• Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

Ivan Kohutycz
Google Scholar Ivan Kohutycz
Publikacja:

Abstrakt

Pojęcie i treść informacyjno-wspierającej dokumentacjioraz jej miejsce w systemie rejestracji kryminalistycznej


We współczesnym postępowaniu sądowym bardzo ważną rolę odgrywa system rejestracji kryminalistycznej. Dla zrozumienia istoty tego pojęcia bardzo ważne jest przedstawienie jego ewolucji. Jednym z rodzajów dokumentacji w systemie rejestracji kryminalistycznej jest informacyjno-wspierająca dokumentacja. Celem autora tego artykułu jest przedstawienie koncepcji i zawartości informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz wskazanie ich miejsca w systemie rejestracji kryminalistycznej. Przedstawione są sposoby tworzenia i funk-cjonowania informacyjno-wspierającej dokumentacji, oraz ich źródła i klasyfikacja.

 

 

Поняття і зміст довідково-допоміжних обліків, їх місце в системі криміналістичної реєстрації


У сучасному судовому провадженні надзвичайно важливу роль відіграє система криміналістичної реєстрації. Для зрозуміння суті цього поняття важливо представити її еволюцію. Одним з видів обліків у системі криміналістичної реєстрації є довідково-допоміжні обліки. Головним завданням автора статті є розкриття поняття та змісту довідково-допоміжних обліків та представлення їх місця у системі криміналістичної реєстрації. У статті також представлено формування і функціонування довідково-допоміжних обліків, а також їх джерела та класифікацію.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.