Dla autorów

1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora/Autorkę tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego/jej oświadczeniem, że przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Germanica Wratislaviensia“ oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie. Szczegółowe informacje na temat praw autorskich i otwartych licencji znajdują się w zakładce Polityka wydawnicza.

3. Objętość: artykuł max. 15 stron, recenzja: max. 5 stron, sprawozdanie: max. 3 strony.

4. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne. Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transkrypcji na alfabet łaciński.

5. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word: DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) e-mailem pod adresem: germanica.wrat@uwr.edu.pl do 31 października każdego roku. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Germanica Wratislaviensia“ Autor/Autorka zostanie poinformowany/-a za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego/nią adresem.

7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

8. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów/ jedna z autorek lub bez wymienienia jego/jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/autorki jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem / autorką/współautorką publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów/autorek w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem/autorką koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

9. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane dane Autora/Autorki lub Autorów/Autorek publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy Autora/Autorki publikacji; afiliacja w przypadku pracowników/pracowniczek naukowych). Zaleca się również stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.

10. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku niemieckim i w języku angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu na język angielski). Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania. Do każdego streszczenia należy dołączyć 6–8 słów kluczowych.

11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

12. Autor/Autorka jest zobowiązany/-a do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora/Autorki na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Przesyłając tekst, Autor/Autorka wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

14. Redakcja nie pobiera od Autora/Autorki żadnych opłat za publikację tekstu.

15. Autor/Autorka nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

16. Redakcja nie wskazuje określonych zasad posługiwania się wyrażeniami sygnalizującymi płeć lub tożsamość, decyzje w tej mierze pozostawia się Autorom/Autorkom.

17. Po opublikowaniu artykułu Autor/Autorka otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Germanica Wratislaviensia“. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie czasopisma: https://wuwr.pl/gwr

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)