• Nieobecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza

Nieobecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza

Paweł Krupa
Google Scholar Paweł Krupa
Publikacja:

Abstrakt

Notpresent Mykola Khvylovy

This article focuses on the analysis of the paradox and difficulties of the reception of Mykola Khvylovy’s prose and pamphlets in Ukraine in the Soviet period and after 1991. The main aim of the present article is: a to point out the reason for these difficulties, b to reconstruct the historical and literary background of the reception of Khvylovy’s works, c to study the dynamics and nature of the reception of Khvylovy’s writings among Ukrainian scholars and critics.

 


Неприсутствие Мыколы Хвылевого


Данная статья посвящена анализу парадокса и трудности приема прозы и памфлетов Мыколы Хвылевого в советский период и в Украине после 1991 года. Основной целью настоящей работы является: а указать причину этих трудностей, б реконструкция исторического и литературного фона работ o приеме Хвылевого, в изучить динамику и характер приема писаний Хвылевого среди украинских ученых и критики.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.