Spis wszystkich numerów

Tom 37 Nr 3 (2015)

Tom 37/3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” poświęcony jest zjawisku terroryzmu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państw. Zawarte w nim artykuły zostały napisane przez uczestników konferencji Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne, a dotyczą m.in. zagrożenia terroryzmem bombowym (Piotr Hałys), roli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych (Jerzy Guź) czy zadań Policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi (Robert Otczyk). Autorzy zamieszczonych w tomie tekstów to w większości osoby niebędące pracownikami naukowymi, które zawodowo zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Tom 37 Nr 4 (2015)

Tom 37/4 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” kontynuuje problematykę terroryzmu i jego zwalczania podjętą w tomie 37/3. Publikacja zawiera siedem artykułów napisanych przez uczestników konferencji Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne. Podjęte w niej zagadnienia to między innymi: rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu terroryzmowi (Dariusz Staniów), kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym (Jakub Czudiak) czy prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania terroryzmu w polskim prawodawstwie (Mieczysław Śledź). Prezentowane artykuły mają za zadanie przybliżyć czytelnikowi niezwykle ważną i aktualną kwestię, jaką jest zagrożenie terroryzmem i metody jego zwalczania.

Tom 37 Nr 2 (2015)

W tomie 37 nr 2 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem poruszane są różnorodne zagadnienia: od ewolucji myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego (Adam Bosiacki), poprzez krytykę nierzeczywistości w konserwatyzmie Carla Schmitta i Leo Straussa (Łukasz Święcicki) i sytuację na poobozowych terenach Auschwitz po wyzwoleniu (Piotr Trojański), aż po ius resistendi w wiekach średnich (Jakub Skomiał). Wśród recenzowanych w tomie pozycji jest leksykon Krzysztofa Izaka, dotyczący radykalnych organizacji i ruchów islamistycznych, do którego szczegółowo odnosi się Mirosław Sadowski, oraz książka R.C. Hicksa Nietzsche i naziści, na podstawie której Marta Baranowska snuje refleksje nad warsztatem badawczym naukowca.

Tom 37 Nr 1 (2015)

Tom 37 nr 1 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem poświęcony jest pamięci Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. Zawarte w nim artykuły dotyczą m.in. tajnych sądów stalinowskiej Polski (Łukasz Bojko), krakowskiego Judenratu (Agnieszka Zajączkowska-Drożdż) czy dehumanizacji. Amadeusz Citlak rozważa, czy dehumanizacja to zaburzenie i patologia, czy permanentny stan umysłu. W tomie zamieszczone są również recenzje: Marka Maciejewskiego, który wypowiada się na temat książki Mariusza Kopczyńskiego Między konserwatyzmem i nacjonalizmem. Myśl polityczna Ottona von Bismarcka, oraz Łukasza Machaja, dotycząca pracy Jonaha Goldberga, Lewicowy faszyzm. Tajemna historia amerykańskiej lewicy od Mussoliniego do polityki zmiany. Natomiast Adam Plichta omawia wątki poruszane na łamach „Politei” w latach 2009–2014.

Tom 36 Nr 4 (2014)

Czwarty zeszyt 36. numeru czasopisma „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) otwiera tekst Marka Maciejewskiego, stanowiący pożegnanie prof. Wiesława Kozub-Ciembroniewicza. Następnie opublikowano tu sześć artykułów problemowych i jedną recenzję. Autorami pierwszego tekstu są Lech Dubel i Marcin Niemczyk, którzy podejmują próbę interpretacji wydarzeń Praskiej Wiosny. Marek Kornat pisze o polskiej debacie na temat pojęcia totalizmu w dwudziestoleciu międzywojennym. Anna Citkowska-Kimla przedstawia freudowskie spojrzenie na naturę człowieka w kontekście rzeczywistości wojny, a Maciej Cesarz — elementy tradycji ustaszowskiej w obecnej polityce Chorwacji. Autorka kolejnego tekstu, Zuzanna Dziuban, stawia pytanie o konsekwencje politycznej transnacjonalizacji pamięci Holokaustu, natomiast Łukasz Święcicki prezentuje sylwetkę Carla Schmitta jako prawnika-konstytucjonalisty. Patryk Stalski zaś omawia siedemdziesiąty pierwszy numer tom półrocznika „Pro Fide Rege et Lege”, w którym zakwestionowano tendencje do identyfikowania konserwatyzmu z faszyzmem.

Tom 36 Nr 3 (2014)

Najnowszy numer kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) otwiera artykuł Dobrosławy Antonów na temat opłaty skarbowej w systemie prawa PRL w aspekcie ustawy z 13 XII 1957 r. Aleksandra Spychalska zajmuje się konfliktem religijnym jako podłożem ludobójstwa na przykładzie konfliktu bośniackiego. Olha Zołotar pisze o ochronie praw człowieka w systemie prawnym Ukrainy. Marek Maciejewski analizuje naturę przywództwa Adolfa Hitlera w ujęciu Laurence’a Reesa. Karol Karol Dąbrowski pisze o interpretacja nazistowskiej filozofii prawa przez Tadeusza Guza. Tom kończy sprawozdanie Marty Mackiewicz z II Zjazdu Niemcoznawców.

