O czasopiśmie

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 148 (2023) Hier und jetzt

W 148 tomie czasopisma „Germanica Wratislaviensia” znalazły się artykuły z zakresu literaturoznawstwa, dydaktyki literatury i językoznawstwa, a także recenzje naukowe oraz sprawozdanie z workshopu pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Bochum „Schlesien und das Ruhrgebiet – Historische Spuren”.

Literaturoznawcze artykuły tomu skupiają się na kwestiach niezwykle aktualnych, choć w pierwszej chwili analizując spis treści, może się to wydać nieadekwatne, gdyż w centrum badań autorów znalazły się teksty nawet tak odległe czasowo, jak poezja barokowa. Badacze starają się jednak odnaleźć w wybranej przez siebie literaturze prymarnej sprawy, które nurtują także współczesnego człowieka, takie jak pogardliwy wobec ludzi język zakorzeniony w danej kulturze, historia konsumpcji analizowana w oparciu o historię rozwoju miasta, rozumienie kwestii ludzkich potrzeb filozoficzno-etyczno-religijnych w oparciu o teksty poety barokowego Andreasa Gryphiusa, czy też krytyka społeczna wyrażona poprzez satyryczne dzieła sceniczne. Zainteresowanych dziełem noblisty Tomasza Manna z pewnością zaś zaciekawi artykuł poświęcony polskim wątkom w jego twórczości.

Artykuły językoznawcze także prezentują oryginalne wyniki badań. Ich autorzy poświęcili uwagę trzem różnym kwestiom: modelowi opisowemu słowotwórstwa w języku niemieckim w oparciu o struktury predykatowo-argumentowe, związkom frazeologicznym w tekstach prawniczych oraz językowej synestezji.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej