Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko

Autor

Słowa kluczowe:

Europe, motherhood, gender roles, neo-colonialism, contemporary Croatian drama, Европа, материнство, родне улоге, нео-колонијализам, савремена хрватска драма

Abstrakt

Re-visions of Europe in contemporary Croatian drama Europe — Monologue for Mother Courage and her Children by Ivana Sajko


The complex figure of great mother of the nation in the play Europe — Monologue for Mother Courage and her Children 2004 by the famous Croatian artist Ivana Sajko offers a new perspective on the issue of contemporary gender role distribution, power relations and postcolonial discourse. The monologue presents the woman’s point of view on the connections between gender, culture and neo-colonialism. Europe is the main character in the play. Taking as a reference the mythical story about the princess and the white bull, Brecht’s Mother Courage, a fantasy of the Mother goddess, Sajko adds various political implications of Europe. Through this trope Sajko analyses the issue of unusual motherhood and the construction of “motherland” with its social and cultural phenomena.Рe-визије Eвропе у савременој хрватској драми Europa — monolog za majku Courage i njezinu djecu Иване Сајко


Сложени лик надмајке нације у комаду Europa — monolog za majku Cou-rage i njezinu djecu 2004 Иване Сајко нуди нову перспективу за проматрање питања савремене дистрибуције родних улога и односа снага у оквиру постколонијалног дискурса. У овом се монологу који изговара жена истражују везе између конструкција рода, културе и нео-колонијализма. Европа је главни лик у драми у којем су спојени митолошко предање о принцези и белом бику, Брехтова Мајка Храбрости, представа Богиње мајке и опис геополитичких промена савремене Европе. Позната хрватска уметница анализира разне проблеме повезане с необичним облицима материнства и конструкцијом “мајчевине” са свим њеним социјалним и културним појавама.

Pobrania

Opublikowane

30-06-2015