O czasopiśmie

„Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” powstały w 1974 r. z inicjatywy zmarłego w 2008 r. prof. Karola Joncy. Od przełomu związanego z upadkiem reżimu komunistycznego periodyk na równi z zagadnieniem zbrodni totalitarnych (komunistycznych, nazistowskich i faszystowskich) ujmowanych w kategoriach historycznych oraz badanych z punktu widzenia prawa, zajmuje się analizą zjawiska faszyzmu, komunizmu i nazizmu w kategoriach doktrynalnych, politologicznych, ideologicznych, socjologicznych, psychologicznych, religioznawczych i ekonomicznych. Myślą przewodnią jest tu założenie, że dotarcie do istoty owych doktryn oraz do zrozumienia mechanizmów, które doprowadziły do niespotykanego w takiej skali w historii wydarzenia, jakim był holocaust, czy też szerzej to ujmując – genocyd, wymaga w sposób konieczny pogłębionych studiów nad procesami przemian, jakie zaszły w świecie idei oraz na płaszczyźnie ustrojowej w cywilizacji Zachodu na przełomie XIX i XX w. Chodzi tu głównie o takie kwestie, jak powstanie naukowego rasizmu, socjaldarwinizmu, naukowego komunizmu, nacjonalizmu, socjaldemokracji czy antysemityzmu, o proces monopolizacji i etatyzacji gospodarek, o rozwój instytucji prawa międzynarodowego publicznego, o pojawienie się nowych rozwiązań ustrojowych takich jak dyktatura plebiscytarna, autorytaryzm i totalitaryzm, czy też wreszcie o procesy związane z sekularyzacją państwa, z przemianami zachodzącymi na płaszczyźnie religijno-światopoglądowej oraz z wyłonieniem się społeczeństw masowych. Czasopismo ma zatem charakter interdyscyplinarny i jest kierowane do szerokiego spektrum przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych nawiązujących w swych badaniach do totalitaryzmu i autorytaryzmu. W periodyku publikowane są artykuły naukowe, recenzje, omówienia dokumentów oraz sprawozdania.

Na łamach „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” ukazało się ponad 500 artykułów naukowych blisko 180 autorów polskich i zagranicznych. Wśród osób publikujących w naszym czasopiśmie byli m. in. Jacek Bartyzel, Jerzy W. Borejsza, Adam Bosiacki, Zbigniew Brzeziński, Ursula Bütner, John Cramer, Hans Dress, Helge Grabitz, Barbara Gola, André Hohengarten, Jerzy Holzer, Eberhard Jäckel, Karol Jonca, Krzysztof Kawalec, Alfred Konieczny, Bohdan Koziełło-Poklewski, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Eugeniusz C. Król, Karl Liedke, Ingo Loose, Czesław Łuczak, Marek Maciejewski, Czesław Madajczyk, Joseph de la Martinière, Manfred Messerschmidt, Hans Mommsen, Ernst Nolte, Henryk Olszewski, Hubert Orłowski, Joachim Petzold, Czesław Pilichowski, Richard Pipes, Franciszek Połomski, Antony Polonsky, Wolfgang Prinz, Jörn Richter, Werner Röhr, Franciszek Ryszka, Wolfgang Scheffler, Horst Schneider, Stanisław Sierpowski, Ryszard Skarzyński, Marek Sobolewski, Lawrence D. Stockes, Roman Tokarczyk, Roman Wapiński, Adam Wielomski, Roland Wittmann, Anna Wolff-Powęska, Wojciech Wrzesiński, Zygmunt Zieliński czy Maria Zmierczak.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 100 punktów.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/sfzh

Kwartalnik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 2300-7249
10.19195/2300-7249
Licencja

Kontakt do redakcji

ul. Uniwersytecka 22/26
50-137 Wrocław
sfzh@wuwr.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities