Tom 43 Nr 4 (2021)

Artykuły problemowe

Założenie nadrzędności interesu społecznego nad interesem jednostkowym w planowaniu przestrzennym jako przejaw autorytarnych tendencji prawodawcy w ustawie z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym
Strony 7-15
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Arbitraż w posttotalitarnych czasach PRL — uwagi wybrane na tle zakresu podmiotowego dopuszczalności arbitrażu (dawny art. 697 § 3 i 4 k.p.c.)
Strony 17-29
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacja prawna pomocy społecznej w Polsce w okresie powojennym do 1989 roku
Strony 31-40
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konfiskata mienia obowiązująca na gruncie kodeksu karnego PRL jako instrument totalitarnego systemu komunistycznej dyktatury
Strony 41-50
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja efektywności oceny przedsiębiorstw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej ewolucja
Strony 51-59
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosowanie przepisów o formie czynności prawnych, jako instrument kontroli obrotu prawnego w perspektywie orzecznictwa SN w latach 1964–1989
Strony 61-80
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Land and mortgage registers as a cornerstone of real estate transactions in Polish law — a historical and legal outline (On the 40th anniversary of the enactment of the Land and Mortgage Registers and Mortgage Act)
Strony 81-105
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skutki ideologizacji preambuły kodeksu pracy
Strony 107-116
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa państwowego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Strony 117-124
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Model orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w Polsce Ludowej
Strony 125-136
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autorytarne formy władzy a realizacja prawa do cywilnoprawnej ochrony prawnoprocesowej przez obywateli w okresie PRL
Strony 137-145
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja osobowości prawnej w okresie PRL jako narzędzie ograniczania autonomii jednostek przez państwo autorytarne
Strony 147-156
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek posiadania dowodu osobistego i funkcje dowodów pod rządami dekretu z dnia 22 października 1951 roku o dowodach osobistych oraz w czasach współczesnych
Strony 157-173
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo właściwe dla zobowiązań niewynikających z czynności prawnych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Strony 175-186
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ubezpieczenia ustawowe w PRL jako instytucja ubezpieczeń w gospodarce centralnie planowanej
Strony 187-200
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Palenie ksiąg w starożytnym Rzymie jako przejaw autorytarnego ograniczania republikańskiej wolności słowa
Strony 201-214
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tyran i rządy tyrańskie w ujęciu Bartolusa de Saxoferrato
Strony 215-231
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej
Strony 233-240
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ponadczasowość regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności
Strony 241-251
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sędziowie sądów specjalnych III Rzeszy i ich „zdrowe poczucie narodowe”
Strony 253-278
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka podatkowa nazistowskich Niemiec — zarys problematyki
Strony 279-290
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki emigracji z Grecji do Polski Ludowej
Strony 291-301
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność badawczo-dokumentacyjna Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu (1965–1975)
Strony 303-311
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niemiecka doktryna i judykatura wobec problemu odpowiedzialności karnej „sprawców zza biurek” — uwagi na tle koncepcji „Organisationsherrschaft”
Strony 313-327
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądy społeczne w systemie wymiaru sprawiedliwości Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Strony 329-338
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy państwo może decydować o miejscu pochówku dyktatora? Komentarz do postanowienia hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2019 roku w sprawie ekshumacji szczątków Francisca Franco Bahamondego
Strony 339-353
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryzys idei neutralności moralnej prawa
Strony 355-362
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Retrospektywna perspektywa badań prowadzonych przez Alice Miller nad związkami czarnej pedagogiki i znaczeniem relacji rodzinnych dla kształtowania się postaw społecznych wspierających nazizm i faszyzm
Strony 363-374
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Antyautorytarna edukacja prawnicza
Strony 375-382
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek rejestracji prasy a postęp technologiczny
Strony 383-392
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ władzy totalitarnej na sposoby regulacji polskiego prawa gospodarczego
Strony 393-404
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ ideologii totalitarnych na konstrukcje prawne stosowane w zakresie ograniczania autonomii woli jednostki na przykładzie modeli wiązania wzorców umownych
Strony 405-415
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryminalizacja finansowania terroryzmu w świetle przepisu art. 165a kodeksu karnego. Część 1
Strony 417-425
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sytuacja prawna ofiary przestępstwa w postępowaniu wykonawczym w perspektywie sprawiedliwości naprawczej
Strony 427-445
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Służba na rzecz totalitarnego państwa jako przesłanka obniżenia zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy zatrudnionych w organach bezpieczeństwa w latach 1944–1990
Strony 447-461
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Publicznoprawne instrumenty „demokracji walczącej” w polskim systemie prawa
Strony 463-476
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prokurator jako organ nadzoru penitencjarnego — od pełnej kontroli do utraty pozycji organu postępowania wykonawczego
Strony 477-502
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność usługodawcy za udostępnianie w internetowych serwisach społecznościowych treści przestępnych związanych z publicznym propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa według projektu ustawy o ochronie wolności słowa w
Strony 503-512
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The constitutionalization of administrative law as a remedy for authoritarian rule: The case of Poland and the case of Germany
Strony 513-522
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy zmierzamy w stronę autorytarnego sądowego procesu karnego?
Strony 523-541
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna z perspektywy Kongresów Organizacji Narodów Zjednoczonych
Strony 543-572
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ braku uznania rządu państwa totalitarnego i autorytarnego na zdolność sądową tego państwa w świetle koncepcji brytyjsko-amerykańskich
Strony 573-579
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The Turkmen-style economic development
Strony 581-591
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współpraca Unii Europejskiej z wybranymi państwami niedemokratycznymi Afryki Subsaharyjskiej w obszarze poszanowania praw człowieka
Strony 593-616
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF