Artykuły

Tom 3 (2015)

Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění

Strony: 157 - 169

PDF

Abstrakt

The Power of the Powerless as a story of legitimation

The article is concerned with an analysis of Václav Havel’s essay The Power of the Powerless from the perspective of narratology and of the Barthean mythology. The persuasive power of the essay derives not only from Havel’s diagnosis of the collective mendacity in the “normalized” Czechoslovakia but above all from the author’s deft use of various literary devices. From this vantage point The Power of the Powerless cannot be considered an accurate mirror of Czecho-slovak society but, instead, a closely knit symbolic field which projects a specific semantic perspective. This paper focuses on the narrative techniques employed by Havel to create such a perspective.

Moc bezmocných ako legitimizačné vyprávanie

Esej Václava Havla Moc bezmocných analyzujem v perspektíve teórie vyprávania a Barthesovej mytológie. Presvedčivosť eseje nespočíva úplne v diagnóze spoločenskej lži normalizačného Československa, ale tiež v sugestívnosti použitých literárnych postupov. V takto vedenej interpretácii prestávam chápať Moc bezmocných ako určitý popis doby, ale ako rigidné symbo-lické pole, inscenujúce špecifickú perspektívu zmyslu. To, na akých naratívnych prostriedkoch je táto perspektíva zmyslu vybudovaná, je predmetom predloženej štúdie.