• Critical-Literary Taxonomies of Non-mimetic Literature

Critical-Literary Taxonomies of Non-mimetic Literature

Grzegorz Trębicki
Google Scholar Grzegorz Trębicki
Publikacja:

Abstrakt

Critical-Literary Taxonomies of Non-mimetic Literature

The present article summarizes most popular, characteristic or interesting British and American literary-critical discussions that have taken place over the last 40 years and concerned — more or less directly — issues connected with the taxonomy of non-mimetic fantastic literature. In particular, the article focuses on the proposals of Tzvetan Todorov, Rosemary Jackson, William L. Goshalk and Darko Suvin. All those works have been discussed from a typically genological and literary-theoretical positions, as assumed by the author. The main objective has been to verify their usefulness for the attempt to create a possibly synthetic and comprehensive, strictly genological taxonomy of the whole non-mimetic literature.

Krytycznoliterackie taksonomieliteratury niemimetycznej


Niniejszy artykuł stanowi przegląd najbardziej popularnych, charakterystycznych czy też interesujących dyskusji krytycznoliterackich przeprowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat na gruncie brytyjskim i amerykańskim, a dotyczących — mniej lub bardziej bezpośrednio — kwestii związanych z taksonomią literatury niemimetycznej fantastyki. Skupiono się w szczególności na propozycjach Tzvetana Todorova, Rosemary Jackson, Williama L. Goshalka oraz Darko Suvina. Wszystkie te pozycje przeanalizowano z pozycji typowo genologicznych i teoretycznoliterackich, przyjętych przez autora. Starano się zbadać ich przydatność przy potencjalnej próbie stworzenia możliwie syntetycznej i kompletnej, ściśle genologicznej taksonomii całej literatury niemimetycznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.