Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

Autor

  • Krištof Jacek Kozak

DOI:

https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

Słowa kluczowe:

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values,  homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Abstrakt

The layout of the world tailored to the human. Contemporary world in Slovenian drama.

This paper deals with the present-day Slovenian dramatic works facing the challenges of the contemporary world on the one hand and the consequent changes our society has been subject to on the other. Particular attention is paid to three main topics: discarded human beings or G. Agamben’s homines sacri, globalization or, in other words, “liquidity” of the modern world cf. Z. Bauman’s infamous definition, and the devolution of both Christian as well as Enlightenment values and norms. By way of an in-depth analysis, the paper will bring into picture sociological, anthropological, political, economic and other perspectives in the newest Slovenian drama. The paper’s central argument will be the present-day emptiness of norms such as the Decalogue or Kant’s categorical imperative. Such an up-to-date account of the dramatic endeavours in Slovenia necessarily paints a rather morbid picture of our contemporary world.

Načrt sveta, narejenega po človekovi meri: sodobna slovenska drama tika.

Pričujoči članek se ukvarja s sodobnimi slovenskimi dramskimi deli, ki se spopadajo z izzivi današnjega sveta z ene in posledičnimi spremem­bami naše družbe z druge strani. Posebno pozornost posveča trem osrednjim temam: odpisanim človeškim bitjem oziroma Agambenovim homines sacri, globalizaciji ali, z drugimi besedami, „tekočosti“ sodobnega sveta prim. neslavno definicijo Z. Baumana in razkroju tako krščanskih kot razsvetljenskih vrednot in norm. S pomočjo poglobljene analize osvetli članek sociološke, antropološke, politične, ekonomske in druge perspektive v najnovejših slovenskih dramah. Osrednji argument v članku je sodobna izpraznjenost norm, kot je na primer deset božjih zapovedi ali Kantov kategorični imperativ. Takšno posodobljeno poročilo o slovenskih dramskih prizadevanjih nujno kažejo precej morbidno sliko našega današnjega sveta.

 

Pobrania

Opublikowane

26-04-2016