Komitet Redakcyjny

Redaktorzy

prof. dr hab. Tomasz Małyszek (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – Redaktor naczelny

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Urszula Bonter, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. Dr. Ekkehard Felder (Universität Heidelberg, Deutschland)

Sekretarz Redakcji

dr Julianna Redlich (Uniwersytet Wrocławski, Polska) germanica.wrat@uwr.edu.pl

 

Opis funkcjonowania Komitetu Redakcyjnego „Germanica Wratislaviensia”

Komitet Redakcyjny jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

Komitet Redakcyjny „Germanica Wratislaviensia” tworzą:

  • Redaktor Naczelny,
  • członkowie redakcji.

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego tomu „Germanica Wratislaviensia”. Posiedzenia zwołuje Redaktor Naczelny. Zadaniem Komitetu Redakcyjnego jest przyjęcie tomów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów.

Komitet Redakcyjny wskazuje każdorazowo lektora językowego na potrzeby redakcji językowej kolejnych tomów „Germanica Wratislaviensia”.

Rada Naukowa (Wissenschaftlicher Beirat)

Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa – gremium opiniodawczo-doradcze. Radę Naukową tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie na wniosek członków Rady Redakcyjnej tekstów oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Redaktor Naczelny lub członek Komitetu Redakcyjnego może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów. W sytuacjach koniecznych Komitet Redakcyjny może konsultować kwestie związane z publikowaniem tekstów i wyborem recenzentów z Radą Naukową.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)