Dla Autorów

ZASADY PUBLIKOWANIA TEKSTÓW NA ŁAMACH CZASOPISMA

1. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjęcia do druku tylko tych tekstów, które będą odpowiadać wymogom merytorycznym i formalnym.

2. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów) o tym, iż nie był on dotąd nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym czasopiśmie lub portalu internetowym. Obowiązujący tekst oświadczenia, odpowiadający zaleceniom MNiSW w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom tzw. „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej, znajduje się w wersji gotowej do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

3. Objętość artykułu: do 15 stron.

4. Objętość recenzji merytorycznej: do 5 stron.

5. Objętość omówienia: 2 strony

6. Język publikacji: angielski, polski i inne języki słowiańskie.

7. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w jęz. angielskim i dowolnym języku słowiańskim, innym niż tekst publikacji (max. 150 słów), oraz pięć słów kluczowych w obu językach. Ponadto prosimy również o dołączenie noty informacyjnej o Autorze (miejsce pracy, tytuł lub stopień naukowy, zajmowane stanowisko, zainteresowania naukowe oraz aktualny adres służbowy do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej – max. 80 słów).

8. Tekst w trzech egzemplarzach (jeden z danymi autora oraz dwa bez danych autora) prosimy przysyłać wraz z zapisem elektronicznym (CD) na adres redakcji:

               "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

             Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydział Filologiczny UWr

               ul. Pocztowa 9, pok. 306

               53-313 Wrocław, Polska

               e-mail: ctsp@uwr.edu.pl

9. Dane autora wraz z miejscem pracy powinny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej wg podanego poniżej wzorca:

              Marianna Zacharska

              Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

10. Wymogi techniczne:

a) druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5

b) czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość – 12

c) tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona

d) interlinia: w tekście głównym 1,5; w przypisach 1,0

e) tytuły utworów literackich występujących w tekście pierwszy raz powinny posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji) wraz z datą publikacji; zapis tytułu – kursywą (bez cudzysłowu)

f) cytaty należy podawać w języku oryginału (nie w transliteracji), z interlinią – 1, czcionką – 10

g) imiona osób, które występują w tekście pierwszy raz należy podać w pełnej formie

h) przypisy prosimy umieszczać na dole strony

i) numeracja przypisów ciągła dla całego tekstu

j) adres bibliograficzny w przypisach prosimy dostosować do następującego wzorca:

 

BIBLIOGRAFIA:

·  Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

·  Tytuł „Bibliografia” jest pogrubiony i wyrównany do lewego marginesu, czcionka Times New Roman 12.

·  Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.

·  Kolejne wpisy mają odstęp 1,5 wersu między sobą, są wyjustowane, czcionka Times New Roman 12.

·  Format bibliografii: The Chicago Manual of Style

 

Książka

Jeden autor

Nowak, Adam. 2006. Historia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Dwóch i więcej autorów

Nowak, Adam., i Anna Kowalska. 2007. Wojna Krymska. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Redaktor, tłumacz, kompilator zamiast autora

Nowak, Anna, przeł. 1951. Iliada Homera. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Redaktor, tłumacz, kompilator oraz autor

Żadan, Serhij. 2015. Mezopotamia. Przełożył Michał Petryk. Wołowiec: Czarne.

Rozdział lub fragment książki

Stebnicka, Julia. 2010. “Nazwy grzybów jadalnych w języku rosyjskim.” W Grzyby w jezykach słowiańskich, pod redakcją Ewy Kosacz, Anny Kowal, Ewy Gich i Krzysztofa Rogala, 67–83. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Rozdział z monografii oryginalnie opublikowanej w innym miejscu (jako źródło)

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Poradnik grzybiarza.” W Biologia świata, pod redakcją Ewy Kosacz i Idy Goldberg. Tom 2 Przyroda XXI wieku, pod redakcją Jonasza Boyera i Juliusza Kirshnera, 33–46. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie. Pierwotnie opublikowane w Ewa Kosacz-Szpak, przeł. Grzyby w kulturach świata, tom 1 (Warszawa: Wydawnictwo Mizologia, 1908).

Wstęp, posłowie lub podobny fragment książki

Riegeński, Jan. 1982. Wstęp do Ania w kulturze polskiej, Adam Jaworski, xi–xxxvii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Książka opublikowana w internecie

Karpowicz, Ignacy. 2013. Ości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. Wesja elektorniczna.

Kurland, Philip B., I Ralph Lerner, redakcja. 1987. Architektura Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka. http://www.wydawnictwoagrafka.com/KurlandLerner

 

Artykuł w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

 Nowak, Jędrzej. 2009. “Teksty Platona.” Filozofia 104:439–58.

Artykuł w czaspiśmie online /

Załącz numer DOI (Digital Object Identifier) lub adres URL.

Kosowicz, Gueorgi, i Helga Singer. 2009. “Wpływ kultury masowej na rozwój nastolatków.” Socjologia 115:405–50. Dostęp maj 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Artykuł w gazecie lub czasopiśmie nienaukowym

Mieszkowski, Daniel. 2010. “Fenomen kulturowy Madonny.” Fakt, Styczeń 25.

Adamowicz, Ewa, i Robert Zych. 2014. “Wybory prezydenckie 2014.” Polityka, Luty 27. Dostęp Maj 28, 2014.  http://www.polityka.com/wybory

 

Recenzja, przegląd, omówienie

Kampowicz, Inga. 2006. “Książka roku.” Recenzja Depeche Mode, Serhija Żadana. Newsweek, Kwiecień 23, Klub recenzji. http://www.newsweek.pl/zadanb

 

Dysertacja

Chutor, Aniela. 2008. “Motyw peregrynacji w prozie Iwana Franki.” Dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski.

