Artykuły

Tom 42 Nr 3 (2020)

Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne

Strony: 83-97

PDF (English)

Abstrakt

Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu to póki co pojęcie umowne. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa krajowego wciąż nie ma legalnych definicji dziedzictwa martyrologicznego oraz miejsca pamięci narodowej, co zdecydowanie osłabia możliwość sprawowania skutecznej ochrony prawnej. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu lat na terenie obozów zagłady oraz obozów jenieckich odnotowano szereg kradzieży oraz aktów wandalizmu. Przedmiotem kradzieży okazały się nie tylko rzeczy osobiste ofiar, lecz także elementy infrastruktury obozowej. Odnotowano również przypadki fałszerstw oraz próby nielegalnego wywozu takich przedmiotów za granicę.
Karnoprawna ochrona dziedzictwa martyrologicznego wydaje się zatem niewystarczająca do zdiagnozowanych już zagrożeń. Obowiązujące przepisy karne są rozproszone i kłopotliwe w stosowaniu, co utrudnia zwalczanie wciąż obecnej przestępczości. Trudno też mówić o systemie ochrony dziedzictwa martyrologicznego jako takim. Problematyce badań nad dziedzictwem martyrologicznym coraz więcej uwagi poświęcają historycy oraz archeolodzy. Wyniki prowadzonych badań powinny okazać się pomocne w wypracowaniu odpowiednich, zaktualizowanych regulacji prawnych.