Tom 36 Nr 2 (2014)

W tym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) czytelnik otrzymuje między innymi artykuł Jacka Bartyzela o stosunku Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec frankizmu. Marek Maciejewski zajmuje się stosunkiem Adolfa Hitlera do spraw polskich. Marta Baranowska i Paweł Fiktus piszą o państwie i religii w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. Maciej Marszał swój artykuł poświęca komunizmowi w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego. Numer kończy Iwony Gołębiewskiej analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Tom 36 Nr 1 (2014)

Numer 1 36. tomu kwartalnika „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” tworzy sześć artykułów: trzy teksty problemowe oraz trzy artykuły z działu Recenzje i sprawozdania. Jako pierwszą opublikowano M. Łuszczyńskiej analizę pojęcia „tyrania”, jego różnych typów i przykładów w myśli średniowiecza. Następny, niemieckojęzyczny, artykuł autorstwa A. Kmak-Pamirskiej dotyczy wizerunku biskupa Carla Marii Spletta w historycznej pamięci Polski i Niemiec. Trzeci tekst tomu omawia zjawisko kastracji przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych. R. Antonów natomiast opracował zagadnienie koncepcji społeczeństwa alternatywnego, zgłoszonej 30 lat temu przez założycieli Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego z Gdańska — w mijającym roku bowiem zorganizowano konferencję poświęconą jubileuszowi tejże organizacji. Drugi artykuł sprawozdawczy jest poświęcony dyskursowi na temat motywu „śmierci Boga” oraz historiozofii, co było przedmiotem dyskusji w ramach 6. Festiwalu Filozofii, który odbył się w dniach 10–13 września 2013 r. w Olsztynie. Tom zamyka recenzja książki Xaviera Moreno Juliá pt. Błękitna Dywizja. Krew Hiszpanów przelana w Rosji, 1941–1945.

Tom 35 Nr 4 (2013)

W najnowszym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) opublikowano sześć tekstów, z których pierwszy opisuje postawy narodowe górnośląskich adwokatów w czasie II wojny światowej. Drugi artykuł dotyczy czystki etnicznej i zbrodni ludobójstwa, jakich dopuściły się OUN-B i UPA w latach 1943–1945. W kolejnym tekście autorka tropi przejawy stereotypowego postrzegania Żydów w kulturze polskiej, odnosząc te realia do świata przedstawionego w filmie „Bękarty wojny” Tarantino. W numerze 4. tomu 35. czytelnik znajdzie również portret hrabiego A. Ronikiera oraz jednostki SS-Sonderkommando Bełżec, a także informacje na temat współczesnych form handlu ludźmi. W dziale recenzji natomiast pojawiło się omówienie książki Piotra Zychowicza „Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki”.

Tom 35 Nr 3 (2013)

Numer 3 tomu 35. „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) mieści pięć artykułów. P. Podemski pisze o prześladowaniach Żydów w faszystowskich Włoszech. Tekst J. Sonder-Cedermas dotyczy poglądów politycznych Francesca Coppoli. A.R. Bartnicki omawia problemy transformacyjne postkomunistycznej Rosji, a M. Urbańczyk amerykańską doktrynę wolności słowa. W tym numerze opublikowano też drugą część pracy K. Karczewskiego na temat działalności narodowych rewolucjonistów we współczesnej Hiszpanii – poświęcona została nacjonalistom europejskim. Jak zawsze, SnAiT 35,3 zawiera również recenzję – tym razem M. Zmierczak omówiła dwa tytuły: artykuł T. Sandu Vers un profil convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale oraz książkę A. Laignela-Lavastine Cioran, Eliade, Ionesco: O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze.

Tom 35 Nr 2 (2013)

W zeszycie 2 numeru 35 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawarto cztery teksty, których autorzy podejmują następujące zagadnienia: M. Baranowska w filozofii Jana Jakuba Rousseau tropi pierwiastki nacjonalizmu; M. Kopczyński przedstawia działalność Wilhlema Marra jako pierwszego ideologa niemieckiego antysemityzmu rasistowskiego; M. Hasiewicz pisze na temat ruchu chłopskiego w Republice Weimarskiej w międzywojniu; K. Karczewski zaś, omawiając koncepcje ideowo-polityczne narodowych rewolucjonistów we współczesnej Hiszpanii, część pierwszą swojego artykułu poświęca frakcjom nacjonalistów hiszpańskich. Publikacja mieści też dwa artykuły recenzyjne: M. Maciejewski prezentuje książkę B. Hamann Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, a J. Przybylski Czarnych myśliwych. Brygada Dirlewangera Ch. Ingrao.

