Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Czasopismo zostało zamknięte w 2023 r. Przedstawione niżej informacje mają charakter archiwalny.

"Kształcenie Językowe" ma profil językoznawczo-dydaktyczny. Publikowane są prace poświęcone różnym aspektom języka i dydaktyki języka: posługiwanie się językiem, mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ortografia, gatunki językowe, literackie i nieliterackie, i występujące w nich zjawiska foniczne, leksykalne, składniowe, nowe kierunki i metody w językoznawstwie, styl, zróżnicowanie stylistyczne, stylizacje, stylistyka, retoryka, pragmatyka mowy, etyka mówienia, słowo w tekstach kultury, analizy i interpretacje utworów literackich pod kątem języka i stylu, słowniki języka polskiego. "Kształcenie Językowe" jest kontynuacją "Kształcenia językowego w szkole", unikatowej w Polsce serii, założonej 1981 roku i redagowanej przez dr hab. Marię Dudzik (t. 1-10, przy współpracy K. Bakuły t. 9 i 10), gdzie publikowali również autorzy z zagranicy: Stanów Zjednoczonych, Francji, Flandrii, Niemiec, Czech (szczególnie tom 3, 1986). Natomiast w tomie 5 (15) "Kształcenia Językowego" z 2006 r. znajduje się przedruk rozdziału z książki Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera The Way We Think, a w tomie 9 (19) z 2011 r. tłumaczenie rozdziału książki Verbal Hygiene Deborah Cameron (Oxford University). Czasopismo "Kształcenie Językowe" jest notowane na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Abstrakty artykułów opublikowanych w Kształceniu Językowym znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Liczba punktów: 20

(Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.)

 

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/kj

Format B5

ISSN: 1642-5782