Recenzenci

Lista recenzentów / Lijst van recensenten:


Rutger Allen (Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia), Hans Beelen (Universität Oldenburg, Niemcy), Ludo Beheydt (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), William van Belle (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Hubert van den Berg (Univerzita Palackého Olomouc, Czechy), Lars Bernaerts (Universiteit Gent, Belgia), Jan Bloemendal (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Benjamin Bossaert (Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja), Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Erica van Boven (Universiteit van Groningen, Holandia), Réka Bozzay (Debreceni Egyetem, Węgry), Adam Bžoch (Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Słowacja), Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Bożena Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Zuzanna Czerwonka-Wajda (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Anikó Daróczi (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Węgry), Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Polska), Ewa Dynarowicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého Olomouc, Czechy/Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska), Dirk de Geest (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Arie Gelderblom (Universiteit Utrecht, Holandia), Judit Gera (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Węgry), Urszula Glensk (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Idesbald Goddeeris (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski, Polska), Kees Groeneboer (Universitas Indonesia, Indonezja), Camiel Hamans (Universiteit van Amsterdam, Holandia), Veronika ter Harmsel Havlíková (Univerzita Palackého Olomouc, Czechy), Kris van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Rick Honings (Universiteit Leiden, Holandia), Joop van der Horst (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Matthias Hüning (Freie Universität Berlin, Niemcy), Jeroen Jansen (Universiteit van Amsterdam, Holandia), Christopher Joby (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Ludo Jongen (Universiteit van Leiden, Holandia), Jacek Karpiński (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Michiel van Kempen (Universiteit van Amsterdam, Holandia), Marta Kostelecká (Masarykova Univerzita Brno, Czechy), Karen Kuhn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski, Polska), Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam, Holandia), Helga van Loo (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Robert de Louw (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Ewa Majewska (Uniwersytet Warszawski, Polska), Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen, Belgia), Maaike Meijer (Universiteit Maastricht, Holandia), Irina Michajlova (Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet, Rosja), Ton Naaijkens (Universiteit Utrecht, Holandia), Roland Nagy (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Węgry), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia), Jelica Novaković-Lopušina (Univerzitet u Beogradu, Serbia), Jan Pekelder (Univerzita Karlova v Praze, Czechy/Université Paris Sorbonne, Francja), Monika Piotrowska-Marchewa (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Jacek Pluta (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Patrycja Poniatowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Gábor Pusztai (Debreceni Egyetem, Węgry), Iva Rezková (Univerzita Karlova v Praze, Czechy), Lucie Sedláčková (Univerzita Karlova v Praze, Czechy) Tom Sintobin (Radboud Universiteit Nijmegen, Holandia), Joanna Skubisz (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Agnes Sneller (Universiteit Utrecht, Holandia), Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Paweł Stachura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Marketa Štefková (Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja), Jacco van Sterkenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam, Holandia), Piet van Sterkenburg (Vrije Universiteit Brussel, Belgia), Frieda Steurs (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Alexa Stoicescu (Universitatea Din București, Rumunia), Els Stronks (Universiteit Utrecht, Holandia), Jan Stroop (Universiteit van Amsterdam, Holandia), Carl De Strycker (Universiteit Gent, Belgia), Agata Szubert (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Rita Temmerman (Vrije Universiteit Brussel, Belgia), Kristin Tytgat (Vrije Universiteit Brussel, Belgia), Marc Van Vaeck (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel, Belgia), Willy Vandeweghen (Universiteit van Gent, Belgia), Pieter Verstraeten (Katholieke Universiteit Leuven), Ulrike Vogl (Universität Wien), Truus de Wilde (Freie Universität Berlin, Niemcy), Muriel Waterlot (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska), Andreas Weber (Universiteit Twente, Holandia) Guita Winkel (Universiteit Leiden, Holandia), Ton van der Wouden (Universiteit van Leiden, Holandia), Jerzy Żurko (Uniwersytet Wrocławski, Polska).

