O czasopiśmie

„Studia Philosophica Wratislaviensia” publikuje teksty z zakresu epistemologii, metafizyki, filozofii moralności i estetyki, w ujęciu zarówno systematycznym, jak i historycznym. Oryginalne teksty filozoficzne, poddawane procedurze "double-blind review", muszą charakteryzować się nowatorskim ujęciem podejmowanych zagadnień filozoficznych.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 1895-8001
10.19195/1895-8001
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Kontakt do redakcji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
studiaphilosophica@poczta.fm

Facebook/StudiaPhilosophicaWratislaviensia

Aktualny numer

Tom 18, Nr 2

Redakcja „Studia Philosophica Wratislaviensia” zachęca do lektury najnowszego zeszytu naszego pisma.

Artykuł Pete’a A.Y. Guntera to obszerne studium antyredukcjonizmu filozoficznego, w którym autor podkreśla ewolucję tego stanowiska oraz wskazuje na jego znaczenie dla współczesnej filozofii. Jego zdaniem wiąże się ono z tendencją do odchodzenia od mechanistycznych perspektyw na rzecz holistycznych.

Ireneusz Ziemiński dokonuje reinterpretacji historii nawrócenia apostoła Pawła; argumentuje, że ta kluczowa dla chrześcijaństwa postać jest moralnie i religijnie dwuznaczna: przykład Pawła może być źródłem nadziei dla grzeszników, że zawrócą z drogi zła i zyskają przebaczenie u Boga, ale także sugeruje, że wszyscy ludzie są w oczach Boga równie źli, niezależnie od tego, jakich zbrodni się dopuścili.

Agnieszka Bandura pisze o znaczeniu, jakie ma dla współczesnego rozumienia podmiotowości ludzkiej idea mobilności. Znajduje ona wyraz w licznych wzorcach podróżnego, pielgrzyma, migranta i nomady i podobnych. Jej artykuł omawia ten topos w dziełach osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych pisarzy filozoficznych, kładąc nacisk na odchodzeniu od pojęcia podmiotu osadzonego, ufundowanego i stabilnego na rzecz podmiotu w drodze, in motu.

Filip Stawski ocenia próbę pokonania kryzys teoretycznego w psychologii przez Paula Hoyningena-Huene za pomocą nowatorskiej koncepcji systematyczności nauki.

Bartosz Kośny zainspirował się dziełem Jana Łukasiewicza, jednego z największych polskich logików i prekursora logik wielowartościowych. Posłużyło mu ono do analizy zalet idei wielowartościowości w logice. Argumentuje on, że mimo uprzywilejowanej roli dwuwartościowości w logice, istnieje ważne miejsce dla rozumowań nieklasycznych, zakładających dodatkowe wartości logiczne.

Adriana Wierzba pisze o myśli Avishaia Margalita, jednej z najważniejszych postaci współczesnej filozofii izraelskiej. Pretekstem do jej rozważań jej polskie wydanie jego książki Etyka pamięci (Warszawa 2023, w przekładzie Katarzyny Liszki, Urszuli Lisowskiej i Zofii Rosińskiej).

Czytaj więcej