Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Teksty można wysyłać po uprzednim zarejestrowaniu się (link do rejestracji powyżej), a następnie zalogowaniu do Open Journal Systems. Redakcja przyjmuje zgłoszenia przesłane jedynie tą drogą.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie albo publikacji książkowej.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tekst główny zapisany jest stylem Times New Roman 12 (interlinia 1,5), a przypisy Times New Roman 10 (interlinia 1,0).
 • Tekst zawiera: afiliację, nr ORCID, adres e-mail, słowa kluczowe w języku oryginału oraz w języku polskim i angielskim (5-7 słów), abstrakt w języku angielskim (zawiera informację o tezie/tezach tekstu oraz metodzie badawczej) oraz bibliografię.
 • Dołączone do tekstu zdjęcia (pliki graficzne) są w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 • Autor tekstu, do którego dołączone są zdjęcia (pliki graficzne) posiada prawo do ich publikacji i upoważni nieodpłatnie wydawnictwo do ich opublikowania.

Wytyczne dla autorów

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (do 2011 r. „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) są kwartalnikiem naukowym poświęconym zagadnieniom zbrodni totalitarnych (komunistycznych, nazistowskich i faszystowskich) ujmowanych w kategoriach historycznych oraz badanych z punktu widzenia prawa, a także analizie zjawiska despotyzmu, autorytaryzmu, totalitaryzmu faszyzmu, komunizmu i nazizmu w kategoriach doktrynalnych, prawnych, historycznych, politologicznych, socjologicznych, psychologicznych, religioznawczych i ekonomicznych.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i jest kierowane do szerokiego spektrum przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych nawiązujących w swych badaniach do wymienionych wyżej obszarów tematycznych.

W czasopiśmie publikowane są:

 • oryginalne artykuły naukowe,

 • artykuły przeglądowe,

 • glosy,

 • artykuły recenzyjne (recenzje naukowe),

 • recenzje,

 • sprawozdania z badań lub konferencji naukowych.

   

Przykładowa problematyka

W czasopiśmie publikowane są w szczególności teksty poświęcone:

 • badaniom historycznym i prawniczym nad zbrodniami totalitarnymi (komunistycznym, nazistowskim, faszystowskim i innym), w tym badaniom nad podstawami odpowiedzialności (w krajowych porządkach prawnych i prawie międzynarodowym) za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości itp...

 • interdyscyplinarnym badaniom nad miejscami pamięci zbrodni totalitarnych i polityką historyczną;

 • prawnym aspektom funkcjonowania państw autorytarnych i totalitarnych (w szczególności: teoria prawa, konstytucjonalizm, ustrój i praktyka wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowanie poszczególnych gałęzi prawa w państwa autorytarnych i totalitarnych);

 • badaniom prawniczym nad autorytaryzmem i totalitaryzmem we współczesnych porządkach prawnych (karalność propagowania ustrojów totalitarnych, granice wolności słowa i prawa do prywatności, inwigilacja, mowa nienawiści, itp...);

 • badaniom z zakresu bezpieczeństwa nad zagrożeniami ze strony państw autorytarnych i totalitarnych oraz ruchów fundamentalistycznych;

 • badaniom historycznym nad ustrojami, instytucjami prawnymi i ideami politycznymi, których zrozumienie przyczynia się do wyjaśnienia zjawisk totalitaryzmu i autorytaryzmu (także sprzed XX wieku);

 • badaniom nad despotyzmem, autorytaryzmem, totalitaryzmem, faszyzmem, komunizmem i nazizmem w kategoriach doktrynalnych, prawnych, historycznych, politologicznych, socjologicznych, psychologicznych, religioznawczych i ekonomicznych;

 

Wymogi formalne tekstów

 1. W czasopiśmie publikowane są teksty sporządzone w jednym z wymienionych języków: polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

 2. Objętość nadsyłanych tekstów:

  • w przypadku oryginalnych artykułów naukowych, artykułów przeglądowych, artykułów recenzyjnych – nie powinna być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego i nie większa niż 2 arkusze wydawnicze (arkusz wydawniczy wynosi 40 000 znaków ze spacjami);

  • w przypadku glos, recenzji, sprawozdania z badań lub konferencji naukowej – wielkości te kształtują się odpowiednio 0,1–0,5 arkusza wydawniczego.

 1. Teksty należy zgłaszać do publikacji drogą elektroniczną przez system Open Journal Systems dostępny na stronie czasopisma po utworzeniu konta użytkownika.

 2. Maszynopis oraz pozostałe metadane bibliograficzne muszą odpowiadać wymogom ustalonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, udostępnionym na stronie internetowej wydawnictwa:

 1. Oryginalne artykuły naukowe powinny prezentować problem, pytanie i cel badawczy.

 2. Do maszynopisu należy dołączyć:

  • dane autora/listę autorów wraz z afiliacją każdego autora, wypisaniem roli każdego z autorów w przygotowaniu tekstu, adresem do korespondencji, adresem e-mail oraz numerem ORCID (w lewym górnym rogu strony tytułowej maszynopisu);

  • tytuł artykułu w języku, w którym tekst został sporządzony oraz w języku angielskim;

