbara Bernfeld (niezrzeszona) i Jacek Mazurkiewicz (UZ), przedstawiając problematykę niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego


Numer posumowuje analiza historycznoprawna prawa Polski Ludowej. Kamila Kamińska-Chełminiak (UW) prezentuje wybrane zagadnienia współpracy cenzorów z UB i SB. Numer zaś kończy Joanna Kozińska (UO), która analizuje wpływ inspirowanej socjalizmem regulacji instytucji użytkowania wieczystego na dzisiejsze stosunki cywilnoprawne.

Artykuły