O czasopiśmie

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, historia nauki, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, gender studies, nowe media.

Do tej pory w „Germanica Wratislaviensia” publikowali swoje nowatorskie studia literaturo-, języko- i kulturoznawcze najwybitniejsi germaniści polscy i zagraniczni (m.in. Marian Szyrocki, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Tadeusz Namowicz, Hubert Orłowski, Otfrid Ehrismann, Helmut Koopmann, Ernst Ribbat, Norbert Oellers, Hans-Georg Pott, Bernd Balzer, Wolfgang Mieder, Burkhard Schaeder, Georg Schuppener, Erwin Tschirner, Dmitrij Dobrovol’skij, Ilpo Tapani Piirainen, Andrzej Kątny, Lesław Cirko i in.).

Redakcja współpracuje z wieloma uznanymi naukowcami polskimi i zagranicznymi o międzynarodowej renomie w zakresie kwalifikowania tekstów do druku i procesu recenzji. Wszystkie przyjmowane do publikacji teksty podlegają procesowi recenzyjnemu double-blind review.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

EBSCO

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Europeana

Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)

Index Copernicus

Pol-index

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorki i autorzy otrzymują 40 punktów.

W „Germanica Wratislaviensia” publikowane są artykuły naukowe, recenzje naukowe, sprawozdania konferencyjne. Do druku przyjmowane są publikacje wyłącznie w języku niemieckim. Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/gwr

Rocznik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)