O czasopiśmie

"Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" to recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr, który jest skierowany zarówno do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki, opisującej, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, z jednej strony, negatywne skutki istnienia totalitaryzmów i trwałości ich traumatogennego dziedzictwa, a z drugiej strony – pozytywne efekty zerwania z totalitarną przeszłością, dążenia do jej przezwyciężenia i próby uczynienia refleksyjnego nad nią namysłu.

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach „MPWr“ recenzji, omówień i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych - tak krajowych, jak i zagranicznych - z zakresu studiów posttotalitarnych i postkolonialnych.

Abstrakty artykułów znajdują się w następujących bazach naukowych: Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

                                        

 

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/mpwr

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2353-8546