Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

Autor

  • Olga Tihonova

Słowa kluczowe:

female fiction forms in literature, women’s creativity writing, gender studies, gender stereotypes, communication, monologue style of narration, problem of family and marriage, literatura kobieca, stereotypy genderowe, komunikacja, monologowy typ narracji, problem rodziny i związku małżeńskiego

Abstrakt

The opposition “femininity–masculinity” and the problem of communication in modern German “women’s fiction”


The paper focuses on the issues presented  in the works of contemporary German women’s prose. The main focus of the article is on the issue of dialogue, which is regarded as a cultural, social, gender, mental phenomenon.   The paper also refers to the problem of communication strategies of modern Western fiction.Opozycja „feminność–maskulinność” oraz problem komunikacji we współczesnej niemieckiej „literaturze kobiecej”


W artykule aktualizuje się problemy reprezentowane w utworach współczesnej niemieckiej „prozy kobiecej”. Akcent kładzie się na problem dialogu jako fenomenu kulturalnego, społecznego, genderowego, men­talnego. Porusza się kwestię komunikatywnej strategii współczesnej prozy zachodniej.

Pobrania

Opublikowane

30-06-2015