• Dziennik Henia. Życie społeczne i kontakty międzyetniczne na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym w dziecięcym dokumencie osobistym

Dziennik Henia. Życie społeczne i kontakty międzyetniczne na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym w dziecięcym dokumencie osobistym

Marcelina Jakimowicz
Google Scholar Marcelina Jakimowicz
Publikacja:

Abstrakt

Дневник Геня. Общественная жизнь и межэтнические отношения в Виленщине в межвоенное двадцатилетие в детском личном документе

Темой статьи является общественная жизнь и межэтнические контакты на терри­тории северной Виленщины в тридцатые годы XX в. Источник анализа — дневник 1935–1936 гг., написанный подростком, учеником гимназии в Деречине.
В тексте представлено исследование, основанное на личных документах. Показана культурная специфика Виленщины в межвоенный период и характер содержания днев­ника гимназиста, с особенным учетом описаний общественно-культурной жизни виль­нюсского городка. Статья содержит анализ отрывков дневника, в которых описываются межэтнические отношения и картина «других» — белорусской и еврейской обществен­ности северной Виленщины в межвоенный период.


Henio’s diary. Social life and interethnic contacts in the Vilnius Region in the inter-war period as documented by a child’s personal account

The article is devoted to social life and ethic relations in the northern part of the Vilnius Region in the 1930s. The analysis is based on a diary kept in 1935–1936 by a teenage boy, a secondary school student from Dereczyn.
In the article the author discusses the nature of his research based on personal documents, the cultural specificity of the Vilnius Region in the inter-war period and the nature of the diary contents, particularly descriptions of social and cultural life in the town. She also analyses fragments of the diary featuring descriptions of interethnic relations and the image of the “others” — the Belarusian and Jewish communities in the northern Vilnius Region in the inter-war period.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.