Tom 35 Nr 1 (2013)

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” są kontynuacją dawnych „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. Pierwszy numer tomu 35 składa się z czterech artykułów (w tym dwa w języku angielskim i jeden we włoskim) i jednej recenzji. Tematyka artykułów jest różnorodna. Michal Kubàt zajął się zbadaniem przydatności klasycznych teorii niedemokratycznych reżimów w badaniu systemów wschodnioeuropejskich okresu 1944–1989. Hanna Duszka-Jakimko i Ewa Kozerska skupiły się na zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 90. Piotr Sternalski opisał historyczne wydarzenie zawarcia porozumienia między faszystowskimi Włochami a Stolicą Apostolską z 1929 roku, Mateusz Nieć zaś w swoim artykule zanalizował interpretację Platona w wykonaniu Witwickiego. Numer zamyka recenzja książki Adama Wielomskiego Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech autorstwa Joanny Sondel-Cedarmas.

Tom 34 Nr 4 (2012)

W numerze 4 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) poruszone zostało między innymi zagadnienie rozliczenia zbrodni wojennych , a dokładniej — stosunku władz Związku Radzieckiego do zbrodniarzy z Buchenwaldu. W jednym z artykułów przeanalizowano przyczyny zbrodni ludobójstwa SB-OUN i UPA. Przedstawiono również problem udziału Polaków w niemieckiej policji pomocniczej. Zeszyt 4 zawiera pierwszy raport zbiorczy dla Stalina z „operacji polskiej”, a także szczegółowe dane dotyczące transportu Polaków do KL Auschwitz z Kalisza 2 maja 1941 roku i z Łodzi 14 maja 1942 roku. Swego rodzaju dopełnienie stanowi przedstawienie tzw. żwirowni w tym obozie jako miejsca zbrodni.

Tom 34 Nr 3 (2012)

W numerze 3 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) omówiona została myśl polityczna Mariana Reutta w latach 30. XX wieku. Tego samego okresu dotyczą rozważania na temat Ustawy konstytucyjnej RP z 1935 roku, prowadzone pod hasłem: „Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. W zeszycie tym dokonano również analizy doktrynalnej wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury, dotyczących przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Zamieszczono też kilka uwag o funkcjonowaniu administracji w PRL.

Tom 34 Nr 2 (2012)

Numer 2 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) tematycznie związany jest z Niemcami doby hitleryzmu. Zamieszczone w nim artykuły dotyczą instytucji zrzeszających niemieckich literatów, a także Kościoła katolickiego widzianego przez pryzmat teologii politycznej E. Voegelina. Poruszono w nim również zagadnienie włączania do obrzędów narodowosocjalistycznych elementów religijnych. W jednym z artykułów podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Adolf Hitler był katechonem.

Tom 34 Nr 1 (2012)

Numer 1 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) zawiera dwa teksty dotyczące Rosji: w jednym z nich podjęto zagadnienie kształtowania rosyjskiego konstytucjonalizmu, a w drugim przedstawiono nieudane próby wprowadzenia w tym kraju na przestrzeni stuleci demokracji. Wiele uwagi poświęcono również włoskiemu faszyzmowi i związanej z nim kwestii żydowskiej, a także stosunkom faszystowskich Włoch z Trzecią Rzeszą w opinii polskich polityków w latach 1933–1939.

Tom 33 (2011)

Kolejny tom (XXXIII) „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” stanowi próbę podsumowania osiągnięć polskich badaczy autorytaryzmu i totalitaryzmu przed i po II wojnie światowej. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów poruszają następujące zagadnienia: nazizm i jego interpretacje, reżimy autorytarne i totalitarne, polscy myśliciele o istocie totalitaryzmu, a także ideologia i praktyka ustrojowa II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Teksty zostały podzielone na dwie grupy tematyczne według kryterium chronologicznego, co pozwala na prześledzenie ewolucji w postrzeganiu przez polskie elity intelektualne najbardziej zbrodniczego modelu ustrojowego, jakim był totalitaryzm zarówno w swej faszystowskiej i nazistowskiej wersji, jak i w wariancie komunistycznym, przede wszystkim zaś sowieckim.

Tom 32 (2010)

XXXII tom "Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" zawiera 28 prac składających się na Studia i artykuły oraz Recenzje i sprawozdania. W publikacji przedstawiono m.in. zjawisko narodowego socjalizmu w aspekcie filozoficzno-religijnym, koncepcje i instytucje prawa narodowosocjalistycznego, nacjonalizm estetyzujący i futuryzm polityczny, synarchizm meksykański, Związek Radziecki jako państwo skorumpowane, doktrynę Niezależnego Państwa Chorwackiego, Europę międzywojenną wobec rządów Józefa Piłsudskiego, polski ruch narodowosocjalistyczny oraz deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau.