Spis wszystkich numerów

Tom 36 Nr 3 (2014)

Najnowszy numer kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) otwiera artykuł Dobrosławy Antonów na temat opłaty skarbowej w systemie prawa PRL w aspekcie ustawy z 13 XII 1957 r. Aleksandra Spychalska zajmuje się konfliktem religijnym jako podłożem ludobójstwa na przykładzie konfliktu bośniackiego. Olha Zołotar pisze o ochronie praw człowieka w systemie prawnym Ukrainy. Marek Maciejewski analizuje naturę przywództwa Adolfa Hitlera w ujęciu Laurence’a Reesa. Karol Karol Dąbrowski pisze o interpretacja nazistowskiej filozofii prawa przez Tadeusza Guza. Tom kończy sprawozdanie Marty Mackiewicz z II Zjazdu Niemcoznawców.

Tom 36 Nr 2 (2014)

W tym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) czytelnik otrzymuje między innymi artykuł Jacka Bartyzela o stosunku Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec frankizmu. Marek Maciejewski zajmuje się stosunkiem Adolfa Hitlera do spraw polskich. Marta Baranowska i Paweł Fiktus piszą o państwie i religii w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. Maciej Marszał swój artykuł poświęca komunizmowi w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego. Numer kończy Iwony Gołębiewskiej analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Tom 36 Nr 1 (2014)

Numer 1 36. tomu kwartalnika „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” tworzy sześć artykułów: trzy teksty problemowe oraz trzy artykuły z działu Recenzje i sprawozdania. Jako pierwszą opublikowano M. Łuszczyńskiej analizę pojęcia „tyrania”, jego różnych typów i przykładów w myśli średniowiecza. Następny, niemieckojęzyczny, artykuł autorstwa A. Kmak-Pamirskiej dotyczy wizerunku biskupa Carla Marii Spletta w historycznej pamięci Polski i Niemiec. Trzeci tekst tomu omawia zjawisko kastracji przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych. R. Antonów natomiast opracował zagadnienie koncepcji społeczeństwa alternatywnego, zgłoszonej 30 lat temu przez założycieli Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego z Gdańska — w mijającym roku bowiem zorganizowano konferencję poświęconą jubileuszowi tejże organizacji. Drugi artykuł sprawozdawczy jest poświęcony dyskursowi na temat motywu „śmierci Boga” oraz historiozofii, co było przedmiotem dyskusji w ramach 6. Festiwalu Filozofii, który odbył się w dniach 10–13 września 2013 r. w Olsztynie. Tom zamyka recenzja książki Xaviera Moreno Juliá pt. Błękitna Dywizja. Krew Hiszpanów przelana w Rosji, 1941–1945.

Tom 35 Nr 4 (2013)

W najnowszym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) opublikowano sześć tekstów, z których pierwszy opisuje postawy narodowe górnośląskich adwokatów w czasie II wojny światowej. Drugi artykuł dotyczy czystki etnicznej i zbrodni ludobójstwa, jakich dopuściły się OUN-B i UPA w latach 1943–1945. W kolejnym tekście autorka tropi przejawy stereotypowego postrzegania Żydów w kulturze polskiej, odnosząc te realia do świata przedstawionego w filmie „Bękarty wojny” Tarantino. W numerze 4. tomu 35. czytelnik znajdzie również portret hrabiego A. Ronikiera oraz jednostki SS-Sonderkommando Bełżec, a także informacje na temat współczesnych form handlu ludźmi. W dziale recenzji natomiast pojawiło się omówienie książki Piotra Zychowicza „Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki”.

Tom 35 Nr 3 (2013)

Numer 3 tomu 35. „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) mieści pięć artykułów. P. Podemski pisze o prześladowaniach Żydów w faszystowskich Włoszech. Tekst J. Sonder-Cedermas dotyczy poglądów politycznych Francesca Coppoli. A.R. Bartnicki omawia problemy transformacyjne postkomunistycznej Rosji, a M. Urbańczyk amerykańską doktrynę wolności słowa. W tym numerze opublikowano też drugą część pracy K. Karczewskiego na temat działalności narodowych rewolucjonistów we współczesnej Hiszpanii – poświęcona została nacjonalistom europejskim. Jak zawsze, SnAiT 35,3 zawiera również recenzję – tym razem M. Zmierczak omówiła dwa tytuły: artykuł T. Sandu Vers un profil convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale oraz książkę A. Laignela-Lavastine Cioran, Eliade, Ionesco: O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze.

Tom 35 Nr 2 (2013)

W zeszycie 2 numeru 35 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawarto cztery teksty, których autorzy podejmują następujące zagadnienia: M. Baranowska w filozofii Jana Jakuba Rousseau tropi pierwiastki nacjonalizmu; M. Kopczyński przedstawia działalność Wilhlema Marra jako pierwszego ideologa niemieckiego antysemityzmu rasistowskiego; M. Hasiewicz pisze na temat ruchu chłopskiego w Republice Weimarskiej w międzywojniu; K. Karczewski zaś, omawiając koncepcje ideowo-polityczne narodowych rewolucjonistów we współczesnej Hiszpanii, część pierwszą swojego artykułu poświęca frakcjom nacjonalistów hiszpańskich. Publikacja mieści też dwa artykuły recenzyjne: M. Maciejewski prezentuje książkę B. Hamann Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, a J. Przybylski Czarnych myśliwych. Brygada Dirlewangera Ch. Ingrao.

Tom 35 Nr 1 (2013)

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” są kontynuacją dawnych „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. Pierwszy numer tomu 35 składa się z czterech artykułów (w tym dwa w języku angielskim i jeden we włoskim) i jednej recenzji. Tematyka artykułów jest różnorodna. Michal Kubàt zajął się zbadaniem przydatności klasycznych teorii niedemokratycznych reżimów w badaniu systemów wschodnioeuropejskich okresu 1944–1989. Hanna Duszka-Jakimko i Ewa Kozerska skupiły się na zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 90. Piotr Sternalski opisał historyczne wydarzenie zawarcia porozumienia między faszystowskimi Włochami a Stolicą Apostolską z 1929 roku, Mateusz Nieć zaś w swoim artykule zanalizował interpretację Platona w wykonaniu Witwickiego. Numer zamyka recenzja książki Adama Wielomskiego Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech autorstwa Joanny Sondel-Cedarmas.

Tom 34 Nr 1 (2012)

Numer 1 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) zawiera dwa teksty dotyczące Rosji: w jednym z nich podjęto zagadnienie kształtowania rosyjskiego konstytucjonalizmu, a w drugim przedstawiono nieudane próby wprowadzenia w tym kraju na przestrzeni stuleci demokracji. Wiele uwagi poświęcono również włoskiemu faszyzmowi i związanej z nim kwestii żydowskiej, a także stosunkom faszystowskich Włoch z Trzecią Rzeszą w opinii polskich polityków w latach 1933–1939.

Tom 34 Nr 4 (2012)

W numerze 4 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) poruszone zostało między innymi zagadnienie rozliczenia zbrodni wojennych , a dokładniej — stosunku władz Związku Radzieckiego do zbrodniarzy z Buchenwaldu. W jednym z artykułów przeanalizowano przyczyny zbrodni ludobójstwa SB-OUN i UPA. Przedstawiono również problem udziału Polaków w niemieckiej policji pomocniczej. Zeszyt 4 zawiera pierwszy raport zbiorczy dla Stalina z „operacji polskiej”, a także szczegółowe dane dotyczące transportu Polaków do KL Auschwitz z Kalisza 2 maja 1941 roku i z Łodzi 14 maja 1942 roku. Swego rodzaju dopełnienie stanowi przedstawienie tzw. żwirowni w tym obozie jako miejsca zbrodni.

Tom 34 Nr 2 (2012)

Numer 2 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) tematycznie związany jest z Niemcami doby hitleryzmu. Zamieszczone w nim artykuły dotyczą instytucji zrzeszających niemieckich literatów, a także Kościoła katolickiego widzianego przez pryzmat teologii politycznej E. Voegelina. Poruszono w nim również zagadnienie włączania do obrzędów narodowosocjalistycznych elementów religijnych. W jednym z artykułów podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Adolf Hitler był katechonem.

Tom 34 Nr 3 (2012)

W numerze 3 Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi) omówiona została myśl polityczna Mariana Reutta w latach 30. XX wieku. Tego samego okresu dotyczą rozważania na temat Ustawy konstytucyjnej RP z 1935 roku, prowadzone pod hasłem: „Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. W zeszycie tym dokonano również analizy doktrynalnej wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury, dotyczących przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Zamieszczono też kilka uwag o funkcjonowaniu administracji w PRL.

Tom 33 (2011)

Kolejny tom (XXXIII) „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” stanowi próbę podsumowania osiągnięć polskich badaczy autorytaryzmu i totalitaryzmu przed i po II wojnie światowej. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów poruszają następujące zagadnienia: nazizm i jego interpretacje, reżimy autorytarne i totalitarne, polscy myśliciele o istocie totalitaryzmu, a także ideologia i praktyka ustrojowa II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Teksty zostały podzielone na dwie grupy tematyczne według kryterium chronologicznego, co pozwala na prześledzenie ewolucji w postrzeganiu przez polskie elity intelektualne najbardziej zbrodniczego modelu ustrojowego, jakim był totalitaryzm zarówno w swej faszystowskiej i nazistowskiej wersji, jak i w wariancie komunistycznym, przede wszystkim zaś sowieckim.

Tom 32 (2010)

XXXII tom "Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" zawiera 28 prac składających się na Studia i artykuły oraz Recenzje i sprawozdania. W publikacji przedstawiono m.in. zjawisko narodowego socjalizmu w aspekcie filozoficzno-religijnym, koncepcje i instytucje prawa narodowosocjalistycznego, nacjonalizm estetyzujący i futuryzm polityczny, synarchizm meksykański, Związek Radziecki jako państwo skorumpowane, doktrynę Niezależnego Państwa Chorwackiego, Europę międzywojenną wobec rządów Józefa Piłsudskiego, polski ruch narodowosocjalistyczny oraz deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau.