Notion and Essence of Judicial Law

Volodymyr Reshota
Google Scholar Volodymyr Reshota
Publikacja:

Abstrakt

Pojęcie oraz istota prawa sądowego

Reforma sądownictwa jest jednym z najważniejszych zadań państwa. Powodowana jest potrzebą stworzenia takiego systemu sądownictwa, który będzie mieć zaufanie i poparcie w społeczeństwie. Istotną w tym kontekście wydaje się potrzeba wykorzystania podstaw teoretycznych dla reformy sądownictwa na Ukrainie. Pozwoli to dokonać kompleksowej analizy sądownictwa w ogóle, a także stworzyć mechanizm jego udoskonalenia. Podstawą teoretyczną i normatywną dla funkcjonowania władzy sądowniczej jest prawo sądowe.
W artykule wykazano, iż obecnie nie istnieje ani jeden sposób podejścia do wyjaśnienia pojęcia prawa sądowego. Nie ma również ogólnego rozumienia jego istoty, systemu czy możliwości tworzenia jako odrębnej gałęzi prawa.
Zadaniem postawionym w niniejszym artykule było zbadanie metod naukowych w celu określenia definicji prawa sądowego, a także wydzielenie jego charakteru prawnego, istoty oraz składowych.
Dzisiejsze problemy w prawie sądowym są niezwykle ważne dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście trwałej reformy sądownictwa. Konieczne jest znalezienie optymalnego modelu władzy sądowniczej oraz stworzenie skutecznych mechanizmów niezależnego, obiektywnego, bezstronnego rozpatrywania i załatwiania spraw. Prawo sądowe jest zjawiskiem nowym dla nauki i prawa w ogóle. Wierzymy, że intensyfikacja badań teoretycznych w dziedzinie prawa sądowego poprawi sferę prawną dążenia do sprawiedliwości i stworzy odpowiednie ramy legislacyjne.
W artykule zidentyfikowano, iż dziś posiadane są wszelkie podstawy do uznania tego, że sądownictwo na Ukrainie jest formowane jako oddzielna gałąź ukraińskiego prawa, jako relacje społeczne w kwestii tematu sprawiedliwości, oraz tego, iż posiada ono specyficzną metodę regulacji prawnej – imperatywnodyspozytywną. Prawo sądowe jest taką gałęzią prawa, która może być określona jako zbiór reguł prawnych regulujących kwestie publiczne w zakresie sprawiedliwości, implementowanych poprzez procedury prawne.
Zbadanie pojęcia i istoty prawa sądowego pozwoliło dojść do wniosku o konieczności rozdzielenia trzech podejść jego wyznaczania: jako gałęzi prawa krajowego, jako nauki i jako dyscypliny akademickiej. Jednakże w kwestii prawa sądowego potrzebne są dalsze, fundamentalne badania naukowe, co w dalszej kolejności sprzyjać będzie uznaniu go w ramach nauk prawnych, a następnie kształtowaniu się odpowiedniej dziedziny ukraińskiego prawa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.