Dla autorów

1. Redakcja „Studia Philosophica Wratislaviensia” przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu filozofii. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z: (a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także (b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Studia Philosophica Wratislaviensia” na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0) (zob. zakładkę Polityka wydawnicza). Treść licencji jest dostępna pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

3. Objętość artykułu: 40000–60000 znaków ze spacjami; recenzja: do 40000 znaków; polemika: do 40000 znaków.

4. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zamieszczonymi na stronie https://wuwr.eu/wskazowki-dla-autorow/. Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transkrypcji na alfabet łaciński.

5. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej przez system Open Journal Systems dostępny na stronie czasopisma po utworzeniu konta użytkownika. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Studia Philosophica Wratislaviensia” Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu 6 miesięcy.

7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double blind review). Lista recenzentów jest dostępna pod adresem: https://wuwr.pl/spwr/peer-review. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

8. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

9. Wszystkie artykuły prezentujące wyniki badań statystycznych są kierowane do redaktora statystycznego.

10. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane dane autora/autorów publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy autora publikacji; w wypadku pracowników naukowych należy podać afiliację). Zaleca się również stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.

11. Do tekstu w języku polskim należy dołączyć krótkie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) streszczenie w wersji polskiej i angielskiej i tytuł artykułu w języku angielskim oraz maksymalnie 6 słów kluczowych w języku angielskim. Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania.

12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

13. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

14. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

15. Redakcja nie pobiera od Autora żadnych opłat za publikację tekstu.

16. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

17. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie https://wuwr.pl/spwr.

 

Instrukcje dotyczące formatowania tekstów

1. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.

2. Tekst powinien zawierać imię i nazwisko autora, jego instytucjonalną afiliację oraz osobisty numer ORCID; w przypadku nieposiadania numer ORCID, można go wygenerować pod adresem: https://orcid.org/signin.

3. Tekst powinien zawierać streszczenie w języku polskim, przekład streszczenia i tytułu w poprawnym języku angielskim, maksimum 6 słów kluczowych oraz bibliografię. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

4. Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:

 1. wielkość czcionki 12 pt; odstęp 1,5 wiersza; marginesy 2,5 cm;

 2. tytuły prac – kursywa; wyrazy obcojęzyczne – kursywa;

 3. cytaty:

  1. w cudzysłowie („ ... ”);

  2. przerwy w cytatach – [...];

  3. cytaty w cytatach - ,, ... » ... « ...”.

 4. nazwiska występujące w mianowniku powinny być poprzedzone inicjałem (-ami) imienia, w przypadkach zależnych bez inicjału (-ów);

 5. dopuszczalne wyróżnienie w tekście to: r o z s t r z e l e n i e lub kapitaliki; prosimy o niestosowanie czcionki pogrubionej;

 6. prosimy o ograniczenie do minimum stosowanie skrótów;

 7. przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony, a odnośnik na końcu zdania przed znakiem interpunkcyjnym; prosimy o niestosowanie typu harwardzkiego oraz typu numerycznego:

  1. książka: inicjał imienia + nazwisko, tytuł – kursywa, tłumacz – tłum./transl.: inicjał imienia + nazwisko, numer tomu – t. ..., miejsce wydania + rok wydania, strony – s. ...;

przykład: G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 2: Platon i Arystoteles, Lublin 2001, s. 122-125.

 1.  
  1. artykuł: inicjał autora + nazwisko, tytuł – kursywa, tytuł periodyku – w cudzysłowie, rocznik – cyfry arabskie + rok, strony – s. ...;

przykład: P. Adamson, Aristotelianism and the Soul in the Arabic Plotinus, ,,Journal of History of Ideas” 62 (2001), s. 211-232.

 1.  
  1. tom zbiorowy: inicjał imienia + nazwisko, tytuł – kursywa, [w:] tytuł – kursywa, inicjał + nazwisko redaktora + red./ed./eds/hrsg., miejsce + rok wydania, strony – s. ...;

przykład: A. Sheppard, Plato’s „Phaedrus” in the „Theologia Platonica”, [w:] Proclus et la Théologie Platonicienne, A.Ph. Segonds, C. Steel (ed.), Leuven-Paris 2000, s. 415-423.

 

 1. Powtórzenie bezpośrednie jednej pozycji: ibidem, + strona;

 2. Powtórzenie danej pozycji: inicjał imienia + nazwisko, skrócony tytuł – kursywa, strona(y);

 3. Bibliografię przytaczanych publikacji prosimy umieścić na końcu tekstu wg wzoru:

 

Przykład 1, zapis bibliograficzny książki: Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 2: Platon i Arystoteles, Lublin 2001;

 

Przykład 2, zapis bibliograficzny artykułu: Adamson P., Aristotelianism and the Soul in the Arabic Plotinus, ,,Journal of History of Ideas” 62 (2001), ss. 211-232;

 

Przykład, zapis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej: A. Sheppard, Plato’s „Phaedrus” in the „Theologia Platonica”, [w:] Proclus et la Théologie Platonicienne, A.Ph. Segonds, C. Steel (ed.), Leuven-Paris 2000, ss. 415-423.

 1. Prosimy nie włączać funkcji ‘dzielenie wyrazów’;

 2. Prosimy nie wstawiać numerów stron.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1895-8001
10.19195/1895-8001
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
studiaphilosophica@poczta.fm

Facebook/StudiaPhilosophicaWratislaviensia

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities