Tom 41, Nr 4

Opublikowane: 28-01-2020
Numer 4 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera przede wszystkim artykuły problemowe dotyczące prawnych, historycznych, ideologicznych, a także psychologicznych aspektów autorytaryzmu i totalitaryzmu. Numer otwiera publikacja poświęcona średniowiecznym koncepcjom konfliktów zbrojnych (autorstwa Małgorzaty i Artura Łuszczyńskich), który to temat, choć niepowiązany bezpośrednio z teorią państwa totalitarnego, dotyczy jednak istotnego dla każdego reżimu problemu — uzasadnienia militarnej ekspansji. W drugim tekście autor (Wojciech Wichert) podejmuje się analizy okoliczności i politycznych reperkusji w Niemczech uchwalenia tak zwanej ustawy o pełnomocnictwach z 1933 roku. W kolejnej publikacji (Jakuba Isańskiego) przedstawiona została problematyka zbrodni i przemocy seksualnej na polskiej ludności w trakcie II wojny światowej, zakreślona na podstawie napisanych już po wojnie pamiętników świadków i ofiar. W numerze znajdują się także dwa teksty poświęcone problematyce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce (Marcin Birt) oraz Organizacja nauki PRL (Rafał Kania). Następna publikacja dotyczy mitologii politycznej filmu Psy Władysława Pasikowskiego (Mateusz Nieć), a kolejna — Psychologicznych uwarunkowań aktów dehumanizacji (Amadeusz Citlak). Łukasz Święcicki na łamach numeru prezentuje natomiast doktrynę Carla Schmitta w polskich interpretacjach politologicznych z lat 1984–2007. Dwa następne artykuły skupiają się na problematyce administracyjnoprawnej: pierwszy dotyczy administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej (Jarosław Kostrubiec), a drugi — danin publicznych związanych z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski (Dobrosława Antonów). Ostatnim tekst problemowy dotyczy prawa karnego w Korei Północnej. Numer zamyka recenzja książki Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa (red. B. Grott, O. Grott) autorstwa Rafała Łętochy.

Artykuły