Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzowanie

 Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2017:

 • Mariusz Dacko
 • Mirosława Janoś-Kresło
 • Maciej Miszewski
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
 • Wioletta Nowak
 • Leon Olszewski
 • Agnieszka Parkitna
 • Arkadiusz Sieroń
 • Gerald Silverberg
 • Josef Šíma 
 • Grażyna Światowy
 • Lucyna Witek
 • Jakub Bożydar Wiśniewski

 

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2016:

 • Mateusz Benedyk
 • Bożena Borkowska
 • Marcin Chmielowski
 • Diana Cibulskiene
 • Łukasz Gajewski
 • David Howden
 • Tone Lerher
 • Mateusz Machaj
 • Stefan Małecki-Tepicht
 • Leon Olszewski
 • Dan Stastny
 • Radosław Wojtyszyn

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2015:

 • Mateusz Bendyk
 • Robert Gwiazdowski
 • Dagmara Jajeśniak-Quast 
 • Jacek Kubisz 
 • Przemysław Leszek 
 • Rafał Lipniewicz 
 • Leon Olszewski 
 • Bartosz Scheuer 
 • Arkadiusz Sieroń 
 • Jan Skonieczny 
 • Jakub Bożydar Wiśniewski
 • Jerzy Żyżyński

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2014:

 • Robert Ciborowski
 • Mariusz Dybał
 • Dariusz Filar
 • Małgorzata Gałecka
 • Łukasz Hardt
 • Urszula Kalina-Prasznic
 • Radosław Kurach
 • Leon Olszewski
 • Marek Pauka
 • Maria Piotrowska
 • Marian Noga
 • Jan Skonieczny
 • Tomasz Szeffler
 • Michał Wojciechowski
 • Radosław Wojtyszyn
 • Tomasz Żylicz

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2013:

 • Tadeusz Bednarski
 • Mariusz Dybał
 • Barbara Iwankiewicz-Rak
 • Jerzy Jakubczyc
 • Urszula Kalina-Prasznic
 • Bożena Klimczak
 • Mikołaj Klimczak
 • Ewa Konarzewska-Gubała
 • Jarosław Kundera
 • Rafał Lipniewicz
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
 • Marian Noga
 • Leon Olszewski
 • Adam Pawłowski
 • Marcin Winiarski

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Ekonomia – Wroclaw Economic Review i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Ekonomia – Wroclaw Economic Review oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularza recenzji.