Proces recenzji

 1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Germanica Wratislaviensia“ i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

 2. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

 3. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

 4. Jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej.

 5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

 6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

 7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

 8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

 9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

 10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

 11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w „Germanica Wratislaviensia“ oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

 12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Lista recenzentów

Prof. Dr. Camilla Badstübner-Kizik, Adam-Mickiewicz-Universität

Dr. Paweł Bąk, Universität Rzeszów

Prof. Dr. Bernd Balzer, Freie Universität Berlin

Dr. habil. Zofia Berdychowska, Jagiellonen-Universität Krakau

Dr. habil. Hana Bergerová, Universität Ústí nad Labem

Prof. em. Dr. Rüdiger Bernhardt, Universitäten Halle-Wittenberg, Kiel, Szczecin

Prof. Dr. Helmut Brall-Tuchel, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Dr. Jens Birkmeyer, Universität Münster

Prof. Dr. Waldemar Czachur, Univesität Warschau

Prof. Dr. Anna Dargiewicz, Universität Ermland-Masuren

Prof. Dr. Gesa Dane, Freie Universität zu Berlin

Prof. Dr. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Dr. habil. Małgorzata Dubrowska, Katholische Universität Lublin

Prof. Dr. Roman Dziergwa, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Elżbieta Dzikowska, Universität Łódź

Prof. Dr. Peter Ernst, Universität Wien

Prof. Dr. Hans-Heino Ewers, Johann Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Rolf Fieguth, Universität Freiburg

Dr. habil. Sylwia Firyn, Universität Danzig

Dr. Ulrich Froeschle, Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Carsten Gansel, Universität Gießen

Dr. habil. Przemysław Gębal, Jagiellonen-Universität Krakau

Prof. Dr. Hans Giessen, Universität Saarbrücken

Prof. Dr. Gabriele von Glasenapp, Universität zu Köln

Prof. Dr. Sambor Grucza, Universität Warschau

Prof. Dr. Katarzyna Grzywka-Kolago, Universität Warschau

Prof. Dr. Detlef Haberland, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Dr. Pius ten Hacken, Univ.-Prof. an der Universität Innsbruck

Prof. Dr. Klaus Hammer, Technische Universität Dresden

Prof. em. Dr. Günter Häntzschel, Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Carsten Jakobi, Johannes-Guttenberg-Universität Mainz

Dr. habil. Ewa Jarosz-Sienkiewicz, Universität Wrocław

Prof. Dr. Marek Jaroszewski, Universität Danzig

Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler, Universität Marburg

Prof. Dr. Jerzy Kałążny, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Prof. Dr. Czesław Karolak, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Prof. Dr. Stefan Kaszyński, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Prof. Dr. Andrzej Kątny, Universität Danzig

Prof. Dr. Helmut Kiesel, Universität Heidelberg

Prof. Dr. Karin Kleppin, Ruhr-Universität Bochum

Prof. Dr. Michał Kotin, Universität Zielona Góra

Prof. Dr. Elizaveta Kotorowa, Universität Zielona Góra

Prof Dr. Wynfried Kriegleder, Universität Wien

Dr. habil. Małgorzata Kubisiak, Universität Łódź

Prof. Dr. Krzysztof Kuczyński, Universität Łódź

Dr. Kirsten Kumschlies, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg

Prof. Dr. Hartmut Lenk, Universität Helsinki

Prof. Dr. Ryszard Lipczuk, Universität Stettin

Dr. habil. Halina Ludorowska, Maria-Curie-Skłodowska-Universität Lublin

Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger, Landau

Dr. habil. Anna Majkiewicz, Schlesische Universität Katowice

Prof. Dr. Robert Małecki, Universität Warschau

Prof. Dr. Gottfried Marschall, Universität Paris-Sorbonne

Dr. Martin Maurach, Universität Ostrava

Dr. habil. Grit Mehlhorn, Universität Leipzig

Prof. Dr. Hans-Harald Müller, Universität Hamburg

Prof. Dr. Krzysztof Nerlicki, Universität Szczecin

Prof. Dr. Alla Paslawska, Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw

Prof. Dr. Karin Pittner, Ruhr-Universität- Bochum

Prof. Dr. Hans-Georg Pott, Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Annely Rothkegel, Hildesheim

Prof. Dr. Anna Rutka, Katholische Universität Lublin

Prof. Dr. Karsten Rinas, Palacký Universität in Olmütz

Prof. Dr. Peter Rusterholz, Universität Bern

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz, Universität Leipzig

Prof. Dr. Barbara Sadownik, Maria-Curie-Skłodowska-Universität Lublin

Prof. Dr. Roman Sadziński, Universität Łódź

Prof. Dr. Karol Sauerland, Universität Danzig

Prof. Dr. Christoph Schatte, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Prof. Dr. Czesława Schatte, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Prof. Dr. Hanelore Scholz-Lübbering, Humboldt-Universität Berlin

Prof. Dr. Sibylle Schönborn, Universität Bielefeld

Prof. Dr. Michael Schreiber, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Prof. Dr. Fred Schulz, Hochschule Zittau/Görlitz

Prof. Dr. Georg Schuppener, Universität Leipzig

Prof. Dr. Wolfgang Schwarz, Universität Leipzig

Prof. Dr. Barbara Skowronek, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Dr. habil. Dorota Sośnicka, Universität Szczecin

Prof. Dr. Bernd Spillner, Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Jochen Strobel, Universität Marburg

Dr. habil. Petra Szátmari, Károli Gáspár Református Egyetem

Dr. habil. Paweł Szerszeń, Universität Warschau

Dr habil. Artur Tworek, Universität Wrocław

Prof. Dr. Zdzisław Wawrzyniak, Universität Rzeszów

Prof. Dr. Matthias Weber, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Prof. Dr. Manfred Weinberg, Karls Universität in Prag

Prof. Dr. Mariola Wierzbicka, Universität Rzeszów

Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Julius-Maximilian-Universität Würzburg

Prof. Dr. Stephan Wolting, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań

Prof. Dr. Lech Zieliński, Mikołaj-Kopernik-Universität in Toruń

Prof. Dr. Paweł Zimniak, Universität Zielona Góra

Dr. habil. Jerzy Żmudzki, Maria-Curie-Skłodowska-Universität Lublin

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)