Recenzowanie

Procedura recenzowania

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Studia Linguistica i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Studia Linguistica oraz/lub na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem Studia Linguistica od roku 2002. Ponadto w każdym zeszycie czasopisma publikowane są nazwiska recenzentów współpracujących przy danym wydaniu.

prof. Joachim Ballweg (Heppenheim/IDS Mannheim, Niemcy)

† prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska) 

prof. dr hab. Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Monika Bielińska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

† prof. dr hab. Joanna Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr Jarosław Bogacki (Uniwersytet Opolski, Polska)

dr Zuzanna Bułat Silva (Uniwersytet Wrocławski, Polska) 

prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

prof. dr hab. Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Ireneusz Gaworski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

dr hab. Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)  

dr hab. Iwona Kokorniak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

prof. dr hab. Michał Kotin (Uniwersytet Zielonogórski, Polska) 

dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Michał Nkollo, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

prof. dr hab. Ulrike Notarp (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

prof. dr hab. Karin Pittner (Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy)

dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki, Polska)  

dr hab. Czesława Schatte, prof. UAM (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

dr hab. Petra Szatmári (Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károli’ego w Budapeszcie / Károli Gáspár Református Egyetem, Węgry)

dr hab. Janusz Taborek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Hélène Vinckel-Roisin (Université de Lorraine, Francja)

dr hab. Witold Ucherek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr Justyna Wesoła (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1169
10.19195/0137-1169
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

wroc.linguistica@gmail.com

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)