Tom 40, Nr 4

Opublikowane: 18-02-2019

Numer 4 tomu 40 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego i dra Tomasza Schefflera zawiera dziewięć artykułów problemowych i trzy recenzyjne. Pierwszy tekst prezentuje najważniejsze przejawy negatywnej stereotypizacji, która stanowi jedną z wyraźnych form dehumanizowania wrogów (Amadeusz Citlak). Drugi dotyczy Ruchu Narodowo-Socjalistycznego (NSB) w Niderlandach i jego koncepcji polityki zagranicznej w latach 1931–1945 (Paweł Kołek). W następnym artykule poruszony został problem obecności hitlerowskich elit w strukturach Republiki Federalnej Niemiec i dyskusji o przywróceniu obozów koncentracyjnych w RFN (Sebastian Fikus). Kolejne cztery teksty podejmują temat obecności zagadnień związanych z totalitaryzmem i autorytaryzmem w dziełach kultury, takich jak film czy literatura. Pierwszy z nich prezentuje mechanikę biurokracji w serialu The Wire (Mateusz Machaj). Drugi traktuje z kolei o wątkach systemowych w twórczości Janusza A. Zajdla (Andrzej Wróbel). W następnym artykule autor podjął się analizy zmian ustrojowych Republiki z uniwersum Gwiezdnych wojen (Piotr Stec). Ostatni z tych tekstów poświęcony jest autokracji w czeskich dystopiach literackich (Joanna Czaplińska). W numerze opublikowane zostały także dwa artykuły poruszające problematę prawną. Pierwszy z nich prezentuje proces unifikacji opłat stemplowych w okresie rządów sanacji (Dobrosława Antonów), natomiast drugi stanowi analizę doktrynologiczną wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury dotyczących przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.) (Tomasz Scheffler). Publikacja zawiera także trzy artykuły recenzyjne. Pierwszy tekst zawiera refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec (Maria Zmierczak), drugi dotyczy włoskiego nacjonalizmu i pracy na ten temat autorstwa Joanny Sondel-Cedarmas (Jacek Bartyzel), a ostatni prezentuje ocenę wyników badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zawartych w publikacji zbiorowej Doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Interpretacje (Ewa Kozerska).

Artykuły