 

 

 

Procedura recenzowania

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Neerlandica Wratislaviensia i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

 

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

 

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

 

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

 

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

 

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

 

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

 

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

 

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

 

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

 

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Neerlandica Wratislaviensia oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

 

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

 

Neerlandica Wratislaviensia

Beoordelingsformulier

 

Titel bijdrage:

Naam beoordelaar:

Datum beoordeling:

 

Beste beoordelaar,

 

Hartelijk dank voor uw bereidwilligheid om het bijgevoegde artikel te beoordelen.

 

CRITERIA

 

We gebruiken de volgende criteria om te beslissen welke artikelen we willen publiceren. We zijn speciaal geïnteresseerd over de mate waarin het manuscript volgens uw oordeel voldoet aan de volgende criteria. Per rubriek kunt u de passende kwalificatie vet maken: 1 (slecht/onvoldoende) tot 5 (uitstekend). Op de laatste bladzijde is ruimte voor uitgebreid commentaar.

 

  • Oorspronkelijkheid – hoe origineel is de bijdrage die het artikel aan het veld van onderzoek levert. Op welke wijze is het origineel?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Kwaliteit van het onderzoek – hoe goed is het onderzoek uitgevoerd? Zijn de juiste bronnen gebruikt? Worden de conclusies gerechtvaardigd? Is de indeling van het materiaal logisch?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Relevantie – treedt de auteur van het artikel in debat met de voor het onderzoek relevante wetenschappelijke discussies? Wat is het belang van het uitgevoerde onderzoek?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Kwaliteit van het taalgebruik – is het artikel in grammaticaal en idiomatisch correct Nederlands, Engels, Duits of Pools geschreven? Is het betoog coherent en helder? Worden de ideeën op een effectieve manier overgedragen?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

  • Technische details – is de technische uitvoering van het artikel solide met een adequaat wetenschappelijk apparaat, conform de MLA-stijl (citaten, verwijzingen, samenstelling van de bibliografie, etc.)?

[1] [2] [3] [4] [5]

 

 

CONFIDENTIALITEIT

 

Openhartigheid is de kern van het beoordelingsproces. De redacteuren van NW willen graag weten wat geprubliceerd moet worden en de auteurs willen graag weten hoe ze hun werk kunnen verbeteren.

 

NW volgt een ‘double-blind’-beleid: de naam van de auteur wordt niet bekendgemaakt aan de beoordelaars en de namen van de beoordelaars worden niet doorgegeven aan de auteurs. Deze vertrouwelijkheid wordt door de redactie steeds gerespecteerd.

 

Elk artikel wordt ten minste door twee beoordelaars gerecenseerd. Wanneer de meningen sterk uiteenlopen kan de opinie van een derde beoordelaar worden ingeroepen.

 

De inhoud van de beoordelingsverslagen wordt aan de auteurs bekendgemaakt wanneer de redactie de auteur op de hoogte stelt van haar besluit over de publicatie van het artikel. Wanneer een ingrijpende revisie nodig is, zal de redactie controleren of deze inderdaad door de auteur in een bevredigende mate is uitgevoerd. Indien nodig zal ze de beoordelaars weer benaderen voor een beknopte beoordeling.

 

De beoordelaars worden verzocht om de manuscripten en hun beoordelingsverslagen vertrouwelijk te hanteren. Nadat de beoordelingsprocedure is voltooid en de redactie haar besluit over publicatie heeft genomen, worden de beoordelaars verzocht de manuscripten te vernietigen.

 

De redactie laat zich bij haar oordeel over publicatie altijd leiden door de beoordelingsrapporten.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAAR EN SUGGESTIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globaal oordeel

Kruis aan wat van toepassing is:

 

 

Publiceren

 

Publiceren na kleine aanpassingen

 

Publiceren na ingrijpende aanpassingen

 

Niet publiceren

 

* * *

 

Wij danken u hartelijk voor uw bereidwilligheid om als beoordelaar op te treden. Wij stellen het zeer op prijs dat u hier tijd voor heeft willen vrijmaken en uw expertise beschikbaar heeft willen stellen.

* * *

 

 

Het ingevulde beoordelingsformulier kan naar dr. Jan Urbaniak gestuurd worden: janekur2000@yahoo.com of jan.urbaniak@uwr.edu.pl