 

Prezentacje, materiały konferencyjne

Adelow, Rachela 2009. “Niemcy w prozie Iwana Franki.” Referat wygłoszony na konferencji Literatura, kultura, słowo, Opole, Grudzień 21–24.

 

Strony internetowe

Google. 2009. “Polityka prywatności.” Ostatnie zmiany Maj 11.http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “Tabele wartości kaloryczncyh.” Dostęp Maj 19.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blogi

Boczko, Izabella. 2015. “Podwójne standardy?” Iza maluje, Lipiec 17.http://izabellaboczko.wordpress.com/standardy

 

Informacje z bazy danych

Edamska, Olga 2008. “Podróźując po Indiach.” Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski. ProQuest (AAT 3300426).

 

Oświadczenie autora

 

........................................................                    ......................, dn...................

........................................................

........................................................

.........................................................

(dane Autora/Autorów publikacji)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Niniejszym oświadczam, że przekazuję na rzecz Redakcji czasopisma „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“ z siedzibą przy Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami Instytutu Filologii Słowiańskiej ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław, artykuł pt.

....................................................................................................

 

z przeznaczeniem do wydania drukiem we na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“.

 

Oświadczam, że:

 1. 1. Artykuł nie był wcześniej drukowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie lub portalu internetowym.

 2. 2. Jestem autorem/współautorem artykułu.

 3. 3. Mam świadomość, że Redakcja czasopisma „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“ nabywa na zasadzie wyłączności wszystkie prawa autorskie do wydrukowanych prac, w tym prawo do ich wydawania drukiem oraz publikowania abstraktu w Internecie.

 

........................................................

........................................................

........................................................

(podpis Autora/Autorów publikacji)

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA»

1. Редакция оставляет за собой право принимать к публикации только те тексты, которые будут соответствовать требованиям по содержанию и оформлению.

2. К материалам статьи обязательно прилагается заявление автора (авторов) о том, что данная статья раньше не публиковалась и не высылалась для публикации в другом журнале или электронном ресурсе. Готовый образец заявления, соответствующий рекомендациям Министерства науки и высшего образования Польши по противодействию практикам т. наз. „ghostwriting” и „guest autorship”, как проявлениям научной недобросовестности, можно скачать с сайта журнала «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA».

3. Общий объем статьи: не более 15 страниц.

4. Общий объем рецензии: не более 5 страниц.

5. Общий объем обозрения: 2 страницы.

6. Язык материалов: английский, польский и другие славянские языки.

7. Статья должна сопровождаться: аннотацией и названием статьи на английском языке и любом другом славянском языке (не более 150 слов), а также пятью ключевыми словами на двух языках. Кроме того, к статье прилагаются сведения об авторе с обязательным указанием места работы, должности, ученой степени и звания, области научных интересов, служебного адреса для корреспонденции и адреса электронной почты – не более 80 слов.

8. Материал статьи в трех экземплярах (один со сведениями об авторе и два без сведений) вместе с электронным вариантом на CD-диске необходимо выслать на адрес редакции:

               "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

               Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami

               Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

               ul. Pocztowa 9, pok. 306

               53-313 Wrocław, Polska

               e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

9. Cведения об авторе (имя, фамилия, место работы) указываются в левом верхнем углу первой страницы по следующему образцу:

              Marianna Zacharska

              Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

10. Параметры:

 1. Стандартный текст: 30 строк на странице, 60 символов в строке (1800 символов с пробелами на странице), выравнивание по ширине, поля: верхнее, нижнее – 2,5; левое – 3,5, правое – 1,5

 2. шрифт: Times New Roman, размер – 12 кегль

 3. название статьи печатается жирным шрифтом 14-ым размером, выравнивание по центру

 4. межстрочный интервал: в главном тексте 1,5; в сносках 1,0

 5. при первом упоминании названия художественного произведения в тексте следует указать в круглых скобках оригинальную версию (не в транслитерации) вместе с датой публикации; названия печатаются курсивом (без кавычек)

 6. цитаты приводятся на языке оригинала (не в транслитерации), межстрочный интервал – 1, размер шрифта – 10 кегль

 7. при первом упоминании обязательна полная форма имени и фамилии упоминаемого лица

 8. сноски размещаются внизу страницы

 9. нумерация сносок должна быть сквозной

 10. библиографические ссылки, выносимые в сноски, оформляются по следующему образцу:

a. Книга:

J. Kowalski, Historia kultury, Warszawa 2009, s. 25.

Ibidem, s. 15.

J. Kowalski, op. cit., s. 37.

b. Фрагмент книги того же автора:

M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] eadem, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 67-98.

Ibidem, s. 75.

M. Janion, op. cit., s. 90.

c. Глава коллективной монографии под научной редакцией:

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, tłum. I. Kurz,
[w:] Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik et al., wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 109-117.

d. Статья в журнале:

E. Nowacka, Akt kobiecy, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 32-73.

e. Электронные ресурсы:

Р. Малко, Дискурс гламуру і меншовартості. Як українська еліта сприяє деградації суспільства, „Тиждень” 14 січня 2013 [http://tyzhden.ua/Society/69385/PrintView – odczyt: 20.01.20013].