  • bibliografię załącznikową sporządzoną w całości w alfabecie łacińskim (w przypadku bibliografii w innym alfabecie należy dołączyć jej transliterację na alfabet łaciński) styl Chicago (zob. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii);

  • abstrakt (300-600 słów) w języku sporządzenia artykułu oraz w języku angielskim (szczegóły dotyczące treści abstraktu wskazane są w ustępie 5. poniżej);

  • listę (od 3 do 6) słów kluczowych w języku, w którym tekst został sporządzony oraz w języku angielskim;

  • skan podpisanego własnoręcznie przez każdego z autorów oświadczenia autorskiego (zob. Oświadczenie autorskie) potwierdzającego, że:

   • autorzy zapoznali się i przy sporządzeniu tekstu przestrzegali zasad etycznych dla autorów „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”,

   • autorzy zapoznali się i akceptują treść mniejszego „Regulaminu publikowania w Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”,

   • publikacja nie narusza praw autorskich innych osób,

   • publikacja lub jej istotna część nie została równocześnie złożona lub opublikowana w innym czasopiśmie, dziele zbiorowym lub monografii,

   • nie istnieje żaden konflikt interesów, które mógłby wpłynąć na treść publikacji (w przypadku istnienia takiego konfliktu interesów należy go opisać – np. poprzez wskazanie źródła finansowania publikacji).

 1. Abstrakt winien zawierać wprowadzenie w problematykę badawczą (background), hipotezy lub pytania badawcze (objectives), metody badawcze (methods), najważniejsze ustalenia (results) oraz ich interpretacje i wnioski (conclusions). W artykułach przeglądowych oraz innych artykułach o szerokiej tematyce można zastosować abstrakty opisowe, tzn. wymieniające najważniejsze poruszane tematy, bez konkretnych wyników. Zaleca się użycie słów kluczowych w treści abstraktu.

 2. Profil ORCID - Open Research and Contributor ID umożliwia śledzenie dorobku naukowego autora w sieci. Formularz rejestracji znajduje się na stronie internetowej: https://orcid.org/signin.

 

Zgłoszenie tekstu do publikacji

 1. 1. Przesłanie przez autora tekstu do czasopisma jest równoznaczne z:

  • jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma;

  • udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” oraz jego nieograniczone, co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie;

  • wyrażeniem zgody na umieszczenie tekstu w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, a także, oprócz samego tekstu, również podstawowych danych o artykule, m.in. jego abstraktu, słów kluczowych, bibliografii (w języku, w którym tekst został sporządzony oraz jeżyku angielskim) oraz danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, afiliacja, adres e-mail).

 1. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tekstu, autorzy w drodze korespondencji mailowej otrzymają potwierdzenie jego zgłoszenia do publikacji.

 2. Komitet Redakcyjny (dalej „Redakcja”) weryfikuje teksty zgłaszane do publikacji w „Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod względem wymogów formalnych, zasad etyki oraz zgodności z profilem tematycznym czasopisma. Teksty niespełniające wymogów formalnych będą odsyłane do autorów z prośbą o ich poprawienie lub uzupełnienie. Teksty sporządzone niezgodnie z zasadami etyki lub czasopisma będą odrzucane (odrzucenie tekstu z tych powodów może nastąpić na każdym etapie procedury). Tekst może zostać również odrzucony przez redakcję, jeżeli jego oryginalność lub jakość naukowa (merytoryczna) budzą poważne i uzasadnione wątpliwości.

 3. Teksty prezentujące wyniki badań statystycznych mogą być weryfikowane przez redakcję pod kątem zastosowanej metodologii i prawidłowości przeprowadzonych rachunków.

 4. Niespełnienie wymogów formalnych może wstrzymać przekazanie tekstów do recenzji merytorycznej.

Korekta wydawnicza

 1. Przed drukiem, numery poddawane są korekcie wydawniczej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 2. Przed publikacją wyniki korekty wydawniczej przekazywane są do poszczególnych autorów w celu zapoznania się z uwagi redaktorów i dokonania korekty autorskiej.

 3. Autorzy dokonują korekty autorskiej w nieprzekraczalny terminie 7 dni, według jednej z metod z poniższych metod:

  • za pomocą programu Adobe Reader (LINK) — narzędzia „Skomentuj”;

  • wskazując w osobnym pliku tekstowym zmiany poprzez podanie strony, numeru wiersza (od góry lub od dołu) i wersji: „jak jest” / „jak powinno być”.

 1. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może skutkować zmianą planów wydawniczych i przesunięciem publikacji tekstu do innego numeru.

 

Publikacja tekstu

 1. O przyjęciu tekstu do publikacji i planie wydawniczym autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu 6 miesięcy od złożenia tekstu. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może ulec wydłużeniu, o czy autor zostanie poinformowany.

 2. Numery czasopisma dostępne są online (w formacie PDF) za pośrednictwem repozytorium Czasopisma Naukowe w Sieci, której właścicielem jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (plac Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław, nr KRS 0000184833). Numery dostępne są na stronie internetowej: https://wuwr.pl/sfzh

 3. Pod warunkiem przekazania Redakcji adresu do korespondencji, autor (autorzy) opublikowanego w czasopiśmie tekstu otrzymają bezpłatny egzemplarz autorski.

 4. O ile nic innego nie zostało ustalone, autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za publikowane teksty.

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.